نمودار میله ای bar


الگوهای بارچارت

نمودار میله ای (Bar Chart) در R — راهنمای کاربردی

مباحث مربوط به «مصور سازی داده‌» (Data Visualization) یکی از مهم‌ترین بخش‌های «تحلیل داده‌» (Data Analysis) محسوب می‌شود. این کار بوسیله رسم نمودارها، بخصوص «نمودار میله‌ای» (Bar Chart) امکان پذیر است.

در این نوشتار به معرفی نمودار میله‌ای پرداخته و شیوه مختلف ترسیم آن‌ را با استفاده از دستورات و توابع کتابخانه ggplot2 در زبان برنامه‌نویسی R فرا می‌گیریم. در این بین برای اجرا و ویرایش کدها از محیط Rstudio بهره خواهیم برد.

برای آشنایی بیشتر با انواع نمودارها و خصوصیات هر یک بهتر است مطلب نمایش و رسم نمودار برای داده‌ها — معرفی و کاربردها را مطالعه کرده باشید. همچنین به منظور آشنایی با متغیرهای طبقه‌ای که در نمودار میله‌ای به کار می‌روند، خواندن نوشتار متغیر فاکتور (Factor) یا متغیر عامل در R — راهنمای کاربردی خالی از لطف نیست. در این مطلب نیز از مجموعه داده mtcars کمک گرفته و از متغیرهای cylc ،am و mpg بهره می‌بریم.

نمودار میله‌ ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای دارای دو محور برای مشخص کردن متغیرها است. در این نمودار معمولا محور افقی برای نمایش مقادیر متغیر طبقه‌ای است. همچنین محور عمودی نیز به مقایسه بین تعداد گروه‌ها یا شاخصی از متغیرهای کمی اختصاص دارد. بنابراین مقادیر عددی باید در محور عمودی قرار گیرند.

به این منظور کدها را در دو بخش ارائه می‌کنیم. در اولین بخش، محور عمودی براساس شمارش اعضای هر گروه یا طبقه مقدار دهی می‌شود و در بخش دوم، شاخص آماری مانند میانگین، حداکثر و … روی محور عمودی دیده خواهد شد. برای ایجاد نمودار میله‌ای در کتابخانه ggplot2 از تابع $$ggplot()$$ استفاده خواهیم کرد. پارامترهای این دستور به صورت زیر است.

برای آشنایی با پارامترهای تابع ggplot بهتر است مطلب نمودار نقطه‌ای (Scatter Plot) در R — راهنمای کاربردی را بخوانید. همانطور که مشخص است در اینجا پارامتر $$geom\_bar()$$ را به کار خواهیم گرفت.

نمودار میله‌ای (Bar Chart) براساس شمارش یا درصد در طبقات

ابتدا به بررسی نمودار فراوانی تعداد سیلندرها بوسیله نمودار میله‌ای با تابع $$geom\_bar()$$ می‌پردازیم. کد زیر به این کار اختصاص یافته است.

همانطور که مشخص است ورودی‌های تابع ggplot به ترتیب عبارتند از:

  • mtcars که نام مجموعه داده برای ترسیم نمودار است.
  • پارامتر aes که مربوط به متغیرهای به کار رفته در محور افقی است. در اینجا $$x=factor(cyl)$$ به معنی نمایش تعداد سیلندرها در محور افقی است.
  • در انتها نیز $$geom\_bar()$$ به معنی ترسیم نمودار میله‌ای برای مجموعه داده mtcars است.

خروجی با اجرای این کدها به صورت زیر خواهد بود.

Bar Chart

نکته: به تغییر متغیر cyl به متغیر عامل یا طبقه‌ای توجه داشته باشید. محور افقی محل قرارگیری متغیرهای عامل است.

wrong and true bar chart

سفارشی کردن نمودار میله‌ای

برای تغییر رنگ میله‌های نمودار، می‌توان از دستور $$theme\_classic()$$ و $$geom\_bar()$$ استفاده کنید. کد زیر به این منظور تهیه شده است.

مشخص است که پارامتر $$fill=”coral”$$ به منظور تعیین رنگ میله‌ها به کار رفته است. توجه داشته باشید که این پارامتر درون تابع $$geom\_bar()$$ قرار گرفته است. خروجی به صورت زیر درخواهد آمد.

colored Bar Chart

نکته: برای مشاهده کد رنگ‌ها قابل دسترس در R کافی است دستور $$grDevice::colors()$$ را اجرا کنید. با این کار، حدود ۶۵7 رنگ به همراه کدهایشان در اختیارتان قرار می‌گیرد.

