مقایسه نمودارها


استفاده از نمودارهای تصویرگر OBMI و UBI در تحلیل ساختار و شکستگی های مخزن آسماری و مقایسه آن با نمودار انحراف سرعت در یکی از میادین جنوب غرب ایران

در مطالعه ساختمانهای نفتی ، شکست سنگهای مخلوط در مراحل تولید و توسعه میدان بسیار مهم و ضروری است. به کار نرمافزارها مخلوط شده در تحقق این مشکل به زمین شناسان نفتی کمک شایانی مینماید. هدف از این تحقیق ، بررسی سیستماتیک مقایسه نمودارها شکستگی مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی ایران و گسترش این شکستگی در مخلوط مذکور با استفاده از تجزیه و تحلیل فایل های تصویری OBMI و UBI و تأثیر این شکستگی ها در تخریب و تراوئی مخلوط از طریق محاسبه و رسم نمودار آن است که دارای فشار خون است. . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که استفاده از تفسیر نمودار OBMI و UBI با وجود داشتن دقت مقایسه نمودارها کافی در FMI دارند ، ابزار قدرتمند برای شناسایی شکستگی ها و شیب ساخت در مخازنی است که از گل پایه استفاده می شود. در این مطالعه نتایج حاصل از تفسیر FMI در یکی از میدانهای چاههای مورد نظر برای مطبقت به دست آمده است. به طور کلی تولید شده در مخزن آسماری در این میدان ، تلفات از شکستگی و سنگ ماتریکس است. در این مخزن شکستگیها و زونهای متخلخل تأثیر فراوان بر خصوصیات سنگ مخلوط شده است به نحوی که دو الگوی کلی شکستگی تکتونیکی مرتبط با چین خوردگی از نوع طولی و مورب و همچنین انواع شکستگی مرتبط با گسلخوردگی در این مخزن دیده می شود. در میان آنها الگوی طولی ، غالب ترین نوع پذیرفته شده و شکست شکستگی ها را تشکیل می دهد. امتداد آنها N45-90W بوده و بیشتر در زونهای بالایی آسماری مشاهده میشوند که در رابطه با چینخوردگی حاصل از گسلش در زون برشی بالارود و در اثر عملکرد گسل معکوس بالارود میباشند.

کلیدواژه‌ها

مراجع

رضائی، م. ر.، و چهرازی، ع.، 1385، اصول برداشت و تفسیر نگاره­های چاه­پیمایی، انتشارات دانشگاه تهران، 699 صفحه.

سحابی، ف.، 1390. مطالعه سازوکار گسل بالارود در شمال فروبار دزفول و نقش آن در ویژگی­های ساختار منطقه، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران. ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی مقایسه نمودارها زلزله.

ساعدی، ق.، 1388. تحلیل شکستگی­های مخزن آسماری میدان نفتی لالی با استفاده از نمودار تصویرگر FMI، پایان­نامه کارشناسی ارشد زمین­شناسی گرایش نفت، دانشگاه چمران اهواز، 152صفحه.

عقلی، ق.، 1392، تحلیل شکستگی­های مخزن آسماری میدان نفتی بالارود با استفاده از نمودار­های تصویرگر، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته زمین­شناسی گرایش نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین،162 صفحه.

Ahmadhadi, F., Lacombe, O., & Daniel, J. (2007). Early Reactivation of Basement Faults in Central Zagros (SW Iran): Evidence from Pre-folding Fracture Populations in Asmari Formation and Lower Tertiary Paleogeography. In O. Lacombe, F. Roure, J. Lavé, & J. Vergés (Eds.), Thrust Belts and Foreland Basins SE - 11 (pp. 205–228). Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-540-69426-7_11

Alavi, M. (2007). Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of Science , 307 (9 ), 1064–1095. doi:10.2475/09.2007.02

Anselmetti,F.S. and Eberli G.P.,1999,:The Velocity Deviation Log; A Tool to Predict Pore Type Permeability Trends in Cabonate Drill Holes From Sonics And Porosity or Density Logs,AAPG Bulletin,Volume 83 ,No.3,pp.450-466

Darling, T. (2005). Well Logging and Formation Evaluation (p. 336). Elsevier Science. Retrieved from http://books.google.com/books?id=vKdIGNAE8JYC

Gholipour, A. M. (1998). Patterns and structural positions of productive fractures in the Asmari Reservoirs, Southwest Iran. Journal of Canadian Petroleum Technology, 37(1), 44–50. doi:10.2118/98-01-07

Kamel, M.H., and Mohamed, M.M., 2006, Effective porosity determination in clean/shaly formations from acoustic logs with applications, J. Petrol. Sci. Engin., v 267–274.

