اوراق قرضه فصل دوم


۴. اوراق قرضه قابل بازخرید

فصل دوم - ارکان بازار اوراق بهادار از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل می‌باشد:
۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۲ - وزیر صنعت، مع-دن و تجارت.
۳ - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴ - روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
۵ - رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
۶ - دادستان کل کشور یا معاون وی.
۷ - یک نفر نماینده از طرف کانونها.
۸ - سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه‌ ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران.
۹ - یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ‌ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی.
تبصره ۱ - ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲ - مدت ماموریت اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) پنج سال است و آنان را نمی توان از میان اعضای هیات مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد.
تبصره ۳ - انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) این ماده حداکثر برای دو دوره امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۴ - اعضای موضوع بند (۹)، فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت می کنند.

وظایف شورا به شرح زیر می‌باشد:
۱ - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
۲ - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
۳ - پیشنهاد آئین نامه ‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران.
۴ - تصویب ابزارهای مالی جدید.
۵ - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تامین سرمایه.
۶ - تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان.
۷ - نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.
۸ - تصویب نوع و میزان وصولی های سازمان و نظارت بر آنها.
۹ - انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعیین حق ‌الزحمه آن.
۱۰ - انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان.
۱۱ - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان.
۱۲ - انتخاب اعضای هیات داوری و تعیین حق ‌الزحمه آنان.
۱۳ - اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.
۱۴ - اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.
۱۵ - اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.
۱۶ - سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره - مصوبات شورا پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌ الاجراء خواهد بود.

سازمان، موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه‌ اندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تامین می‌شود.
تبصره - اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

هیات مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حُسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب می‌شوند. رئیس شورا حکم اعضای هیات مدیره را صادر می کند.

وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان به شرح زیر است:
۱ - تهیه آئین نامه‌ های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
۲ - تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون.
۳ - نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
۴ - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.
۵ - درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.
۶ - صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.
۷ - تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون.
۸ - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
۹ - اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی ‌صلاح و پیگیری آنها.
۱۰ - ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
۱۱ - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
۱۲ - ایجاد هماهنگی های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست گذاری و نظارتی.
۱۳ - پیشنهاد به کارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
۱۴ - نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
۱۵ - تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.
۱۶ - تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.
۱۷ - صدور تاییدنامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.
۱۸ - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.
۱۹ - همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیات تدوین استانداردهای حسابرسی.
۲۰ - انجام تحقیقات کلان و بلندمدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.
۲۱ - همکاری و مشارکت با مراجع بین ‌المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه ‌ای و جهانی.
۲۲ - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

مدت عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.

رئیس هیات مدیره سازمان از بین اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ - رئیس هیات مدیره، رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود.
تبصره ۲ - وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد.

اشتغال اعضای هیات مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسوولیت دیگری در سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت.

در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره، جانشین وی برای مدت باقی مانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده (۶) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد.

اعضای هیات مدیره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بی طرفی را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیات مدیره را بنمایند. متن سوگندنامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.

حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.
تبصره - حق حضور اعضای غیردولتی شورا در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.

در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیات مدیره باید فهرست دارایی های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند.

حسابرس - بازرس سازمان از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب می‌شود، انتخاب حسابرس - بازرس حداکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود.

انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است.

اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته ‌اند یا دارند، به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند.

اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه‌ ای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع می‌شوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده (۴۶) این قانون محکوم می‌شود.

سازمان می‌تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانکها، موسسات اعتباری، شرکتهای دولتی، دستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند.

HESABRES

قانون بورس - فصل دوم : آيين‌‏نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

ماده 1. در اين آيين‏نامه اصطلاحات زير در معانى مشروح به كار رفته است:

قانون: قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت.

طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت: منظور طرحى است كه در مدت معقولى پس از شروع بهره‏بردارى علاوه بر تأمين هزينه‏هاى جارى و استهلاك سرمايه سود متناسبى به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. منظور از انتفاع، انتفاع مالى است، به نحوى كه فايده‏هاى ناشى از بهره‏بردارى طرح قابل فروش و قابل تقويم به پول باشد.