برای تغییر شدت رنگ میله‌ها نیز از پارامتر alpha استفاده می‌شود. مقدار 0 برای این پارامتر رنگ روشن و مقدار ۱ تیره‌ترین حالت رنگ را ایجاد می‌کند. برای مثال کد زیر به منظور روشن کردن رنگ نارنجی به کار رفته است.

به این ترتیب خروجی به صورت زیر در خواهد آمد.

intensity of colors

همچنین می‌توان رنگ ستون‌ها را براساس هر سطح از متغیر عامل تغییر دارد. در این حالت کافی است که رنگ هر ستون را براساس مقدار متغیر عامل تعیین کرد. توجه کنید که پارامتر fill در تابع ggplot به کار رفته تا رنگ هر ستون جداگانه تعیین شود.

حاصل اجرای این کد نموداری است که در زیر دیده شده و برای هر ستون رنگ متفاوتی را در نظر گرفته است.

multi color Bar Chart

اگر لازم باشد که نمودار میله‌ای را برحسب یک متغیر طبقه‌ای تفکیک کرد، از شکل دستوری زیر استفاده می‌کنیم. مشخص است که ابتدا متغیر طبقه‌ای توسط تابع $$mutate$$ ایجاد شده و سپس برای رسم نمودار به کار گرفته شده است. برای اجرای این کار از کتابخانه dplyr استفاده شده.

به این ترتیب دو برچسب auto ،man برای مقدارهای مختلف متغیر am به کار رفته است که اولی نشانگر دستی بودن جعبه دنده و دومی به معنی اتوماتیک بودن سیستم تعویض دنده خودرو است. این داده‌ها در data ذخیره شده‌اند.

حال به کمک پارامتر fill در تابع ggplot به ترسیم نمودار پرداخته‌ایم.

تصویر زیر به خوبی تغییر شکل نمودار و بهره‌گیری از دو متغیر طبقه‌ای در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد. البته مشخص است که نمودار برحسب نوع جعبه دنده به صورت «تجمعی» (stacked) ترسیم شده است. برای هر گروه از متغیر سیلندر، تعداد خودروهای اتوماتیک و دستی در یک ستون درون نمودار دیده می‌شوند.

two categorical variables in Bar Chart

به جای آنکه میله‌های مربوط به تعداد هر گروه روی یکدیگر ظاهر شوند می‌توان آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار داد. این کار به وسیله پارامتر position انجام می‌شود. به مثال زیر توجه کنید.

side by side two categorical variables in bar chart

می‌توانید پارامتر position را به دو مقدار $$position\_dodge()$$ یا $$”stack”$$ مقداردهی کنید که اولی یک شیء مکانی و دومی یک رشته متنی است.

گاهی لازم است که محور افقی به جای نمایش دادن تعداد، درصد‌ی از مشاهدات که به یک گروه یا طبقه تعلق دارند را نشان دهد. کد زیر به این منظور نوشته شده است. به پارامتر position و مقدار fill که مقداری متنی است، دقت کنید. این کار باعث می‌شود که نمودار به صورت درصدی- تجمعی ظاهر شود.

percentage Bar Chart

به این نمودار، نمودار میله‌ای درصدی می‌گویند. همه ستون‌ها با ۱ یا همان ۱۰۰٪ برابرند ولی می‌توان مشاهده کرد که هر گروه چه درصدی از کل آن طبقه است. برای مثال مشخص است که بیشتر خودروهای هشت سیلندر از نوع جعبه دنده اتوماتیک هستند. ولی در طبقه خودروهای ۶ سیلندر نوع جعبه دنده دستی و اتوماتیک یکسان است. همینطور در رده یا طبقه خودروهای ۴ سیلندر سهم جعبه دنده دستی تقریبا سه برابر جعبه دنده اتوماتیک است.

نمودار میله‌ای (Bar Chart) براساس شاخص متغیر کمی

بخش دوم این نوشتار به بررسی شکل دیگری از نمودار میله‌ای می‌پردازد که در آن از یک متغیر کمی نیز استفاده می‌شود. فرض کنید متغیر mpg نیز به مجموعه متغیرهای ما اضافه شده که بیانگر میزان مسافت طی شده با هر گالن سوخت است.

