کنترل تراکنش‌های غیرمعمول


سازمان مالیاتی تراکنشها را بر اساس مبدا و منشا آنها به دو دسته تقسیم می‌کند

تراکنش های بانکی مشکوک چیست و چگونه شناسایی می شود؟

حساب بانکی افراد مرتبا توسط بانک رسیدگی می‌شود؛ در صورت ورود مبالغ غیرعادی به حساب شخص و تکرار این مسئله، اطلاعات به اداره مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ارسال می‌شود.

تراکنش های بانکی مشکوک زنگ خطر یک رویداد مالی غیرقانونی نظیر پولشویی یا فرار مالیاتی است. سازمان مالیاتی در سال 1386 و با هدف بررسی صحت و اصالت معاملات تجاری، قانون مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی را تصویب نمود. بر اساس این قانون و دستورالعمل‌های مختلفی که در سال‌های بعد از آن صادر شد، سازمان مالیاتی از سال 1395 به بررسی حساب های بانکی و تراکنش های آن‌ها به عنوان یکی از کانال‌های پولشویی پرداخت. در این مقاله از سری مقالات آموزش رایگان مالیات قصد داریم شما را با انواع تراکنش های بانکی به ویژه تراکنش های بانکی مشکوک، نحوه شناسایی و رسیدگی به آنها آشنا نماییم. با ما همراه باشید.

طبقه بندی تراکنش های بانکی

موجودی حساب اشخاص به تنهایی موید وجود فعالیت‌های مشکوک و غیرقانونی نیست؛ بلکه ورود و خروج وجوه به حساب‌های بانکی و بدون مبدا و منشا مشخص سازمان مالیاتی را به شخص و فعالیت‌های او مشکوک می‌نماید. بر این اساس تراکنش های بانکی با توجه به اسناد و مدارکی که آنها را پشتیبانی می‌کنند، در دو دسته طبقه بندی می‌شوند:

🔸 تراکنش های بانکی شفاف

🔸 تراکنش های بانکی مشکوک

تراکنش های بانکی غیرمشکوک یا شفاف

تراکنشهای بانکی شفاف دارای ویژگی‌های زیر است:

🔹مبدا و منشا این تراکنشها بر اساس مستندات قانونی و معتبر مشخص و قابل پیگیری است

🔹 تراکنشها در راستای فعالیت‌های اقتصادی شخص (حقیقی یا حقوقی) باشد

🔹 ماهیت درآمدی یا غیردرآمدی بودن آنها برای سازمان مالیاتی مشخص است

🔹 مبالغ تراکنشها متناسب با نوع شخصیت و نوع فعالیت‌های اقتصادی فرد باشد

بر اساس بخشنامه 200/99/16 مورخ 99/1/31 این تراکنش‌ها به 2 دسته زیر تقسیم می‌شوند:

🔸 تراکنش‌های با ماهیت درآمدی

🔸 تراکنش‌های با ماهیت غیردرآمدی

تراکنش های درآمدی

از دیدگاه سازمان مالیاتی تراکنش‌های بانکی درآمدی شفاف به صورت‌های زیر موجود هستند:

🔸 مشمول مالیات با نرخ صفر یا مالیات مقطوع

🔸 درآمدهایی که مالیات آنها پرداخت شده است

تراکنش های غیردرآمدی

تراکنشهای بانکی که ماهیت درآمدی ندارند عبارتند از:

♦️ تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی

♦️ دریافت و پرداخت مربوط به حق شارژ

♦️ دریافت و پرداخت به حساب بستگان

♦️ تسهیلات بانکی دریافتی

♦️ انتقالی بین حساب‌های شخص

♦️ انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

♦️ تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی‌ربط

♦️ دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی؛ مشروط بر آنکه طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی (حساب‌های دریافتنی و پرداختنی جاری شرکا) منظور شود

♦️ قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

♦️ وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

♦️ انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

♦️ مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسطه با توجه به نوع کسب و کار اشخاص حقیقی

طبقه بندی تراکنش های بانکی

سازمان مالیاتی تراکنشها را بر اساس مبدا و منشا آنها به دو دسته تقسیم می‌کند

تراکنش های بانکی مشکوک

وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام می‌نماید. در اینجا دو حالت پیش می‌آید:

🔸 وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی بر اثباتش ارائه نشده است

🔸 وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شده است

سقف رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

از آنجا که رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک از سال 1394 آغاز شده است، بر اساس بخشنامه 230/5232 مورخ 00/2/5، سقف رسیدگی به تراکنش های بانکی برای این سال معادل 50 میلیارد ریال تعیین شده است. در واقع بر اساس مفاد بخشنامه قانون تراکنش های بانکی سال 94 که مجموع گردش بستانکار آنها بیش از 50 میلیارد ریال در سال بوده و از سوی کمیته رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، مشکوک تلقی شده باشند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

🔻 نکات

1- تراکنش‌های بانکی سال 1394 با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از 50 میلیارد ریال در سال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، مشمول رسیدگی مالیاتی نخواهند بود.