Khoshbakht, F., Memarian, H., & Mohammadnia, M. (2009). Comparison of Asmari, Pabdeh and Gurpi formation’s fractures, derived from image log. Journal of Petroleum Science and Engineering, 67(1-2), 65–74. doi:10.1016/j.petrol.2009.02.011

Martinez L.P, Hughs, G.R and Wiggins M.L., 2002: Identification and Characterization of Naturally Fractured Reservoirs Using Conventional Well Logs. The University of Oklahoma, 23p.

McQuillan, H. (1973). Small-scale fracture density in Asmari formation of southwest Iran and its relation to bed thickness and structural setting. AAPG Bulletin, 57, 2367–2385.

McQuillan, H. (1974). Fracture patterns on Kuh-e Asmari Anticline, Southwest Iran. AAPG Bulletin, 58(2), 236–246. Retrieved from http://aapgbull.geoscienceworld.org/content/58/2/236.abstract

Mohebbi, A., Haghighi, M., & Sahimi, M. (2007). Conventional logs for fracture detection and characterization in one of the Iranian field. In International Petroleum Technology Conference, 4-6 December, Dubai, U.A.E. Dubai: International Petroleum Technology Conference. doi:10.2523/11186-MS

Nelson R.A. 2001, Geologic Analysis of Nayurally Fracture Reservior: Integeration is the Key of Optimazation, Distinguished author Series, 52-54, SPE 56010.

Nie, X., Zou, C., Pan, L., Huang, Z., & Liu, D. (2013). Fracture analysis and determination of in-situ stress direction from resistivity and acoustic image logs and core data in the Wenchuan Earthquake Fault Scientific Drilling Borehole-2 (50–1370m). Tectonophysics, 593, 161–171. doi:10.1016/j.tecto.2013.03.005

Rajabi, M., Sherkati, S., Bohloli, B., & Tingay, M. (2010). Subsurface fracture analysis and determination of in-situ stress direction using FMI logs: An example from the Santonian carbonates (Ilam Formation) in the Abadan Plain, Iran. Tectonophysics, 492(1-4), 192–200. doi:10.1016/j.tecto.2010.06.014

Rezaie, A. H., & Nogole-Sadat, M. A. (2004). Fracture Modeling in Asmari Reservoir of Rag-e Sefid Oil-Field by using Multiwell Image Log (FMS/FMI). Iranian International Journal of Science, 5(1), 107–121.

Roehl, P. O., & Choquette, P. W. (1985). Carbonate Petroleum Reservoirs (p. 622). Springer-Verlag. Retrieved from http://books.google.com/books?id=SnohAAAAMAAJ

Schlumberger. (1994). FMI Fullbore Formation MicroImager. Houston: Schlumberger Educational Services.

Schlumberger. (2003). Using borehole imagery to reveal key reservoir features. In Reservoir Optimization Conference. Tehran, Iran.

Serra, O. (1989). Formation MicroScanner image interpretation (p. 117). Schlumberger Educational Services. Retrieved from http://books.google.com/books?id=G_U9twAACAAJ

Serra, O., & Serra, L. (2004). Well Logging: Data Acquisition and Applications (p. 674). Editions Technip. Retrieved from http://books.google.com/books?id=iAacQAAACAAJ

Stearns, D. W. (1968). Fracture as a Mechanism of Flow in Naturally Deformed Layered Rock. In A. J. Baer & D. K. Norris (Eds.), Kink Bands and Brittle Deformation. Geological Survey of Canada.