اوراق مشاركت: اوراق بهادار با نام يا بي‌نامى است كه به موجب قانون يا مجوز بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به قيمت اسمى مشخص براى مدت معين و براى تأمين بخشى از منابع مالى مورد نياز طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كشور يا براى تأمين منابع مالى مورد نياز جهت ايجاد، تكميل و توسعه طرحهاى سودآور توليدى، ساختمانى و خدماتى شامل منابع مالى لازم براى تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاى توليدى توسط دولت، شركت‏هاى دولتى، شهرداري‌ها و مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى و مؤسسات عام‏المنفعه و شركت‌هاى وابسته به دستگاه‏هاى مذكور، شركت‌هاى سهامى عام و خاص و شركت‌هاى تعاونى توليد منتشر مي‌شود و سرمايه‌گذارانى كه قصد مشاركت در اجراى طرح‏هاى ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومى واگذار مي‌گردد.

اوراق مشاركت قابل تعويض با سهام: اوراقى است كه توسط شركت‌هاى سهامى عام منتشر و در سررسيد نهايى با سهام ساير شركت‌هاى پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعويض مي‌شود.

اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام: اوراقى است كه توسط شركت‌هاى سهامى عام منتشر و در سررسيد نهايى يا زمان تحقق افزايش سرمايه به سهام شركت‌هاى موضوع طرح اوراق مشاركت، تبديل مي‌گردد.

ناشر: دستگاه دولتى يا غيـر دولتى اسـت كه به موجب ماده (1) قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد.

عامل: بانكى است كه از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق براى فروش، پرداخت سود علي‏الحساب و قطعى، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشاركت در سررسيد يا بازخريد آن قبل از سررسيد، كسر و پرداخت ماليات موضوع ماده (7) قانون و انجام ساير امور مرتبط، طبق قرارداد عامليت مبادرت مي‌‏ورزد.

امين: شخص حقيقى يا حقوقى است كه از طرف بانك مركزى انتخاب مي‏شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشاركت و حصول اطمينان از صحت عمليات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهدارى حسابها و صورتهاى مالى و عملكرد اجرايى ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسيدگى و اظهارنظر مينمايد. وظايف امين در مورد طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت به مسئوليت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.*

بانك مركزى: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران‏

هيأت تشخيص: هيأتى است مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادى و دارايى، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزى كه انتفاعى بودن طرح‌‏هاى عمرانى دولت را مورد تأييد قرار مي‌دهد.

ماده 2. دارندگان اوراق مشاركت كه به نسبت قيمت اسمى و مدت زمان مشاركت در نتيجه مالى حاصل از اجراى طرح‌هاى مربوط سهيم خواهند بود.

ماده 3. هر ورقه مشاركت نشان دهنده ميزان قدرالسهم دارنده آن در مشاركت است. با فروش اوراق مشاركت رابطه وكيل و موكل بين «ناشر» و خريدار اوراق محقق مي‌شود. «ناشر» به وكالت از طرف خريداران اوراق مي‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجراى طرح و خريد و فروش هرگونه كالا، خدمت و دارايى مربوط به طرح اقدام نمايد. انتقال اوراق به اختيار تفويضى تحت عنوان وكالت خدشه وارد نمي‌نمايد و اين رابطه تا سررسيد اوراق بين ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است.

ماده 4. مصرف وجوه حاصل از واگذارى اوراق مشاركت در غير اجراى طرح‏هاى مربوط، در حكم تصرف غير قانونى در وجوه و اموال عمومى محسوب خواهد شد.

ماده 5. بانك مركزى در صورت تأييد گزارش توجيهى فنى-اقتصادى و مالى طرح‏هاى مشمول قانون كه از طرف متقاضيان با تأييد عامل ارائه مي‌‏شود، با در نظر داشتن شرايط انتشار اوراق مشاركت، مجوز لازم را ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت گزارش در چارچوب اين آيين‌نامه صادر مي‌نمايد.

تبصره 1: گزارش توجيهى فنى-اقتصادى و مالى طرح‏هاى غير دولتى مذكور بايد قبل از ارسال به بانك مركزى مورد بررسى و تأييد عامل قرار گيرد. مدت رسيدگى بانك عامل حداكثر يك ماه خواهد بود.

تبصره 2: در مورد طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت، مطابق ماده (7) اين آيين‏نامه عمل خواهد شد.

ماده 6. حداكثر ميزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرحهاى موضوع ماده (4) قانون در هر سال با توجه به سياستهاى پولى و مالى كشور توسط شوراى پول و اعتبار تعيين و اعلام مي‌گردد.

ماده 7. گزارش توجيه فنى-اقتصادى و مالى طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت بايد به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. سازمان برنامه و بودجه گزارش مزبور را همراه با نظرات كارشناسى خود ظرف يك ماه در هيأت تشخيص انتفاعى بودن طرح‌هاى عمرانى-انتفاعى دولت مذكور در ماده (1) اين آيين‌نامه مطرح و هيأت تشخيص حداكثر ظرف يك ماه نظر قطعى خود را در مورد انتفاعى بودن از طريق سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‏هاى اجرايى اعلام مي‌نمايد.