هدف آن است که خودروهای مختلف از لحاظ تعداد سیلندر را براساس mpg مقایسه کنیم. انتظار داریم که خودروهای با سیلندر بیشتر بطور متوسط نسبت به خودروهای دیگر مسافت کمتری را طی کنند. به این منظور از نمودار میله‌ای استفاده خواهیم کرد.

ابتدا باید شاخص میانگین را برای گروه‌های مختلف خودروها برحسب سیلندر محاسبه کنیم. این کار با استفاده کد زیر صورت گرفته است. نتایج این محاسبات که روی مجموعه داده mtcars صورت گرفته است در متغیر data_cat قرار گرفته است.

رسم نمودار میله‌ای در این مرحله با مشخص کردن مقدارهای محور عمودی به عنوان پارامتر تابع ggplot است. به کد زیر دقت کنید.

به بخش $$stat=”identity”$$ دقت کنید. با ذکر این گزینه مشخص می‌کنید که دیگر نمی‌خواهید تعداد یا درصد روی محور عمودی قرار گیرد. اگر پارامتر $$y=mean\_mpg$$ را در بخش اول ذکر کرده باشید، وجود پارامتر $$stat=”identity”$$ ضروری است. نتیجه به صورت زیر در خواهد آمد.

mean mpg Bar Chart

اگر لازم باشد می‌توانید جای نمودار میله ای bar محور افقی و عمودی را تغییر دهید و به جای نمودار میله‌ای، نمودار ستونی ترسیم کنید. این کار به کمک پارامتر $$coord\_flip()$$ صورت می‌گیرد.

همانطور که می‌بینید این پارامتر از توابع کتابخانه ggplot2 است که با علامت + به انتهای کد قبلی اضافه شده. نتیجه در زیر قابل مشاهده است.

column_Bar Chart

برای تغییر رنگ و تنوع در شکل نمایش نمودار نیز باز هم از توابع کتابخانه ggplot2 استفاده خواهیم کرد و پارامتر $$fill = cyl$$ و الگوی کلاسیک را به کار می‌بریم.

colored column bar chart

برای تغییر اندازه میله‌ها نیز از پارامتر width استفاده کرده و اندازه میله‌ها را به نصف کاهش می‌دهیم. در این مرحله نمودار را در یک متغیر به نام graph ذخیره می‌کنیم تا امکان اضافه کردن پارامترهای دیگر به کمک + را به راحتی در اختیار بگیریم.

colored column bar chart with 0.5 width

نکته: مقدار width به صورت درصدی است به این معنی که این مقدار درصدی از فضای موجود بین گروه‌ها در محور طبقه را نشان می‌دهد؛ معمولا این مقدار به صورت پیش‌فرض 0.9 در نظر گرفته شده است. اگر مقدار آن را برابر با ۱ در نظر بگیرید، میله‌ها یا ستون‌های مربوط به گروه‌ها به صورت چسبیده به یکدیگر ظاهر خواهند شد.

colored column bar chart with 1 width

به منظور خوانایی نمودار بهتر است روی هر کدام از میله‌ها، برچسب مربوط به مقدارها نیز ظاهر شود. تابع $$geom\_text()$$ به این منظور در کتابخانه ggplot2 گنجانده شده است. در این جا از پارامتر label برای برچسب‌گذاری و از متغیر mean_mpg نیز به عنوان مقدار برچسب استفاده کرده‌ایم.

همچنین پارامتر hjust برای نشان دادن برچسب در بالای ستون‌ها و فاصله از انتهای میله‌ها به کار رفته و color و size نیز مربوط به رنگ و اندازه قلم نوشته‌های برچسب‌ها هستند.

پس از اجرای این کد، خروجی به مانند تصویر زیر قابل مشاهده است. همانطور که مشخص است کافی است به خروجی دستور قبلی (graph) به همراه + کدهای قالب‌بندی را اضافه کنیم تا نتیجه رضایت بخش شود.

labeled colored bar chart

نکته: اگر می‌خواهید همه مقدارهای مربوط به مشاهدات متغیر کمی روی نمودار به ترتیب ظاهر شوند کافی است از کد زیر کمک بگیرید. این دستورات با فرض اینکه هر یک از مشاهدات دارای کدی از ۱ تا ۳۲ هستند (تعداد کل خودروها) نوشته شده است. همچنین به منظور برچسب‌گذاری روی محورها و نمایش همه مقدارهای مربوطه از کد زیر بهره گرفته شده.