2- واریزی‌های قدیمی (1395 و قبل از آن) با مبالغ کمتر از 150 میلیون ریال برای اشخاص حقیقی مشمول رسیدگی نیست؛ مشروط بر آن‌که با دستگاه pos یا به صورت الکترونیکی نباشد.

سقف تراکنش بانکی مشکوک به کدام عامل بستگی دارد؟

سازمان مالیاتی در ابلاغیه شماره 205/11355 مورخ 00/3/2، مجموع تراکنش‌های بانکی بستانکار را پس از پالایش سیستمی و کسر مبالغ غیرمشکوک نظیر حقوق، تسهیلات، سودهای واریزی، تراکنش‌های انتقالی و یا اصلاحی و حتی کسر یارانه معیشتی مودی، ملاک رسیدگی قرار می‌دهد.

در حقیقت مبلغ تعیین شده به عنوان حد آستانه تراکنش های بانکی مشمول رسیدگی، برای کلیه سال‌های مورد بررسی صرفا بر اساس تراکنشهای بانکی واریزی به حساب در نظر گرفته می‌شود.

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

همان گونه که تاکنون گفته شد، کلیه اطلاعات مالی و پولی وارد شده به حساب اشخاص، درآمد نیست؛ از این رو سازمان مالیاتی مراحل رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی از سوی اداره مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی را به صورت زیر در نظر گرفته است:

بررسی اولیه توسط کمیته بازرسی

ابتدا کمیته‌ای متشکل از افراد خبره در امور حسابرسی و مالیاتی به صورت زیر تشکیل می‌ود:

 • مدیر کل امور مالیاتی (رییس کمیته)
 • معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته)
 • رییس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط
 • نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی
 • مسئول حراست اداره کل
 • روسای گروه حسابرسی ویژه

وظیفه این کمیته بررسی مطابقت حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی مودی با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی یا سایر فعالیت‌های مالی او است؛ پس از انجام بررسی‌های لازم دو حالت ممکن است پیش آید:

🔸 در صورتی که اطلاعات تراکنش‌های هر سال به صورت تقریبی با عملکرد مالی و مالیاتی همان سال او مطابقت داشته باشد، الزامی به حسابرسی مالیاتی نیست

🔸 در صورت عدم مطابقت اطلاعات حساب‌های بانکی با عملکرد مالی همان سال مودی، اطلاعات جهت بررسی مجدد به اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می‌شود

بررسی مجدد توسط اداره مبارزه با فرار مالیاتی

اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مشکوک را پس از بررسی مجدد جهت انجام تحقیقات بیشتر به ادارات کل مالیاتی ارسال می‌کند؛ این کار باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی به اطلاعات بانکی انجام شود.

دعوت از مودی جهت ارائه توضیحات

سپس سازمان مالیاتی مودی را جهت ارائه اسناد و مدارک و ارائه توضیحات به سازمان دعوت می‌کند.

انجام تحقیقات جهت بررسی توضیحات مودی

ادارات کل مالیاتی پس از دریافت توضیحات مکتوب مودی، جهت بررسی صحت ادعای او و همچنین تعیین ماهیت واقعی تراکنشهای بانکی نسبت به تحقیقات و استعلام از مراجع ذی‌صلاح اقدام می‌کنند.

بررسی نهایی توسط گروه رسیدگی ویژه

در هر اداره کل، گروه‌های رسیدگی ویژه، بر اساس موارد زیر نسبت به بازبینی نهایی، تعیین ماهیت واقعی تراکنش‌های بانکی و اخذ مالیات در صورت لزوم اقدام می‌نمایند:

♦️ اظهارات مکتوب مودی

♦️ اطلاعات واصله از اداره مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

♦️ تحقیقات انجام شده

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

یکی از مهم‌ترین شرایط رسیدگی به تراکنش‌های بانکی بررسی دقیق و پرهیز از حدس و گمان است

نکات مهم در نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنشهای بانکی

سازمان مالیاتی در بخشنامه 230/56791 مورخ 00/9/13 به منظور رفع برخی ابهامات برای رسیدگی مالیاتی به تراکنشهای بانکی دقت به نکات زیر را تاکید نمود:

معیار تعیین درآمد مودیان

بر اساس ابلاغیه 205/45307 مورخ 99/10/13 و همچنین بند 18 بخشنامه 200/99/16 مورخ 99/1/31، معیار اصلی تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، اظهارات مکتوب مودیان در زمینه تراکنش های بانکی است. به بیان دیگر، در صورت اعلام کتبی ماهیت تراکنش‌های بانکی قبل از سال 1397 توسط مودی مشروط بر اینکه اسناد مثبته‌ای خلاف اظهارات او موجود نباشد، وجوه مذکور در محاسبه درآمد، مشمول مالیات تراکنش های بانکی نخواهد بود.