طرح‏‌هاى عمرانى-انتفاعى دولتى كه به تأييد هيأت تشخيص رسيده باشد توسط سازمان برنامه و بودجه در لايحه بودجه سال آينده با علامت مشخص درج خواهد شد.

تضمين بازپرداخت اصل و سود علي‌الحساب و سود تخصيص يافته اوراق مشاركت عمرانى دولت طبق ماده (3) قانون خواهد بود.

ماده 8. حداقل سهم‏‌الشركه ناشر در هر طرح (اعم از آورده نقدى و غيرنقدى) و ميزان (سقف فردى) اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرح‌‏هاى موضوع اوراق مشاركت (به استثناى طرح‌‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت) با رعايت وضعيت مالى و اعتبارى ناشر توسط بانك مركزى تعيين مي‌‏شود.

ماده 9. تاريخ، شرايط و مراحل انتشار و عرضه اوراق به پيشنهاد ناشر و با موافقت بانك مركزى، با توجه به شرايط بازار سرمايه تعيين مي‏شود. تمديد مهلت عرضه با تأييد بانك مركزى امكان‏پذير است.

ماده 10. ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشاركت بايد مراتب را از طريق رسانه‏هاى جمعى به اطلاع عموم برساند. متن اطلاعيه انتشار بايد قبلاً به تأييد عامل برسد.

ماده 11. در صورت فروش صددرصد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مقرر، بانك مركزى اجازه برداشت از وجوه جمع‏آورى شده را به ناشر خواهد داد. در صورت عدم فروش صددرصد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مذكور بانك مركزى بايد از طريق تمديد مهلت فروش يا طرق ديگر چگونگى تأمين كسرى منابع مورد نياز طرح را توسط ناشر تعيين نمايد. در صورت عدم تأمين كسرى منابع توسط ناشر طى مهلت مقرر، بانك مركزى دستور انتظار اطلاعيه مربوط به استرداد وجوه دارندگان اوراق مشاركت را حداكثر ظرف يك هفته به عامل خواهد داد. هزينه‌‏هاى مالى ناشى از اين امر بر عهده ناشر خواهد بود.

ماده 12. بانك مركزى به منظور حصول اطمينان از بازپرداخت اصل اوراق مشاركت در سررسيد، به تشخيص خود، ناشر را ملزم به تأمين تضمين‏هاى لازم نزد عامل مي‌نمايد.

ماده 13. ميزان سود قطعى قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه اجراى طرح توسط امين طرح ظرف پنج ماه پس از سررسيد نهايى محاسبه و به تأييد بانك مركزى خواهد رسيد.

ماده 14. بانك مركزى وظايف و اختيارات امين و ميزان حق‏‌الزحمه خدمات مربوط و ترتيب پرداخت آن را طى قرارداد منعقد شده با وى تعيين مي‌نمايد.

ماده 15. ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسيدهاى مقرر در اوراق، تعهد كند و وثايق لازم را براى تضمين بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل، در اختيار عامل قرار دهد. در صورت عدم ايفاى تعهدات در سررسيدهاى مقرر، عامل مكلف است از محل تضمين مذكور رأساً اقدام نمايد. مهلت پرداخت مابه‌التفاوت سودهاى قطعى و سودهاى علي‌الحساب پرداخت شده بر حسب انواع اوراق حداكثر شش ماه پس از سررسيد نهايى اوراق، خواهد بود.

ماده 16. ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشاركت، در سررسيدهاى مربوط تأمين و در اختيار عامل قرار دهد. هرگونه تأخير در تأمين منابع فوق، مشمول پرداخت وجه اوراق قرضه فصل دوم التزام تأخير تأمين منابع به ميزان مقرر در قرارداد عامليت خواهد شد.

ماده 17. ناشر موظف به انجام ساير تعهداتى است، كه به هنگام فروش اوراق، پذيرفته و آن تعهدات، مورد تأييد بانك مركزى نيز قرار گرفته است.

ماده 18. اعطاى هرگونه امتيازى به دارندگان اوراق مشاركت از جمله، اختيار تعويض يا تبديل اوراق مشاركت و تخفيفات فروش منوط به موافقت بانك مركزى و اخذ تضمينات لازم توسط عامل است.

تبصره: اعطاى اين گونه امتيازات از جمله تعهداتى به حساب مي‌آيد كه بايد به موقع ايفا گردد و تأخير در اعطاى آن مشمول خسارت ناشى از تأخير زمانى و افزايش قيمت خواهد بود.