نتیجه مطابق تصویر زیر خواهد بود.

individuals bar chart plot

خلاصه

در جدول زیر دستورات و پارامترهای مرتبط با رسم نمودار میله‌ای در کتابخانه ggplot2 آورده شده است. یاددآوری می‌کنیم که نمودار میله‌ای به منظور مقایسه بین تعداد، درصد یا شاخصی از متغیر کمی برای رده‌های مختلف یک متغیر طبقه‌ای مناسب است. منظور از df مجموعه داده و x1 ،x2 نیز بیانگر متغیر طبقه‌ای هستند.

هدف کد
رسم نمودار میله‌ای براساس تعداد اعضای هر گروه $$ggplot(df, aes(x= factor(x1)) + geom\_bar()$$
رسم نمودار میله‌ای براساس تعداد اعضای هر گروه با در نظر گرفتن رنگ متفاوت برای هر گروه $$ggplot(df, aes(x= factor(x1), fill = factor(x1))) + geom\_bar()$$
رسم نمودار میله‌ای براساس تعداد اعضا به صورت تجمعی- پشته‌ای (stacked) برحسب متغیر عامل (فاکتور) $$ggplot(df, aes(x= factor(x1), fill = factor(x2))) + geom\_bar()$$
رسم نمودار میله‌ای براساس تعداد اندازه متغیر عامل (فاکتور) $$ggplot(df, aes(x= factor(x1), fill = factor(x2))) + geom\_bar(position=position\_dodge())$$
رسم نمودار میله‌ای براساس تعداد اعضا به صورت تجمعی- پشته‌ای (stacked) درصدی، برحسب متغیر عامل (فاکتور) $$ggplot(df,aes(x= factor(x1), fill = factor(x2)))+geom\_bar(position=”fill”)$$

اگر مطلب بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز که در زمینه به کار‌گیری آمار و محاسبات در نرم‌افزار R هستند، به شما پیشنهاد می‌شوند:

نمودار میله ای Bar Chart 🔎

نمودار میله ای

نمودار میله ای یا Bar Charts ، پرایس‌اکشن را در یک دوره‌ی مشخص نشان می‌دهد.
هر میله قیمت بازگشایی دوره مشخص:

  1. بالاترین قیمت
  2. پایین‌‌ترین قیمت
  3. قیمت بسته شدن
  4. قیمت بازشدن را ارائه می‌نماید

به این قیمت‌ها OHLC نیز گفته می‌شود:

نمودارهای میله‌ای یک سبک ترسیم سنتی هستند که در طول تاریخ بیشتر مورد استقبال معامله‌گران غربی قرار گرفته‌اند. در طول سال‌ها، نمودارهای کندل‌استیک در بین معامله‌گران غربی و شرقی محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند.
هر دو نوع سبک نمودار ( نمودار میله ای و نمودار کندل استیک ) می‌توانند در تحلیل پرایس‌اکشن مفید باشند،
به ویژه در مورد مشاهده الگوهای خاصی که در دو یا سه میله یا کندل مجاور شکل می‌گیرند.

به این ترتیب، الگوهای نمودار میله‌ای می‌تواند بسیار شبیه به الگوهای نمودار کندل‌استیک باشد.
معامله‌گران می‌توانند از سرنخ‌های مختلف ارائه شده توسط میله‌ها برای سنجش فشار قیمت در بازار در نتیجه افزایش تقاضا یا عرضه در هر زمان استفاده کنند.

نمودار میله ای

نمودار میله ای در متاتریدر

آنچه در این مقاله خواهید خواند

آشنایی با ظاهر نمودارهای میله‌ای

هر نوار یا میله در نمودار میله‌ای یک خط عمودی و دو خط افقی را نمایش می‌دهد.
آستانه فوقانی خط عمودی نشان‌دهنده‌ی قیمت بالای میله است.
آستانه پایین خط عمودی نشان‌دهنده قیمت پایین نوار است.
خط افقی در سمت چپ نشان‌دهنده قیمت بازگشایی و خط افقی سمت راست نشان‌دهنده قیمت بسته شدن است.