Thompson, L. B. (2000). Fractured Reservoirs: Integration Is the Key to Optimization. Journal of Petroleum Technology, 52(2), 52–54. doi:10.2118/56010-JPT

مقایسه نمودارها

پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393

نيما بهنام [ پدیدآور اصلی ] ، سید رضا قوامی ریابی[ استاد راهنما ] ، سوسن ابراهیمی[ استاد راهنما ] ، مهندس جعفري [ استاد مشاور ]

چکیده: در مطالعات ژئوشیمیایی، روش های متنوعی برای محاسبه حدود آستانه ای عناصر همانند روش فرکتال، مدل سازی نمودار احتمال و آماره انفصال و. معرفی گردیده است. در این پژوهش هدف مقایسه روشهای مدل سازی نمودار احتمال و نمودار باکس پلات و میزان کارایی و دقت نمودار باکس پلات در تعیین حد آنومال عناصر و نیز تفکیک عناصر مهم و تأثیرگذار در منطقه می باشد. در این راستا از نمونه های لیتوژئوشیمیایی ترانشه های ناحیه کلاته تیمور استفاده شده است. ترانشه های این ناحیه در دو منطقه چشمه نقره و سرتخت معدن واقع شده اند. از منطقه چشمه نقره 12 ترانشه اکتشافی حفر و 77 نمونه برداشت شده است و عمدتاً دارای سنگ میزبان توف می باشد و دارای کانی-سازی های مالاکیت، آزوریت، باریت، گالن، اسفالریت، بورنیت، کالکوپیریت، کالکوسیت، دیژنیت و اکسیدهای آهن است. در منطقه سرتخت معدن که در شمال غرب محدوده مطالعاتی قرار گرفته، 5 ترانشه اکتشافی بر روی یک رگه مینرالیزه حفر و تعداد 25 نمونه برداشت گردیده است. سنگ میزبان آن آندزیت بوده و در این منطقه کانی سازی های مالاکیت، آزوریت، سیلیکات مس، پیریت، کالکوپیریت و اکسید آهن مشاهده شده است. در مرحله اول، نوع توزیع داده ها توسط روش های آماری هیستوگرام، نمودار احتمال و باکس پلات بررسی شد. سپس به تفکیک حدود آستانه ای توسط دو روش نمودار باکس پلات و مدل سازی نمودار احتمال پرداخته شد و بر اساس اطلاعات نحوه توزیع و پراکندگی داده-های هر عنصر در نمودار باکس پلات و مقایسه با نتایج مدل سازی نمودار احتمال اقدام به تفکیک عناصر مؤثر در این دو منطقه پرداخته شده است. بر این اساس عناصر Au ، Ag ، Cu ، Pb ، Zn ، As ، Sb و Hgدر محدوده چشمه نقره بعنوان عناصر مهم شناسایی شدند. همچنین عناصر As،Au،Cu،Pb،ZnوAgدر ناحیه سرتخت معدن عناصر تأثیرگذار معرفی شده اند. در مرحله بعد با استناد به پروفیل های اکتشافی و تحلیل های چند متغیره، اقدام به جدا مقایسه نمودارها نمودن عناصر مرتبط با کانی سازی شده است. بر این اساس در محدوده چشمه نقره، عناصر Au ، Cu و Znدر یک گروه و عناصر As، Hg، Ag و Pb در گروه دیگر جای گرفته اند. نتایج مقایسه نمودارها آنالیزهای چند متغیره در محدوده سرتخت معدن نیز گویای وجود دو مؤلفه از عناصر Cu، Zn، Ag (Sb و Hg) و نیز عناصر Au، Mo (Bi) می باشد که مرتبط به عناصر دمای بالا و دمای پایین می شود. بر اساس مقایسه نتایج باکس پلات و مدل سازی نمودار احتمال، در ناحیه چشمه نقره، عناصر نقره، آرسنیک، سرب و روی (مولیبدن و آنتیمون) در نمودار باکس پلات دارای مقدار حد آستانه ای محلی بالاتر از مدل سازی نمودار احتمال می باشند. لذا به نظر می رسد تا حدود 1/3 مقادیر چارک سوم (مقادیر مدل سازی نمودار احتمال) نیز قابل قبول است.همچنین، مقدار حد آستانه ای محلی باکس پلات مس، طلا و جیوه بطور قابل توجهی کمتر از حد آستانه ای محلی مدل سازی نمودار احتمال می باشد. به نظر می رسد مقادیر باکس پلات به حد آنومال نزدیکتر بوده و تقریباً 1/2 مقادیر مدل سازی نمودار احتمال می باشد.در این منطقه، محاسبه حدود آستانه ای مدل سازی نمودار احتمال عنصر بیسموت، به دلیل عدم توزیع نرمال و لاگ نرمال امکان پذیر نبود. در محدوده سرتخت معدن، به دلیل وجود داده های نسبتاً غلظت بالا و تعداد کم داده ها عناصر طلا، آرسنیک، مس، سرب و روی دارای حد آستانه ای محلی نسبتاً بالاتری می باشند. در مجموع، نتایج نمودار باکس پلات و تحلیل های چند متغیره در بیشتر عناصر یکسان بود و روش باکس پلات توانایی تفکیک بیشتر عناصر مهم در منطقه را داشت.