اما در صورتی که اسناد و مدارکی خلاف اظهارات مودی مبنی بر کتمان درآمد وی به دست آید، اسناد جدید ملاک مطالبه مالیات قرار می‌گیرند؛ همچنین برابر ماده 192 ق.م.م، مشمول 30% جریمه غیرقابل بخشش برای کتمان درآمد خواهد بود.

مبنای قضاوت در مورد تراکنشهای بانکی

قضاوت گروه رسیدگی بر مبنای شواهد کافی و قابل اطمینان انجام می‌شود. این شواهد معتبر عبارتند از:

 • اقرار کتبی مودی
 • اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنشها
 • سابقه مودی
 • استعلام و مطابقت اطلاعات با کلیه سامانه‌های در دسترس اطلاعاتی
 • تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات
 • استفاده از تکنیک‌های حسابرسی

در نظر گرفتن مهلت کافی

ادارات مالیاتی موظفند مهلت کافی و مورد نیاز برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم برای مودیان در نظر بگیرند.

مهلت رسیدگی به اطلاعات بانکی مودیان

مطابق ماده 157 ق.م.م مهلت زمان رسیدگی به اطلاعات بانکی مودیان، 5 سال پس از پایان سال مالی است؛ از این رو سازمان مالیاتی (مطابق بخشنامه 200/99/16) با هدف تسریع عملیات رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، آنها را به 3 دسته تقسیم می‌کند. مهلت رسیدگی و دعوت از اشخاص جهت ارائه مستندات به صورت زیر است:

🔸 اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دارای یک پرونده مالیاتی: بررسی و ارسال اطلاعات به ادارات کل مالیاتی جهت دعوت از مودی ظرف 5 روز

🔸 اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دارای بیش از یک پرونده مالیاتی: بررسی و ارسال اطلاعات به ادارات کل مالیاتی جهت دعوت از مودی ظرف دو هفته

🔸 اشخاص (حقیقی یا حقوقی) فاقد پرونده مالیاتی: کنترل تراکنش‌های غیرمعمول انجام تحقیقات و دعوت از مودی جهت تشکیل پرونده ظرف دو هفته

تفاوت تراکنش بانکی مشکوک با تراکنش بانکی زیاد

تعداد زیاد تراکنشهای بانکی و یا حتی تراکنشهای بانکی با مبالغ میلیاردی، مشکوک محسوب نمی‌شوند! در واقع تا زمانی که تراکنشهای بانکی شما در راستای فعالیت اقتصادی‌تان و همراه با اسناد معتبر و قانونی باشد، نباید نگرانی از زیاد بودن مبالغ تراکنش خود داشته باشید.

معمولا تراکنش های بانکی مشکوک بر اساس گم شدن منبع ورود و خروج پول است. مبلغی که مشخص نیست از کجا به حساب وارد شده و برای چه هدفی مصرف شده، مشکوک تلقی می‌شود. در واقع مسئله مهم تناسب فعالیت شخص با تراکنش حسابهای بانکی او چه از نظر تعداد و چه از نظر حجم مبالغ است.

راهکارهای پیشگیری از وقوع تراکنش های بانکی مشکوک

پیشگیری از وقوع تراکنش های بانکی مشکوک از این جهت حائز اهمیت است که در هنگام رسیدگی به وجود ورودی به حساب در صورتی که مستنداتی بر غیردرآمدی بودن این وجوه موجود نباشد، وجوه مذکور درآمد کتمان شده تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد و جرائم کتمان درآمد می‌شود. در ادامه به برخی از راهکارهای پیشگیری از این موضوع می‌پردازیم.

تفکیک حساب ها

یکی از مهم‌ترین راهکارها تفکیک حساب‌های شخصی و شرکتی است. به عنوان مثال اگر شما یک شرکت ثبتی با موضوع تولیدی دارید اما خودتان به صورت شخصی در حوزه ساخت و ساز فعالیت می‌کنید، باید برای هر یک حساب مجزایی افتتاح و به حوزه دارایی معرفی نمایید؛ تراکنشهای هر حوزه را با حسابهای مخصوص انجام دهید.

با ادغام کردن تمامی فعالیت‌ها در یک حساب، زمینه را برای وقوع تراکنشهای بانکی مشکوک و غیرقابل دفاع فراهم می‌نمایید.

پیگیری و مسدود کردن حسابهای غیرفعال

یکی از موارد وقوع تراکنشهای بانکی مشکوک، سوءاستفاده از حساب‌های دیگران است؛ برای پیشگیری از این موضوع، باید ضمن محرمانه نگه داشتن اطلاعات حساب‌ها، نسبت به پیگیری و بستن حساب‌های بلااستفاده خود اقدام نمایید.