نوار صعودی با رنگ سبز و نوار نزولی با قرمز نشان داده می‌شود.
این کد نویسی رنگی کار را برای تحلیل سریع پرایس‌اکشن آسان کرده و بین نوارهای صعودی و نزولی تمایز قائل می‌شود.

هرچه میله طولانی‌تر باشد، دامنه آن نوار خاص بیشتر است.
این بدان معناست که میله‌های بلند برای آن نوار خاص نشان‌دهنده تقسیم گسترده‌تری بین اوج و فرود است،
در حالی که میله‌های کوتاه نشان‌دهنده‌ی تقسیم باریک‌تر بین اوج و فرود برای آن نوار خاص است.
نوارهای بلندتر نشان‌دهنده سطوح نوسان بیشتر و میله‌های کوتاه‌تر نشان‌دهنده سطوح کمتر نوسان در بازار هستند.

بارچارت

الگوهای بارچارت

الگوهای نمودار میله‌ای

تحلیل نمودار میله‌ای راهی مناسب برای سنجش احساسات کوتاه مدت در بازار است.
بیشتر الگوهای میله‌ای شامل 2 تا 3 میله جداگانه است که با هم ترکیب می‌شوند.
الگوهای میله‌ای را می‌توان در دو گروه الگوهای “تداوم” و “بازگشت” طبقه‌بندی کرد.

همان‌طور که از نامش پیداست، انتظار می رود که الگوی تداوم، قیمت‌ها را در جهت ترند فعلی حرکت دهد.
همین‌طور انتظار می‌رود که یک الگوی بازگشت، جهت حرکت فعلی قیمت را عقب کشیده یا معکوس کند.

اگرچه می‌توانید از این الگوهای مختلف در هر بازه زمانی استفاده کنید، اما در بازه‌های زمانی بالاتر بیشتر قابل اعتماد هستند.
این الگوها بهترین عملکرد را در نمودار روزانه ارائه می‌دهند،
زیرا نوار قیمت روزانه اهمیت ویژه‌ای در بازار دارد.
علاوه بر این، هرچه بازار خاصی از نظر حجم فعال‌تر باشد، الگوی میله‌ای قابل اطمینان‌تر خواهد بود.

بهترین استفاده از الگوهای میله‌ای برای تحلیل بازار زمانی اتفاق می‌افتد که آن‌ها را در نمودارهای روزانه یا هفتگی و برای یک نماد معاملاتی که بسیار فعال معامله می‌شود، به کار ببرید.

برخی از انواع الگوهای نمودار میله‌ای عبارتند از:

الگوی نوار داخلی Inside Bar Pattern

در نمودار میله ای الگوی نوار داخلی بر اساس این‌که در کدام سمت آن برک‌اوت صورت می‌گیرد، می‌تواند یک الگوی تداوم یا معکوس باشد.
الگوی نوار داخلی یک شکل دو میله‌ای است و شرایطی را در بازار نشان می دهد که در آن معامله‌گران بلاتکلیف و بی‌میل‌اند.

این بدان دلیل است که اولین نوار در الگو که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد از نظر اندازه نسبتاً طبیعی است و نوار دوم، میله‌‌ی داخلی، کاملاً توسط نوار اول فرا گرفته شده است.
به این ترتیب، نوسانات در نوار دوم کاهش می‌یابد و این انرژی را برای شکست احتمالی ایجاد می‌نماید.

الگوی نوار بیرون Outside Bar Pattern

در تحلیل کندل‌استیک معمولاً به سازه‌های نمودار میله‌ای بیرونی با عنوان الگوهای دربرگیرنده اشاره می‌شود.
الگوهای نوار بیرونی، الگوهای معکوس در نظر گرفته می‌شوند و معمولاً در پایان حرکت گسترده قیمت رخ می‌دهند.
به طور کلی شکل‌گیری نوار بیرونی صعودی پس از یک ترند نزولی رخ داده و تشکیل یک نوار بیرونی نزولی پس از یک ترند صعودی صورت می‌پذیرد.

روانشناسی عمومی پشت شکل‌گیری نوار بیرونی صعودی این است که ترند نزولی کنونی رو به افول است و هیجانات از نزولی به صعودی تغییر می‌کند.
به طور مشابه، در شکل‌گیری نوار بیرونی نزولی، ترند صعودی شروع به افول کرده و احساسات نمودار میله ای bar از صعودی به نزولی تغییر می‌کند.