#حد آستانه‌ای #باکس پلات #مدلسازی نمودار احتمال #تحلیل چند متغیره

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: تکنولوژی پینچ – نمودار ترکیبی - نمودار ترکیبی جامع - نمودار شبکه مقایسه نمودارها ای – زمان بازگشت سرمایه – مبدل حرارتی- یوتیلیتی سرد و گرم ]

[کلیدواژه ها: زونالیته ژئوشیمیایی،ضرایب زونالیته،شاخص زونالیته،مقادیر خارج از ردیف،تحلیل مولفه اصلی،نرمال سازی داده ها،اسکری پلات،نقشه پتانسیل مطلوب]

[کلیدواژه ها: تخلخل، شبکه عصبی، شبکه بیزی، روش های تحلیل چند متغیره، الگوریتم K2، احتمالات شرطی، نرم افزار پترل]

[کلیدواژه ها: داده کاوی، شکستگی، شکستگی باز، شکستگی بسته، دسته بندی، الگوریتم Naïve Bayes، الگوریتم Random Tree، Majority Voting، چاه نمودار پتروفیزیکی، چاه نمودار تصویری، پنجره گذاری]

[کلیدواژه ها: نمودارهای کنترل کیفیت، محیط فازی، نمودار نسبت و تعداد اقلام معیوب، نمودار تعداد نقص‌ها و متوسط تعداد نقص‌ها در هر واحد بازرسی، توزیع پوآسن دو جمله‌ای]

مقایسه ۳۰ سال درمان و کنترل سرطان سینه در ایران و آمریکا + نمودار

رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ارایه گزارش ۳۰ سال درمان و کنترل سرطان سینه در ایران، گفت: بر اساس این گزارش وضعیت درمان سرطان ایران در مقایسه با امریکا در وضعیت بهتری قرار دارد.

مقایسه ۳۰ سال درمان و کنترل سرطان سینه در ایران و آمریکا + نمودار

به گزارش ایسنا واحد جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد اسماعیل اکبری با ارایه گزارش "۳۰ سال درمان و کنترل سرطان سینه در ایران" با بیان اینکه سرطان سینه شایع‌ترین سرطان در ایران حتی بین دو جنس مرد و زن است، گفت: در آخرین ثبت سرطان منتشرشده در سال ۱۳۹۳، جمعاً ۱۴ هزار و ۶۲۳ مورد سرطان جدید در کشور ثبت شده مقایسه نمودارها که رقم بالایی نیست اما هر سال بین ۶ تا۱۰ درصد رشد داشته و انتظار می‌رود این رشد همچنان بالا باقی بماند.