تعیین تکلیف کلیه تراکنشهای بانکی

از مهم‌ترین اقدامات هر شخص برای شفاف نگه داشتن حسابهای بانکی، پیگیری کلیه تراکنش‌های بانکی به ویژه وجوه واریزی و تهیه و نگهداری اسناد و مدارک معتبر در خصوص ماهیت آنها است.

نحوه شناسایی تراکنش‌ های بانکی مشکوک

حساب های بانکی افراد دائما توسط بانک‌ها رصد می‌شوند. هر فرد با توجه به فعالیت‌های اقتصادی و موقعیت اجتماعی، تراکنش های بانکی تعریف شده‌ای دارد. یعنی ورود و خروج وجوه با نوع فعالیت شخص مطابقت دارد. برای درک بهتر نحوه شناسایی تراکنش های بانکی مشکوک حساب بانکی را همانند شهر کوتوله‌ها در نظر می‌گیریم؛ در این شهر ویژگی بارز همه افراد کوتاهی قد آنها است. حال اگر فردی با قد متفاوت به داخل این شهر نفوذ کند، به سادگی قابل شناسایی است.

حساب‌های بانکی شما نیز همانند یک شهر مشخصات منحصر به فردی دارد؛ در نتیجه ورود یک وجه با حجم بسیار متفاوت به سادگی قابل پیگیری است.

شناسایی تراکنش‌ های بانکی مشکوک

بر اساس ورود و خروجی حساب، تشخیص تراکنش بانکی مشکوک به سادگی انجام می‌شود

چگونه از تراکنش های بانکی خود در سازمان مالیاتی دفاع چگونه کنیم؟

تراکنش های بانکی مشکوک سال‌های گذشته، این روزها یکی از دغدغه‌های کلیه فعالان اقتصادی است؛ زیرا قانع کردن اداره مالیاتی به‌ هیچ‌ عنوان کار ساده‌ای نیست؛ همچنین در صورت عدم ارائه مستندات معتبر، مشمول پرداخت مالیات و جرائم سنگینی خواهند بود. از این رو آموزش نحوه برخورد با مالیات تراکنش بانکی مشکوک و آشنایی با تکنیک‌های دفاع از تراکنش‌های بانکی نیاز ضروری کلیه فعالان اقتصادی است.

همچنین استفاده از مشاوره مالیاتی در زمینه دفاع از تراکنشهای بانکی و تهیه لایحه دفاعیه تراکنش بانکی می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

توسعه دهندگان سولانا برای رفع قطعی شبکه باگ ها را برطرف می کنند

شبکه Solana از قطعی های متعدد رنج برده است که آخرین مورد آن در 1 ژوئن اتفاق افتاد. شبکه سولانابا توجه به اینکه کاربران برنامه های غیرمتمرکز (DApps) مبتنی بر شبکه به دلیل این قطعی ها به شدت آسیب می بینند.

توسعه دهندگان Solana اشکالات را برطرف می کنند

A گزارش که توسط Solana Labs در 5 ژوئن منتشر شد، گفت که آخرین قطعی شبکه به دلیل یک اشکال در "تراکنش‌های غیرمستقیم بادوام" ایجاد شده است. این اشکال باعث شد که شبکه تولید بلوک را برای حدود چهار ساعت و نیم متوقف کند.

این گزارش می افزاید: «ویژگی تراکنش بادوام nonce در نسخه های نسخه 1.9.28/v1.10.23 غیرفعال شد تا از توقف شبکه در صورت بروز مجدد همان وضعیت جلوگیری شود». تراکنش‌های غیرمستقیم نمی‌توانند تراکنش‌ها را پردازش کنند تا زمانی که مشکل کاهش یابد.

سرمایه شما در معرض خطر است.

تراکنش‌های غیرمعمول بادوام نوعی تراکنش در شبکه سولانا هستند که برای ماندگاری طولانی طراحی شده‌اند. تراکنش‌ها متفاوت از تراکنش‌های معمولی در شبکه عمل می‌کنند که عمر کوتاهی در حدود ۲ دقیقه دارند تا اینکه بلاک‌هاش برای اعتبارسنجی خیلی قدیمی شود.

تراکنش‌های موجود در شبکه به چندین سرویس مرتبط هستند، مانند نگهداری، که در مقایسه با معمول به زمان بیشتری برای پردازش نیاز دارد. زمان بیشتری برای تولید امضایی نیاز است که طبق داده های ارائه شده توسط Solana Documentation برای تراکنش استفاده می شود.