جهت مطالعه‌ی بیشتر در زمینه‌ی الگوهای دربرگیرنده یا Engulfing، به مقاله‌های مربوطه در وبسایت AMarkets مراجعه نمایید.

الگوی بازگشت دو نوار Two Bar Reversal Pattern

در نمودار میله ای الگوی بازگشت دو نوار، ساختاری معمول در بازارهای مالی است.
در الگوی بازگشت دو میله‌ صعودی، نوار اولیه یک میله‌ی نزولی نسبتاً قوی و نوار دوم یک نوار صعودی نسبتاً قوی است.
مفهوم آن این است که احساس نزولی اولیه که در نوار اول مشاهده می‌شود،
اکنون با احساس مخالف یعنی صعودی در نوار دوم معکوس شده است.

در الگوی بازگشت دو میله نزولی، نوار اولیه یک نوار صعودی نسبتاً قوی است و نوار دوم یک میله نزولی نسبتاً قوی است.
مفهوم آن این است که احساسات صعودی اولیه که در نوار اول مشاهده می‌شود،
با احساسات مخالف در نوار دوم معکوس شده است.

الگوی بازگشتی فارکس

الگوی بازشگت با نمودار میله ای

الگوی بازگشت سه نوار Three Bar Reversal

در نمودار میله ای الگوی بازگشت سه نوار شبیه الگوی نوار بیرونی است، زیرا اغلب پس از حرکت گسترده در بازار رخ می‌دهد.
با این حال الگوی بازگشت سه نوار از سه میله تشکیل شده است،
در حالی که الگوی نوار بیرونی فقط شامل دو میله است. این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

یک الگوی بازگشت صعودی سه میله‌ای با یک نوار نزولی قوی شروع شده و سپس توسط یک نوار نسبتاً باریک دنبال می‌شود.
این میله باریک میانی در زیر قیمت بازگشایی نوار اول بسته می‌شود.
به علاوه میله میانی پایین‌ترین نوار در ساختار سه میله‌ای خواهد بود.
آخرین نوار یک نوار صعودی قوی است و بالای بیشترین قیمت هر دو میله‌ی اول و دوم بسته می‌شود.
در اصطلاح کندل‌استیک، وارونه شدن سه خط صعودی به عنوان الگوی ستاره صبح‌گاهی طبقه‌بندی می‌شود.

یک الگوی بازگشت نزولی سه میله‌ای با یک نوار صعودی شروع شده که توسط یک میله میانی نسبتاً باریک دنبال می‌شود.
نوار میانی کوتاه‌تر در بالای قیمت بازگشایی نوار اول بسته می‌شود.
در این الگو میله‌ی میانی، بالاترین میله در شکل سه میله خواهد بود.
سرانجام، آخرین نوار یک نوار نزولی قوی خواهد بود که در زیر قیمت پایین هر دو نوار اول و دوم بسته می‌شود. معامله‌گران کندل‌استیک، الگوی بازگشت سه نوار نزولی را به عنوان الگوی Evening Star یا ستاره‌ی شامگاهی طبقه‌بندی می‌کنند.

الگوی نوار بازگشت کلیدی Key Reversal Bar Pattern

نوار بازگشت کلیدی یک ساختار دو میله‌ای است که می‌تواند نشانه تغییر قریب‌الوقوع ترند باشد.
نوع صعودی نوار بازگشت کلیدی در سطح قیمت پایین نوار قبلی باز شده و در بالاتر معامله می‌شود و بالای سطح قیمت بالای نوار قبلی بسته می‌گردد.
نوع نزولی نوار بازگشت کلیدی در بالای نوار قبلی باز شده و در سطح پایین‌تر معامله می شود تا در زیر سطح پایین نوار قبلی بسته شود.

الگوی بازگشت جزیره Island Reversal Pattern

الگوی بازگشت جزیره یک الگوی میله‌ای نسبتاً کمیاب است که معمولا در نمودار قیمت دیده نمی شود.
مشخصه آن وجود شکاف در دو طرف میله یا مجموعه‌ای از میله‌ها است.
این الگو پس از یک حرکت طولانی قیمت رخ می‌دهد که اغلب بیش از حد سریع بوده است.

به طور معمول، شاهد افزایش حجم در شکاف اولیه و شکاف ثانویه خواهیم بود.
بازگشت جزیره که در نزدیکی اوج حرکت ترند قرار می‌گیرد اغلب با عنوان راس جزیره خوانده می‌شود.
راس جزیره پیامدهای نزولی دارد.
بازگشت جزیره که در انتهای حرکت ترند رخ می‌دهد اغلب به عنوان کف جزیره نامیده می‌شود.
کف جزیره دارای پیامدهای صعودی است.