ماده 19. ناشر موظف است، چنانچه اوراق علاوه بر سازمان بورس اوراق بهادار (كه با مجوز سازمان بورس صورت مي‌گيرد.) توسط عامل نيز قابل معامله و قابل بازخريد قبل از سررسيد باشد، وجوه لازم را جهت بازخريد اوراق، طبق قرارداد عامليت در اختيار عامل قرار دهد.

ماده 20. ناشر موظف است حق‏الزحمه انجام خدمات امين را، به ترتيب مقرر در قرارداد منعقد شده بين بانك مركزى و امين پرداخت نمايد، و بلافاصله پس از فروش اوراق، سيستم حسابدارى مطابق با استانداردهاى مورد قبول سازمان حسابرسى را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه و خارج از ساير عمليات و فعاليت‏هاى خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد.

تبصره: امين طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت از مفاد اين ماده مستثنى است.

ماده 21. ناشر موظف است، اطلاعيه حاوى گزارش وضعيت مالى و عملكرد اجرايى طرح را همراه اظهارنظر امين، پس از كسب مجوز انتشار اطلاعيه از بانك مركزى، حداقل هر شش ماه يا در مقاطعى كه توسط بانك مركزى تعيين ميگردد، از طريق يكى از روزنامه‏هاى كثيرالانتشار منتشر نمايد.

ماده 22. امين موظف است، نسبت به مصرف وجوه، نگهدارى حساب‏ها و صورتهاى مالى طرح رسيدگى و اظهارنظر نمايد و گزارش‏هاى مربوط را حداكثر هر شش ماه يك بار، به بانك مركزى ارائه دهد.

ماده 23. امين مكلف است، نسبت به مقررات و ضوابط حاكم بر معاملات ناشر در طرح همچنين انطباق معاملات انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط رسيدگى و اظهارنظر نمايد. همچنين امين مكلف است ظرف مدتى كه به موجب قرارداد منعقد شده با بانك مركزى تعيين مي‌شود، نسبت به كفايت روش‌هاى حسابدارى ناشر در طرح رسيدگى و اظهارنظر نمايد.

ماده 24. عامل، اوراق مشاركت را براى فروش عرضه و سود علي‌الحساب اوراق را پس از كسر ماليات در مقاطع تعيين شده پرداخت مي‌نمايد.

ماده 25. عامل، اصل مبلغ اوراق را در سررسيد با رعايت ماده (15) اين آيين‌نامه بازپرداخت مي‌نمايد.

ماده 26. عامل، سود قطعى اوراق مشاركت را پس از كسر ماليات و تأييد بانك مركزى پرداخت مي‌نمايد.

ماده 27. چگونگى پرداخت ماليات موضوع تبصره ماده (7) قانون، حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى تعيين مي‌‏شود.

ماده 28. شركت‏‌هاى سهامى عام* پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با تأييد قبلى سازمان مذكور و رعايت ضوابط مربوط مي‌توانند اوراق مشاركت قابل تبديل و تعويض با سهام منتشر نمايند.

ماده 29. اوراق مشاركت ممكن است، قابل تعويض با سهام ساير شركت‏هاى پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در اين صورت ناشر موظف است، حداقل به ميزان اوراق مشاركت قابل تعويض، موجودى سهام شركت‏هاى مذكور را تا سررسيد نهايى اوراق مشاركت نگهدارى نمايد.

ماده 30. اوراق مشاركت ممكن است، قابل تبديل به سهام شركت (سهامى عام) باشد. در اين صورت مجمع عمومى فوق‌العاده بنا به پيشنهاد هيأت مديره و گزارش خاص بازرس يا بازرسان شركت اجازه اوراق قرضه فصل دوم انتشار اوراق مشاركت را مي‌دهد و شرايط و مهلتى را كه طى آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبديل كنند، تعيين و اجازه افزايش سرمايه را به هيأت مديره خواهد داد.

تبصره: مابه‏التفاوت سود قطعى و سود علي‌الحساب ميتواند قابل تعويض يا تبديل به سهام باشد.

ماده 31. حق تقدم سهامداران شركت در خريد سهام قابل تبديل با اوراق مشاركت با تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده شركت منتفى خواهد بود.

ماده 32. شرايط مشاركت و ترتيب تعويض و تبديل ورقه مشاركت، به سهام بايد در ورقه مشاركت قيد شود. تبديل و تعويض ورقه مشاركت به سهم منوط به درخواست دارنده ورقه مشاركت است.