بیماران ایرانی در مقایسه با سایر کشورها جوان‌ترند


در ادامه این گزارش که توسط روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان منتشر شده است، وی با بیان اینکه حدود ۹۸ درصد این سرطان در زنان و حدود دو درصد یا کمتر در مردان ایرانی پیدا می‌شود، گفت: نکته جالب سن جوان‌تر بیماران ایرانی در مقایسه با بیماران کشورهای غربی است؛ در کشور ما قریب ۱۷ درصد از بیماران، زیر ۳۰ سال و ۲۵ درصد زیر ۴۰ سال سن دارند که این جوانی ناشی از جوان بودن جمعیت کشور ماست.

اغلب سرطان‌ها توسط خود بیمار کشف می‌شود

مشاور عالی وزیر بهداشت با بیان اینکه ماهیت سرطان سینه در کشور ما از نظر سلولی مولکولی کمی بدجنس‌تر از کشورهای دیگر است، تصریح کرد: اغلب این سرطان‌ها توسط خود بیماران کشف می‌شوند و آن هم زمانی که اندازه تومورشان حدود ۵‌ــ‌۲ سانتی‌متر است.

۴ مرحله معرفی و درمان بیماران

رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به معرفی و درمان بیماران در چهار مرحله بالینی، اظهار کرد: مرحله اول زمانی است که سرطان تنها در داخل پستان بوده و اندازه آن هم کمتر از ۲ سانتی‌متر است. مرحله دوم وقتی است که اندازه غده تا پنج سانتی‌متر رسیده یا از پستان بیرون آمده و به زیر بغل رفته است؛ مرحله سوم پیشرفته‌تر بوده و هم آلودگی زیر بغل بیشتر است و هم اندازه تومور بزرگ‌تر و در مرحله چهارم سرطان محدود به مقایسه نمودارها پستان و زیر بغل نبوده و به مناطق دوردست بدن، مثل استخوان‌ها، مهره‌ها، کبد، ریه، مغز و غیره دست‌اندازی کرده است.

مقایسه درمان بیماران در ایران و امریکا

عضو کمیته کشوری کنترل سرطان با اشاره به آمار منتشر شده در این رابطه، ادامه داد: در مبتلایان ایران، حدود ۱۹ درصد در مرحله اول، ۴۶ درصد مرحله دوم، ۳۲ درصد مرحله سوم و سه درصد در مرحله چهارم هستند. این تقسیم‌بندی به‌عنوان مثال در هند به‌ترتیب ۱ درصد، ۲۳ درصد، ۵۲ درصد و ۲۴ درصد است که خیلی وضعیت بدی نسبت به کشور ما دارند که قطعا به‌روی نتایج درمان آن‌ها هم تاثیرگذار است.

به گفته وی، این مراحل بالینی در آمریکا ۵۶ درصد مرحله اول، ۳۴درصد مرحله دوم، ۶ درصد سوم و ۴ درصد چهارم است که با ما و هندی‌ها تفاوت زیادی دارند، اگرچه در نتیجه درمان اختلاف کم و بحمدالله ما وضعیت بهتری داریم که با اعداد دقیق گزارش داده می شود.

درصد بقای بیماران در ایران

اکبری با بیان اینکه همه تلاش ما با هدف زنده نگه داشتن بیمار است که به همین جهت میزان بقای پنج‌ساله و۱۰ ساله بعد از درمان شاخص‌های اندازه‌گیری و کنترل عملکرد به ‌حساب می‌آید، عنوان کرد: اگر به مراحل مختلف بالینی توجه نکنیم، همه بیماران مبتلا به سرطان پستان که توسط ما معالجه شده‌اند، بیش از ۹۰درصد بقای پنج‌ساله و بیش از ۸۰ درصد بقای ۱۰ ساله دارند و این افتخار بزرگی است.

به گفته وی، اگر بیماران‌مان را به چهار مرحله بالینی تقسیم کنیم، امکان گزارش بهتر و مقایسه با سایر کشورهای جهان آسان‌تر می‌شود که نمودار زیر این وضعیت را نشان می‌دهد؛ یعنی به‌خوبی به ما می‌گوید که ماحصل همکاری گروه پزشکان با بیمار چقدر مثبت و غرورآفرین است.