به گفته آزمایشگاه سولانا، تراکنش‌های غیرمعمول بادوام به مکانیزم متفاوتی برای جلوگیری از مسائلی مانند پردازش تراکنش‌های مضاعف نیاز دارند. هنگامی که یک تراکنش بادوام nonce به عنوان یک تراکنش معمولی پردازش شده باشد اما شکست خورده باشد، از اشکال در زمان اجرا جلوگیری می شود.

گزارش سولانا همچنین افزود: «پس از پردازش تراکنش ناموفق، اما قبل از استفاده مجدد از nonce، کاربر همان تراکنش را دوباره برای پردازش ارسال کرد. این ارسال مجدد، باگ را در زمان اجرا فعال کرد.

قیمت سولانا زیان قابل توجهی می کند

ارزش توکن SOL از زمان آخرین قطع شبکه سقوط قابل توجهی را ثبت کرده است. ارزش این توکن پس از دو رقمی شدن در 39.51 ساعت گذشته، در زمان نوشتن 24 دلار معامله می شد. حجم معاملات برای توکن نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

داده های ارائه شده توسط سلام ماه همچنین نشان می دهد که مقدار کل قفل شده (TVL) نیز از پایان ماه مارس به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. TVL در اواخر ماه مارس به بالاترین حد خود رسید، اما از آن زمان به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

رئیس جمهوری: در مالیات‌ستانی مبنا اعتماد به اصناف است

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری که به خراسان شمالی سفر کرده است، گفت: به متولیان امور مالیاتی تاکید کردم که در تعامل با اصناف، بنا را بر اعتماد به اصناف بگذارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از جی پلاس؛ سید ابراهیم رئیسی گفت: در مالیات‌سِتانی مبنا اعتماد به اصناف است

رئیس‌جمهوری گفت: وقتی صحبت از دولت مردمی می‌کنیم حتماً باید نگاه مردم و نخبگان در اداره کشور تأثیر داشته باشد.

رئیسی افزود: پیش از این هم به متولیان امور مالیاتی تاکید کردم که در تعامل با اصناف، بنا را بر اعتماد به اصناف بگذارند.

رئیس جمهور گفت: مهم این است که ممیزان مالیاتی از فرار مالیاتی جلوگیری کنند. دلالانی هستند که درآمد زیادی دارند اما مالیات آن را نمی‌دهند./ح/

تعریف ۵ اولویت کالایی در قالب طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق

وزیر صمت: تعریف ۵ اولویت کالایی در قالب طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق

وزیر صمت گفت: در قالب طرح جامع مبارزه با کالا قاچاق، پنج اولویت کالایی از جمله لوازم یدکی، پوشاک، لوازم خانگی و…، به ترتیب مراحل عملیاتی آن که اکنون گام سوم آن آغاز شده است، اجرایی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از خبرگزاری مهر سید رضا فاطمی امین در دومین روز از دهه تولید و تجارت به نام «تشکل‌ها؛ هم‌افزایی تولید و تجارت» در دیدار با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی تصریح کرد: تاکنون ۳۱۷ بخشنامه و آیین‌نامه در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت یکپارچه‌سازی و به شکل بهینه جمع‌بندی شده است و این روند ادامه دارد.

وی ادامه داد: ما باید روی اصلاح سازوکارها متناسب با شرایط حاضر کشور متمرکز شویم و با تعریف بازه زمانی، روی استقرار ایده‌ها و طرح‌های پیشرو، به سمت ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها حرکت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: برای راهبری مناسب در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت باید تمامی زوایای نگاه تاریخی گذشته که حدود صدسال قدمت دارد ازجمله دوران بلوغ، دروان جهش و یا افت آن، مسائل و ریشه آن‌ها و همچنین راه‌حل‌های موجود را موردتوجه قرار دهیم.

فاطمی امین افزود: اشراف افراد فعال و حاضر در انجمن‌ها به مسائل و بخش‌های مختلف تولید و تجارت کشور می‌تواند به بینش موجود عمق بخشیده و اثرگذار و راهگشا باشد.

وی ادامه داد: وزارت صمت مسئولیت حدود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را بر عهده دارد و با توجه به تنوع و گستردگی زیاد حوزه‌های تحت پوشش آن، باید برای ریشه‌یابی مسائل و مشکلات و تعریف راهکارهای اثرگذار، فضای همکاری جدی و تعاملی دوسویه با تشکل‌ها داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برای ثبات بخشی به مقررات موجود از مردادماه امسال در چارچوب یک برنامه حدود ۶ ماهه اقدام خواهیم کرد و به‌طور حتم نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها را موردتوجه قرار خواهیم داد.

فاطمی امین تصریح کرد: از تشکل‌ها درخواست داریم در هر یک از حوزه‌های تحت مسئولیت خود برای احصاء مسائل و مشکلات مرتبط با مقررات و کنترل تراکنش‌های غیرمعمول دستورالعمل‌های غیر مرتبط و ناهم‌سو پیش‌قدم شوند و پیشنهادهای خود را ارائه کنند.