ماده 33. در مورد ماده (30) هيأت مديره شركت براساس تصميم مجمع عمومى مذكور در همان ماده در پايان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشاركتى كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است، سرمايه شركت را افزايش داده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شركتها سهام جديد صادر خواهد كرد و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقى كه به شركت تسليم كرده‌اند سهم خواهد داد.

ماده 34. از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده (30) تا سررسيد نهايى اوراق يا زمان تحقق افزايش سرمايه موضوع اوراق مشاركت، شركت نمي‌تواند اوراق مشاركت جديد قابل تعويض يا قابل تبديل به سهام منتشر كند، يا نسبت به كاهش يا افزايش سرمايه اقدام نمايد يا سرمايه خود را مستهلك سازد يا آن را از طريق بازخريد سهام كاهش دهد، يا اقدام به تقسيم اندوخته كند يا در نحوه تقسيم منافع تغييراتى بدهد. كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيان‌هاى وارد شده كه منتهى به تقليل مبلغ اسمى سهام يا تقليل تعداد سهام بشود، شامل سهامى كه دارندگان اوراق مشاركت در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت مي‌دارند نيز مي‌گردد، اين گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مذكور، سهامدار شركت محسوب مي‌شوند.

ماده 35. از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده (30) تا سررسيد نهايى اوراق مشاركت يا زمان تحقق افزايش سرمايه موضوع اوراق مشاركت، صدور سهام جديد در نتيجه انتقال اندوخته سرمايه و به طور كلى دادن سهم يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوينى از قبيل جايزه يا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن كه حقوق دارندگان اوراق مشاركت كه متعاقباً اوراق خود را به سهام شركت تبديل مي‌كنند به نسبت سهامى كه در نتيجه تبديل مالك مي‌شوند حفظ شود. به منظور فوق شركت بايد تدابير لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق كه متعاقباً اوراق خود را به سهام شركت تبديل مي‌كنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرايط حقوق مالى مذكور را استيفا نمايند.

ماده 36. در قراردادهاى مشاركت در صورت توافق طرفين مي‌توان داور تعيين نمود.

ماده 37. وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركت‏هاى دولتى، شهرداري‏ها و ساير دستگاه‏هاى اجرايى موظفند، اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌نامه را به عنوان وثيقه طرف‏هاى معامله در قراردادهاى مربوط بپذيرند.

ماده 38. دريافت مجوز انتشار اوراق از سوى ناشر، قبولى عامليت توسط عامل و انعقاد قرارداد حسابرسى به عنوان امين طرح به منزله قبول كليه آثار و تعهدات ناشى از مقررات اين آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايى آن است.

آموزش حسابداری میانه ۲ – مرور و حل مساله - بخش یکم

با توجه به اهمیت درس حسابداری میانه در رشته حسابداری و همچنین با در نظر گرفتن سرفصل‌های ارائه شده، سعی گردیده با تشریح مبانی نظری مربوطه به زبانی ساده همراه با حل تمرین‌های مرتبط یادگیری مطالب فوق را برای دانشجویان تسهیل نماییم.

آموزش حسابداری میانه ۲ – مرور و حل مساله - بخش یکم

سارا تمیمی خلیفه آبادی

کارشناسی ارشد حسابداری

سارا تمیمی، کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا هستند. ایشان حدود هفده سال در مراکز متعدد علمی و کاربردی و همچنین مراکز دانشگاه آزاد سابقه تدریس کلیه دروس حسابداری را در کارنامه خود دارند.