وی می‌گوید: اگر بیماران در مرحله یک، مراجعه و تشخیص داده شوند و درمان علمی و درست شروع شود، حدود صد در صد آن‌ها میزان بقای پنج‌ساله دارند و کسی از آنها فوت نمی‌کند. این درحالیست که در مرحله دوم این رقم به ۹۵درصد، در مرحله سوم به ۸۳ درصد و در مرحله چهارم به ۳۷ درصد می‌رسد. خوشبختانه در طی سال‌های اخیر مراجعه‌کنندگان آنانی بوده‌اند که قبلا مراجعه کرده و در مراحل ابتدایی بیماری، مورد تشخیص قرار گرفته‌اند.

نمودار زیر مقایسه نمودارها نیز این وضعیت را طی ۲۰ سال گذشته در گروه‌های پنج‌ساله نشان می‌دهد:


وی معتقد است آنچه موجب تقریر این مقاله شده، مقایسه درمان‌های ما با آمریکاست و با بیان اینکه در امریکا با هزینه‌های زیاد بیماران زودتر مراجعه کرده و درمان می‌کنند، گفت: با این حال نتیجه درمان ما با افتخار بهتر از نتایج درمان آنهاست که دلایل زیادی در این امر دخالت دارد و جدول زیر این وضعیت درمان را در مرکز ما و آمریکا نشان می‌دهد:


این استاد پیشکسوت دانشگاه با بیان اینکه این نتایج در مرکز تحقیقات سرطان حداقل همراه با ۳۰ درصد هزینه کمتر از سایر مراکز بوده، ادامه داد: برای نتیجه‌گیری چند نکته را متذکر می‌شوم که شامل اقداماتی است که در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام می‌شود یا مردم و دولت باید انجام دهند؛ ابتدا اینکه هرگز به تصویربرداری‌های مکرر و بعضا گران‌قیمت اکتفا نکنید و همچنینعکس‌برداری با "ام‌ارآی" جایی در تشخیص اولیه سرطان سینه ندارند.

اکبری با ارایه برخی توصیه‌ها در این راستا، افزود:ـ مردم باید زودتر مراجعه کنند و در این رابطه بسیج همگانی و آموزش علمی به مردم از مهم‌ترین اقدامات است که با شاخص‌های روشن و "همکاری رسانه‌های دلسوز" باید انجام شود. گروه پزشکی باید توانایی‌های بالینی خود را افزایش داده و از آن بیشتر بهره گیرد. اگر پزشکی شرح حال خوب نمی‌گیرد و معاینه انجام نمی‌دهد و به نوشتن عکس و آزمایش که اغلب هم غیرعلمی هستند، بسنده می‌کند، نباید به تشخیص و درمان درست و بموقع او مطمئن بود.

وی افزود: هیچ آزمایشی در جهان وجود ندارد که تشخیص سرطان سینه را بدهد، پس وقت و هزینه خود را بیهوده صرف نکنیم. هرگز به تصویربرداری‌های مکرر و بعضا گران‌ قیمت اکتفا نکنید که گروه پژوهشی ما هفتگی شاهد این اشکالات تشخیصی هستند.

اکبری ادامه داد: عکس‌برداری با دستگاه ام‌ آر آی جایی در تشخیص اولیه "سرطان سینه جز در موارد بسیار نادر ندارد" و اغلب گمراه کننده است و مردم باید در این موارد هوشیارانه سؤال کنند. مراجعه بالینی برای افراد عادی دو سال یک بار و برای آنها که سابقه فامیلی مثبت دارند، سالی یک بار کافی است. همچنین لازم است همکاران داده‌های مربوط به بیماران را مقایسه نمودارها ثبت کنند تا بهتر ارائه خدمت دهند و در طول سال‌های آینده به نکات قدرت و ضعف عملکرد خود پی برند.