وی تأکید کرد: به‌طور یقین با بخش خصوصی هم‌عقیده هستیم که نبود ثبات درروند تصمیمات حتی رشد بخش‌های موفق را نیز مختل می‌کند، بر همین ضرورت باید همه مسائل به‌صورت یکجا موردتوجه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر تمامی مقتضیات، اجرا شوند.

فاطمی امین ادامه داد: شاخص‌های مختلف تولید و تجارت کشور باید به‌درستی شناسایی شوند، زیرا تنها در صورت وجود ترازهای دقیق است که می‌توانیم متناسب با برنامه هفتم به سمت ایجاد ثبات در مقررات حرکت کنیم.

وزیر صمت اضافه کرد: در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازبینی جدی در امور مرتبط انجام‌گرفته و هر یک از دفاتر زیرمجموعه وزارتخانه مکلف‌اند در قالب ظرفیت‌های تعریف‌شده با تشکل‌های بخش خصوصی تعامل خوبی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای قیمت‌گذاری کالاها باید بر اساس ضوابط تعریف‌شده اقدام کنیم؛ به‌عنوان نمونه کالاهایی مانند سیمان، فولاد و…، تحت ضوابط بورس در حال عرضه هستند و از شرایط متعادلی در بازار برخوردارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هم‌زمان با اجرای سیاست‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی، اعمال مدیریت ویژه روی سود بازرگانی کالاهای وارداتی ضروری، متناسب با نیاز کالایی کشور انجام‌شده است.

فاطمی امین با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ایجاد شفافیت در جریان کالایی کشور و مبارزه با کالاهای قاچاق گفت: در قالب طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود، پنج اولویت کالایی از جمله لوازم یدکی خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و…، تعریف شده‌اند و به ترتیب مراحل عملیاتی طرح که اکنون گام سوم آن آغاز شده است، اجرایی می‌شود.

گفتنی است در این نشست تعدادی از نمایندگان تشکل‌های صنعتی و تجاری کشور ازجمله خانه صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی کشور، انجمن صنایع همگن قطعات خودرو، انجمن لوازم‌خانگی، انجمن سازندگان موبایل و تجهیزات مرتبط، انجمن خودروسازان، تولیدکنندگان فولاد، خانه معدن ایران، انجمن تحقیق و توسعه، انجمن کامپوزیت، رنگ و رزین ، انجمن صنعت پوشاک، ماشین‌سازی، نظام مهندسی معدن و کنفدراسیون صادرات ایران به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و مشکلات خود در خصوص تسهیل امور و رفع موانع پیش روی تولید و تجارت کشور پرداختند.

لزوم برقراری و تعریف یک کانال ارتباطی مطمئن و مستمر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های بخش خصوصی به‌عنوان حلقه واسط میان دولت و فعالان اقتصادی کشور و ایجاد ثبات درروند صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ازجمله موارد طرح‌شده در این نشست بود.

همچنین در نشست وزیر صمت با نمایندگان تشکل‌ها بر ضرورت توجه جدی دولت و دستگاه‌های مختلف اجرایی درروند تصمیم‌گیری‌ها به آرا و نظرات فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها به‌عنوان نمایندگان آن‌ها تأکید شد.

لزوم حساسیت دولت و وزارت صمت به زایش و زوال تشکل‌ها، توجه جدی به آثار مسائل مرتبط با سیاست خارجی کشور در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور و اعمال مسائل معتنابه آن‌ها در مقررات و دستورالعمل‌های صادره و معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور در قالب برنامه‌ها و سیاست‌های ترویجی دولت از دیگر نقطه نظرات نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک با فاطمی امین بود.

همچنین در این نشست نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به ظرفیت‌های اجرایی و کارشناسی خود، اعلام آمادگی کردند در صورت حمایت به‌عنوان بازوی اجرایی دولت برای پیشبرد بهتر امور بیش‌ازپیش مشارکت و همراهی کنند./ح/

بخشی از کارمزد تراکنش‌های عجیب شبکه‌ی اتریوم به مالک اصلی بازگردانده شد

خبر " بخشی از کارمزد تراکنش‌های عجیب شبکه‌ی اتریوم به مالک اصلی بازگردانده شد از منبع کوینیت " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ منتشر شد.