توضیحات تکمیلی

درس حسابداری میانه ۲ یکی از دروس اصلی و مهم در رشته حسابداری است که تسلط بر مباحث کلیدی آن در آینده کاری و تحصیلی دانشجویان اهمیت بسزایی دارد. در این آموزش با در نظر گرفتن دروس رسمی وزارت علوم علاوه بر تشریح مبانی نظری به زبانی ساده با حل تمرین‌های مهم سعی شده است که در جهت یادگیری عمیق مباحث این درس گامی برداشته شود. یادگیری عمیق این درس برای افرادی که در اینده در بازار کار حوزه حسابداری شاغل خواهند شد، کمک بسزایی خواهد کرد. در این آموزش تمرین‌های مباحث مهم از جمله حسابداری بدهی‌های بلند مدت، ارواق قرضه و حسابداری سهام به تفصیل حل می‌شود.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: بدهی‌های بلندمدت
  • درس یکم: تعریف بدهی‌های بلندمدت و اوراق قرضه پرداختنی
  • درس دوم: انواع اوراق قرضه
  • درس سوم: تعیین قیمت اوراق قرضه
  • درس چهارم: قیمت بازار اوراق قرضه
  • درس پنجم: مثال قیمت بازار اوراق قرضه
  • درس ششم: حسابداری اوراق قرضه
  • درس هفتم: مستهلک ‌کردن صرف یا کسر اوراق قرضه
  • درس هشتم: استهلاک کسر یا صرف روش نرخ بهره موثر
  • درس نهم: مثال استهلاک صرف روش نرخ بهره موثر
  • درس دهم: مثال استهلاک کسر روش خط مستقیم
  • درس یازدهم: مثال استهلاک کسر روش نرخ بهره موثر
  • درس دوازدهم: اوراق قرضه قابل بازخرید
  • درس سیزدهم: اوراق قرضه قابل تبدیل
  • درس چهاردهم: اسناد پرداختنی
  • درس پانزدهم: صدور اوراق قرضه بین تاریخ‌های پرداخت بهره
  • درس شانزدهم: تعریف شرکت‌های سهامی
  • درس هفدهم: انواع شرکت‌های سهامی
  • درس هجدهم: فروش سهام بر مبنای نقدی و غیر نقدی
  • درس نوزدهم: فروش سهام بر مبنای تعهد پرداخت
  • درس بیستم: صدور و فروش سهام به طور یکجا
  • درس بیست‌ویکم: هزینه‌های انتشار سهام
  • درس بیست‌ودوم: انواع سهام ممتاز
  • درس بیست‌وسوم: سهام ممتاز قابل تبدیل به سهام عادی
  • درس بیست‌وچهارم: سهام ممتاز قابل بازخرید
  • درس بیست‌وپنجم: حسابداری تغییرات در سرمایه شرکت بعد از تاسیس
  • درس بیست‌وششم: پاره‌سهم
  • درس بیست‌وهفتم: سهام خزانه
  • درس بیست‌وهشتم: مثال سهام خزانه
  • درس بیست‌ونهم: حقوق صاحبان سهام – سود و زیان انباشته
  • درس سی‌ام: توزیع سود نقدی، غیر نقدی، تعهد شده و تصفیه‌ شده
  • درس سی‌ویکم: سود سهمی
  • درس سی‌ودوم: تجزیه سهام
  • درس سی‌وسوم: مقایسه سود سهمی و تجزیه سهام
  • درس سی‌وچهارم: ارزش دفتری
  • درس سی‌وپنجم: اهمیت سود هر سهم
  • درس سی‌وششم: میانگین موزون
  • درس سی‌وهفتم: مثال میانگین موزون
  • درس سی‌وهشتم: مثال محاسبه سود اولیه
  • درس سی‌ونهم: حق تقدم خرید سهام
  • درس چهلم: مثال محاسبه سود هر سهم در ساختار پیچیده

  پیش نیاز

  آنچه در این آموزش خواهید دید:

  آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

  فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

  پیش نمایش‌ها

  ۱. تعریف بدهی‌های بلندمدت و اوراق قرضه پرداختنی

  ۲. مثال قیمت بازار اوراق قرضه

  ۳. مثال استهلاک صرف روش نرخ بهره موثر

  ۴. اوراق قرضه قابل بازخرید

  ۵. فروش سهام بر مبنای تعهد پرداخت

  ۶. سهام ممتاز قابل بازخرید

  ۷. حق تقدم خرید سهام

  آموزش‌های مرتبط با آموزش حسابداری میانه ۲ – مرور و حل مساله - بخش یکم

  آموزش حسابداری صنعتی ۲

  آموزش اقتصاد خرد

  آموزش حسابداری صنعتی ۱

  آموزش حسابداری میانه ۲

  راهنمای سفارش آموزش‌ها

  در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
  • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
  • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

  اطلاعات تکمیلی

  نام آموزش آموزش حسابداری میانه ۲ – مرور و حل مساله - بخش یکم
  ناشر فرادرس
  کد آموزش FVACCE010
  مدت زمان ۵ ساعت و ۱۴ دقیقه
  زبان فارسی
  نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
  حجم دانلود ۳۸۱ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

  توضیحات بیشتر

  • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
  • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
  آموزش‌های پیشنهادی برای شما