بررسی نسبت بیت کوین به طلا با مقایسه نمودارها

آنطور که از مقایسه دو نمودار بیت کوین و طلا برمی آید تا آپریل سال ۲۰۲۰ بین دو نمودار همبستگی قابل توجهی وجود داشته است (شاید به علت در مقابل دلار آمریکا بودن هردو) ولی از آن زمان به بعد به نظر با گذر زمان بیش از پیش این هم‌بستگی رنگ باخته است.شاید مهم‌ترین علت این تغییر رویکرد از این تاریخ به بعد را بتوان در قبول بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال توسط دولت ها، بانک‌های مرکزی و شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری از این تاریخ به بعد جست و جو کرد.طی ۷ ماه اخیر با افزایش مقبولیت بیت کوین به عنوان یک دارایی قابل اتکا و از طرفی عدم ایجاد موقعیت‌های سنگین خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، (براساس اطلاعات موجود) این همبستگی با چالش روبرو شده است.همچنین همانطور که در نمودار۱۰ ساله ی نسبت بیت کوین به طلا ملاحظه می‌نمایید این نسبت که (در زمان نوشتن این مقاله) در حدود عدد ۲۹ قرار دارد (به این معنی که قیمت هر یک عدد بیت کوین برابر با ۲۹ اونس طلا می‌باشد.) از سپتامبر ۲۰۲۰ که در حدود عدد ۲۴/۵ قرار داشته است، شدیدا به نفع بیت کوین صعودی شده است، بدین معنی که از این تاریخ به بعد بازدهی بیت کوین بسیار بیشتر از طلا بوده است.در شرایط فعلی و در بازه‌های زمانی بلند مدت همچون ماهیانه به نظر با توجه به نزدیک شدن طلا به سطوح مهم حمایتی خود در صورت تداوم روند صعودی فعلی شاهد شیب صعودی کمتری در آن باشیم.

مقایسه نتایج حاصل از نمودار تصویری با داده های مقاطع نازک در یکی از میادین شرق حوضه کپه داغ FMS

بررسی ومطالعه تخلخل وشکل واندازه آن در مخازن نفت وگاز به دلیل نقش کلیدی آن در کیفیت مخزن ومیزان تولید ، حائز اهمیت می باشد .در مقاله حاضر ، برای شناخت هندسه وریخت شناسی تخلخل بر خلاف روش های معمول در استفاده از مغزه ، از نمودار تصویری FMSومقاع نازک حاصل از خرده های حفاری ، استفاده شده است .پس از تعیین ابعاد کلی تخلخل به صورت لکه ها ویا نقاط پراکنده سیاه رنگ نمودار FMS ،شکل واندازه تخلخل در قالب مطالعات پترولوژیک ، روی مقاطع نازک سازند مخزنی مزدوران (ژوراسیک بالایی ) در یکی از میادین گازی شرق حوضه کپه داغ ، مورد بررسی قرار گرفت .هم چنین برای کنترل نتایج وتعیین نوع غالب تخلخل در این سازند از نمودار انحراف سرعت نیز کمک گرفته شد .ردیابی ومقایسه نتایج بدست آمده از نمودار FMS ومقاطع نازک ، تطابق خوبی را برای تشخیص نوع وهندسه تخلخل نشان می دهد.با توجه به نتایج بدست آمده ، اگر چه مقایسه نمودار FMS ومقاطع نازک در تعیین هندسه تخلخل ابهامات داشته ودقت لازم وکافی را ندارد اما با تلفیق داده های نمودار FMS ومطالعات پترو لوژیک بر گرفته از مقاطع نازک خرد های حفاری مخصوصاً در موارد عدم وجود مغزه ، می توان هندسه تخلخل را مطالعه کرد .

Abstruct Survey and study of porosity and the form and the size of that in oil and gas reservoirs are important due to its key role in reservoir quality and productivity. In this paper, unlike conventional methods of using cores to recognize the geometry and morphology of porosity, FMS image log and thin section of cutting from drilling are used .after determining the over all dimension of the porosity shown as black patches and spots by FMS log, the shape and the size of the porosity was studied in the form of petrological study,based on thin sections from Mzdouran reservoir formation(lower Jurassic) in one of the gas fields in the East of Kopedagh basin. Tracing and comparing of the results of the two methods show a good correlation for determining the type and geometry of porosity .Data fusion of FMS log data with petrological studies of thin sections of cutting from drilling has advantages the most important of which is the possibility of replacement of core with FMS log and thin sections in order to determining the geometry of porosity.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.