بخشی از کارمزد تراکنش‌های عجیب شبکه‌ی اتریوم به مالک اصلی بازگردانده شد

یکی از تراکنش‌ها بازگردانده شد طبق گزارشاتی که در رابطه با تراکنش‌های عجیب شبکه‌ی اتریوم منتشر شده است، به نظر می‌رسد که استخر استخراج رمزارز F2Pool که چندی قبل یک تراکنش عجیب با کارمزد ۲/۵ میلیون دلاری(حدود ۲۳۱۰ واحد اتر) را استخراج کرده بود، اکنون ۹۰ درصد کارمزد بدست آمده(معادل تقریبی ۴۸۰ هزار دلار) را …

نکات برگزیده مطلبطبق گزارشات پیشین تیم کوینیت، چندی قبل سه تراکنش غیرمعمول در شبکه ی اتریوم رخ داد که دو تای آن دارای کارمزدی بالغ بر ۲/۵ میلیون دلار بودند. این درحالیست که مقدار رمزارز انتقال یافته در این تراکنش ها چیزی حدود نیم واحد اتر ذکر شده بود. با گذشت چند روز از این واقعه دو استخر استخراج رمزارز اترچین(Etherchain) و اسپارک پول(Sparkpool) با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که تصمیم به توزیع کارمزد بدست آمده بین ماینرهای خود دارند. با این حال، گزارشاتی که امروز منتشر شده نشان می دهد استخر استخراج رمزارز F2Pool که سومین تراکنش عجیب را استخراج کرده است، بیش از ۹۰ درصد کارمزد تعیین شده را به مالک اصلی بازگردانده و تنها ۱۰ درصد آن را بین ماینرها خود توزیع کرده است.یکی از تراکنش ها بازگردانده شدطبق گزارشاتی که در رابطه با تراکنش های عجیب شبکه ی اتریوم منتشر شده است، به نظر می رسد که استخر استخراج رمزارز F2Pool که چندی قبل یک تراکنش عجیب با کارمزد ۲/۵ میلیون دلاری(حدود ۲۳۱۰ واحد اتر) را استخراج کرده بود، اکنون ۹۰ درصد کارمزد بدست آمده(معادل تقریبی ۴۸۰ هزار دلار) را به مالک اصلی و مبدا این تراکنش باز گردانده است.براساس گزارشاتی که روز ۱۸ام ژوئن منتشر شده است، استخر فوق الذکر اعلام نموده که صرافی کره ای ماینینگ پول هاب(MiningPoolHub) مالک اصلی آدرس های ارسال کننده ی تراکنش های عجیب شبکه ی اتریوم اکنون معادل ۲۰۷۹ واحد اتریوم را باز پس گرفته است.برای تکمیل روند باز پرداخت، مالک دارایی های فوق باید با استفاده از کلید خصوصی آدرس های قبلی که مورد هک قرار گرفته اند، آدرس های جدید را امضاء کنند. طبق اعلام استخر F2Pool این روند به دلیل از دست رفتن کنترل آدرس های قبلی اتخاذ شده است.بیانیه ی F2Poolدر بخشی از بیانیه ی صرافی F2Pool در رابطه با این موضوع آمده است:به دلیل روحیه ی بشر دوستانه ی کارکنان F2Pool، ما تصمیم گرفتیم تا مبلغ بدست آمده از کارمزد تراکنش های چند روز قبل را به مالک اصلی بازگردانیم. بازگشت این کارمزد به صورت مستقیم به مالک اصلی آدرس های ارسال کننده امکان پذیر نیست، زیرا کنترل این آدرس های اکنون در اختیار هکرها و مهاجمان است. از این رو، ما توافق کرده ایم که کارمزد استخراج شده را به آدرس های جدیدی ارسال کنیم که توسط مالک آدرس های قبلی تایید و تضمین شده اند. F2Pool طبق آنچه در ادامه ی این بیانیه آمده است، ۱۰ درصد باقی مانده ی تراکنش استخراج شده بین ماینرها تقسیم خواهد شد. این مبلغ به عنوان پاداش برای استخراج اتر با هزینه ی صفر یک طی دوره ی هفت روزه از ۲۰ام ژوئن تا ۲۶ام ژوئن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.این تراکنش بخشی از یک سری تراکنش غیرعادی بوده استاستخر استخراج رمزارز F2Pool روز ۱۲ام ژوئن تنها یک روز پس از انجام تراکنش های غیرعادی شبکه ی اتریوم و استخراج آن ها اعلام کرد که قصد بازگردانی آن را دارد. این تراکنش که روز ۱۱ام ژوئن صورت گرفت، شامل ۳۲۲۱ واحد رمزارز اتر بود که به شکل بسیار عجیبی ۲۳۱۰ واحد آن به عنوان کارمزد تعیین شده بود. به نظر می رسد که روز بعد، یعنی در تاریخ ۱۲ ژوئن، مالک اصلی اتریوم های سرقت شده با مقامات استخر F2Pool تماس گرفته و اعلام نوده که آن ها قربانی یک حمله ی مخرب به کیف پول رمزارزی خود بوده اند و در مجموع چیزی حدود ۵۵۳۱ واحد اتریوم از آن ها به سرقت رفته است.بخشی از بیانیه ی استخر F2Poolچندی بعد اخبار دیگری در رابطه با تراکنش های عجیب شبکه ی اتریوم منتشر شد که نشان می داد دو تراکنش دیگر نیز با همین وضعیت به ثبت رسیده اند؛ البته این دو تراکنش توسط استخرهای استخراج رمزارز اترچین(Etherchain) و اسپارک پول(Sparkpool) استخراج شده بودند. طبق گزارشات پیشین تیم کوینیت، این دو استخر استخراج رمزارز نیز با تراکنش های عجیبی روبرو شده بودند که هرکدام بیش از ۲/۵ میلیون دلار کارمزد برایشان تعیین شده بود.این اولین بار نیست!با این حال، برخلاف تصمیم اخیر استخر استخراج F2Pool، دو استخر دیگر یعنی اترچین و اسپارک پول تصمیم گرفتند که کارمزد بدست آمده از تراکنش های عجیب اتریوم را بین ماینرهای دخیل توزیع کنند. هر دو با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که به مالک اصلی زمان کافی برای ارتباط با آن ها داده اند و اکنون تصمیم دارند تا دارایی های بدست آمده را بین کاربران خود تقسیم کنند.شایان ذکر است که این اولین مرتبه نیست که استخر استخراج F2Pool کارمزد های عجیب یک تراکنش را به مالک اصلی آن باز می گرداند. در ماه مارس ۲۰۱۹ نیز این استخر چینی کارمزد ۲۱۰۰ واحد اتر یک تراکنش غیرمعمول را به ارسال کننده ی آن بازپرداخت. در آن ها زمان ارزش رمزارزهای تعیین شده به عنوان تراکنش چیزی حدود ۳۰۰ هزار دلار تخمین زده می شد، که تماماً به مالک اصلی بازگردانده شد.نظر شما در رابطه با تصمیم مقامات استخر F2Pool و بازگردانی کارمزد تراکنش های عجیب شبکه ی اتریوم به مالک اصلی آن چیست؟ آیا تصمیم استخر F2Pool درست بوده و یا باید رویکرد دو استخر استخراج رمزارز دیگر را تکرار می کرد؟ نظرات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.[تعداد: 0 میانگین: 0/5] برچسب هاEthereumFeeاتریومتراکنش های شبکه ی اتریومتراکنش های عجیب اتریومفیکارمزدکارمزد شبکه ی اتریوم