  آموزش حسابداری صنعتی ۱

  آموزش حسابداری میانه ۲

  آموزش حسابداری صنعتی ۲

  آموزش اقتصاد خرد

  مجموعه آموزش اکسل

  مجموعه آموزش دروس حسابداری

  نظرات

  آموزش حسابداری میانه ۲ | آموزش حسابداری میانه دو | ارزش دفتری هر سهم | اسناد پرداختنی بلندمدت | اندوخته‌ ها در حسابداری | انواع اوراق قرضه | انواع سهام ممتاز در حسابداری | اهمیت درس حسابداری میانه | بازده سرمایه ‌گذاری‌ ها | بررسی بدهی‌ های بلندمدت | پاره سهم در حسابداری | تجزیه سهام در حسابداری | تعیین ارزش اوراق قرضه | تغییر روش حسابداری سرمایه ‌گذاری | تغییر طبقه ‌بندی سرمایه‌ گذاری ها | تهیه صورت جریان وجوه نقد | حسابداری اوراق قرضه | حسابداری بازخرید اوراق قرضه | حسابداری بدهی‌ های بلندمدت | حسابداری پرداخت بهره اوراق قرضه | حسابداری سرمایه ‌گذاری ‌ها | حسابداری میانه | حسابداری میانه ۲ | حسابداری میانه دو | حقوق صاحبان سهام | حل تمرین حسابداری | درس حسابداری میانه | درس حسابداری میانه ۲ | درس حسابداری میانه دو | روش ‌های توزیع سود سهام | ساختار پیچیده سرمایه | ساختار ساده سرمایه | سرمایه گذاری در اوراق قرضه | سود انباشته در حسابداری | سود پرداختی بابت تامین مالی | سود هر سهم در حسابداری | شکل صورت جریان وجوه نقد | صورت جریان وجوه نقد | عملیات حسابداری اوراق قرضه | عملیات حسابداری سرمایه‌ گذاری‌ | عملیات حسابداری صدور سهام | فروش انواع سهام در حسابداری | فعالیت های تامین مالی | فعالیت های سرمایه گذاری | مالیات بر درآمد | محاسبه جریان ‌های نقدی | مسائل حسابداری سرمایه ‌گذاری | مقایسه سود سهمی در حسابداری | موضوعات خاص گزارشگری جریان‌ های نقدی | واگذاری سرمایه‌ های بلندمدت

  # فصل اول : اوراق قرضه پرداختنی # اوراق قرضه # انواع اوراق قرضه # ارزیابی اوراق قرضه # انتشار اوراق قرضه # حسابداری اوراق قرضه با مبلغ اسمی # حسابداری انتشار اوراق قرضه با کسر # استهلاک کسر اوراق قرضه پرداختنی # استهلاک کسر به روش نرخ بهره موثر # انتشار اوراق قرضه با صرف # مقایسه استهلاک صرف یا کسر اوراق قرضه # رج انتشار اوراق قرضه # حسابداری اوراق قرضه سریال # حسابداری بازخرید اوراق قرضه قبل از سررسید # انتشار اوراق قرضه با امتیاز خرید سهام # اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی # وجوه استهلاکی اوراق قرضه محدودیت در تقسیم سود # پرسش # پرسش‌های چندگزینه‌ای # مسایل # فصل دوم: حسابداری تشکیل شرکت سهامی # تشکیل شرکت سهامی # تفاوت شرکت های سهامی عام و خاص # تعریف و خصوصیات سهام # سهام عادی مبنای اولیه مالکیت واحد تجاری گرفت # طبقه بندی حقوق صاحبان سهام # حسابداری انتشار سهام # سیستم عملیات حسابداری # حسابداری صدور سهام با ارزش اسمی # حسابداری صدور سهام بدون ارزش اسمی # حسابداری صدور سهام به صورت یکجا # حسابداری هزینه های انتشار سهام # سرمایه اهدایی # تغییرات سرمایه # افزایش سرمایه # کاهش سرمایه # حسابداری سرمایه خزانه # روش بهای تمام شده # اهدای سهام خزانه # حسابداری ابطال سهام خزانه # ارزیابی مفاهیم مبادله یگانه و دوگانه # پرسش # پرسش‌های چندگزینه‌ای # مسایل # فصل سوم: حقوق صاحبان سهام جدید سود انباشته و سود سهام # پاره سهم # تجزیه سهام # تجزیه سهام در مقابل سود سهمی # تخصیص سود انباشته # اوراق بهادار تقلیل دهنده # اوراق بهادار قابل تبدیل # گواهینامه خرید سهام # اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی با استفاده از حق خرید سهام # حق تقدم خرید سهام # نحوه حسابداری حق تقدم خرید سهام در دفاتر سرمایه گذار # اختیار خرید سهام همراه با طرح های تشویقی کارکنان # طرح اختیار خرید سهام بدون تخفیف تشویقی توسط کارکنان # اوراق قرضه فصل دوم طرح اختیار خرید همراه با تخفیف تشویقی توسط کارکنان # شناسایی کل هزینه تخفیف در طرح های تشویقی کارکنان # حقوق ناشی از افزایش ارزش سهام # پرسش # پرسش‌های چندگزینه‌ای # مسایل # فصل چهارم: سود هر سهم # کلیات # اهمیت سود هر سهم # ساختار سرمایه ساده و پیچیده # میانگین موزون تعداد سهام عادی # سود پایه هر سهم ساختار پیچیده سرمایه # تاثیر سود سهمی در محاسبه سود پایه هر سهم # حق تقدم خرید سهام دوره های مقایسه ای # سود تقلیل یافته هر سهم # سهام عادی بالقوه تقلیل دهنده # تجدید ارائه # نحوه ارائه # سود تقلیل یافته هر سهم اوراق بهادار قابل تبدیل # پرسش # پرسش‌های چندگزینه‌ای # مسایل # فصل پنجم: سرمایه گذاری در اوراق بهادار # کلیات کار گرفته جدید اهداف سرمایه گذاری واحدهای تجاری در سایر شرکتها # طبقه بندی سرمایه گذاری در اوراق بهادار # دلایل طبقه بندی های مختلف # طبقه بندی انواع سرمایه گذاری # ماهیت و سطح سرمایه گذاری # حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت # حسابداری سرمایه گذاری در اوراق قرضه قابل خرید و فروش # حسابداری سرمایه گذاری در طبقه بندی دارایی های جاری طبق استاندارد شماره 15 ایران # بداری سرمایه گذاری بلندمدت # واگذاری سرمایه گذاری ها با تشریحی جامعه # تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری # حسابداری سرمایه گذاری در واحد تجاری وابسته # سرمایه‌گذاری تدریجی در واحد تجاری وابسته # کاهش ارزش سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته # تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری # تغییر از روش حسابداری ارزش ویژه به بهای تمام شده # تغییر به روش ارزش ویژه # واگذاری سرمایه گذاری‌ها در واحد تجاری وابسته # خلاصه # طبقه‌بندی افشار جدید # پرسش # پرسش‌های چندگزینه‌ای # مسایل # فصل: ششم صورت جریان وجوه نقد # کلیات # مروری بر پیشینه تاریخی # فواید تهیه صورت جریان های نقدی # اهداف صورت جریانهای نقدی اوراق قرضه فصل دوم # استفاده کنندگان صورت جریانهای نقدی # طبقه بندی اقلام صورت جریان وجوه نقد # بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی # موارد خاص # معاملات غیر نقدی # مفهوم وجه نقد # روش تهیه صورت جریان وجوه نقد # نحوه ارتباط بین صورتهای مالی # تجزیه و تحلیل رویدادها # وجوه نقد در پایان دوره مالی # هزینه‌های غیر نقدی # روش غیر مستقیم # جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری # صورت تطبیق سود # زمین # ماشین آلات استهلاک انباشته # سود انباشته # فعالیت سرمایه گذاری و تامین مالی غیرنقدی # عراق قرضه پرداختی # درآمد افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار جاری # هزینه و ذخیره در بازخرید خدمت کارکنان # مطالبات مشکوک و سوخت شده # ذخیره کاهش ارزش موجودی کالا و موارد # کاهش ارزش سرمایه گذاری جاری و سریع المعامله # درآمد سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت # روش سرمایه گذاری در اوراق بهادار # زیان بازخرید اوراق قرضه قبل از سررسید # افشا # روش سرمایه گذاری در عراق بهادر

  کتاب حسابداری میانه 2

  2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

  3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

  (اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

  توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

  مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

  دانلود دانلود دانلود دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش)

  فایل قابل ویرایش پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش) , ورد پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش)

  پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش)

  برای دانلود دانلود دانلود دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش) با بهترین کیفیت پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش) (ویرایش جدید) در 22 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

  پشتیبانی در صورت داشتن مشکل در دانلود دانلود دانلود دانلود یا سفارش فایل به 09214087336 پیامک بدید جواب میدم و بررسی میکنم

  دانلود دانلود دانلود دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش) , پکیج پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش) , پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش) قابل ویرایش , پاورپوینت پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش) , پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش) ورد , محصول با کیفیت پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش) , پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش) برای دانشجویان , بهترین و با کیفیت ترین پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش) , فایل پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش) با بهترین کیفیت و قابل ویرایش در بین تمام فایل های مشابه در بین سایت های ایرانی تهیه شده است و رضایت صد در صدی خریداران محترم را در پی داشته است

  توضیحات مختصر در مورد پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش)

  فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری,مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز,مدیریت سرمایه گذاری,چارلز پی جونز,دکتر تهرانی,دکتر نوربخش,انواع اوراق بهادار,اوراق بهاداراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.