عنوان خبرها :

روزنامه جهان اقتصاد

بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۳ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

ضوابط انتشار اوراق گواهی سپرده عام توسط بانک ها در شورای عالی بورس تصویب شد

رییس کل بانک مرکزی گفت: ضوابط مربوط به انتشار گواهی سپرده عام توسط بانکها در شورای عالی بورس به تصویب رسیده و جزییات اجرایی آن بزودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۵۹۹ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

اعلام نتیجه حراج اوراق مالی اسلامی دولتی

ضمن اعلام نتیجه هفتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ (مورخ ۱۵ تیرماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۲۱ تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت‌‌ماه

بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم دوازده‌ماهه روند نزولی خود را که از مهر ۱۴۰۰ آغاز کرده بود ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه شد.

اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با ۱۹ بانک منتشر می شود

بانک مرکزی تا ساعتی دیگر اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با ۱۹ بانک و موسسه اعتباری و همچنین اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان دو بانک «خاورمیانه» و «سرمایه» را پس از انجام فرآیند استانداردسازی و صحت سنجی اطلاعات وارده، منتشر می کند.

کنترل نقدینگی در کنار افزایش رشد اقتصادی نوید بخش بهبود وضعیت اقتصادی

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی کنترل رشد ترازنامه بانکها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه امسال دانست.

نتیجه ششمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی اعلام شد

ضمن اعلام نتیجه ششمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ (مورخ ۷ تیرماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۱۴ تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن منتشر شد

تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۳.۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹درصدی را نشان می دهد.

دستورالعمل اجرایی وام ودیعه مسکن ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را برای مشمولان در تهران ۱۰۰۰ میلیون ریال، کلانشهر ها ۷۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۴۰۰ میلیون ریال ابلاغ کرد.

تعادل در بازار ارز ایجاد شد

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد شده است تاکید کرد: در بسیاری کنترل تراکنش‌های غیرمعمول از روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی تشریح شد

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در کنترل تراکنش‌های غیرمعمول قالب توافق بازخرید به مبلغ ۵۹۸.۹ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

فرضعلی سالاری- کُنشگر برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای کشاورزی رکن اصلی اقتصاد و معیشت شهرستان های میانی جنوب استان فارس است. شهرهای این‌حوزه گسترده کشاورزی محور، تسهیل کننده توسعه کشاورزی منطقه‌ای متکی بر حوزه‌ پسکرانه پیرامونی خود است. کانون‌ های [بیشتر]اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.