برای آشنایی بیشتر با انواع الگوهای نموداری و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها به وبسایت رسمی و کانال تلگرام آمارکتس مراجعه نماید.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

نمودار های میله ای و ستونی — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)

نمودار میله ای یا ستونی (Bar Graph)، یک نمایش گرافیکی از داده‌ها با استفاده از میله‌ها یا ستون‌ها با ارتفاع‌های متفاوت است.

فیلم آموزشی نمودار‌های میله‌ای و ستونی

فرض کنید یک نظر سنجی در مورد سبک فیلم مورد علاقه‌ افراد، انجام داده‌اید تا بدانید که کدام سبک فیلم طرفدار بیشتری دارد:

جدول سبک فیلم‌های مورد علاقه
کمدی اکشن رمانتیک درام علمی-تخیلی
4 5 6 1 4

این جدول را می‌توانیم روی یک نمودار میله‌ای به شکل زیر نمایش دهیم:

این روشی بسیار خوب برای نمایش اندازه‌های نسبی است، چون می‌توانیم با نگاهی مختصر دریابیم که کدام سبک فیلم‌ها طرفدار بیشتر و کدام ها طرفدار کمتری دارند. همچنین از نمودارهای میله‌ای می‌توانیم برای نمایش اندازه نسبی بسیاری از چیزها، مانند مدل ماشینی که مردم استفاده می‌کنند، یا تعداد مشتریان یک مغازه در روزهای مختلف و یا موارد بی‌شمار‌ دیگر استفاده کنیم.

مثال: بهترین میوه

نتیجه یک نظرسنجی از 145 نفر با سوال «کدام میوه از نظر شما بهترین است؟» به صورت زیر بوده است:

میوه: سیب پرتقال موز کیوی بلوبری انگور
نفر: 35 30 10 25 40 5

نمودار میله‌ای داده‌های فوق به صورت زیر است:

این گروه از مردم فکر می کنند که بلوبری بهترین میوه است. نمودار های میله‌ای می‌توانند مانند تصویر زیر به صورت افقی نیز باشند:

مثال: نمرات دانش‌آموزان

در یک امتحان، این تعداد از دانش آموزان، نمرات زیر را کسب کرده‌اند:

نمره: A B C D
تعداد دانش‌آموز: 4 12 10 2

و نمودار میله‌ای نیز چنین است:

هیستوگرام‌ها در مقابل نمودارهای میله‌ای

نمودار های میله‌ای در مواردی مناسب هستند که داده‌ها دسته‌بندی شده باشند، مانند کمدی، درام و غیره. اما اگر داده‌های پیوسته‌ای مانند قد یک شخص دارید بهتر است از هیستوگرام استفاده کنید. همچنین به طور معمول بین ستون‌ها در نمودار‌های میله‌ای فواصل مناسبی قرار می‌گیرند تا شبیه هیستوگرام نباشند و باعث اشتباه نشوند.

اگر این نوشته برای شما مفید بوده است، پیشنهاد می‌کنیم از آموزش‌های زیر نیز استفاده کنید:

اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

مطالب مرتبط

2 نظر در “ نمودار های میله ای و ستونی — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان) ”

سلام ی سوال از نمودار میله ای دارم
نمودار میله ای تعداد تصادفات رانندگی ۵۰۰ خودرو در چها منطقه یک شهر در مدت یک ماه است زاویه مربوط به منطقه ۳ در نمودار دایره ای کدام است
منطقه اول ۱۰۰
منطقه دوم ۱۵۰
منطقه سوم ۳۰
منطقه چهارم ۲۲۰

نظر شما چیست؟

برچسب‌ها

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

نمودار میله ای bar

پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب

ساخت انیمیشن در متلب

اعداد (Number)، در متلب

حل معادلات، در متلب

عملیات های ریاضی، در متلب

متغیرها و معادلات سمبلیک (Symbolic)، در متلب

رشته ها (متن ها - String)، در متلب

حلقه ها (for و while)، در متلب

آرایه ها (Array)، در متلب

آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب

ساختارها (Structure)، در متلب

آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب

دستورات شرطی (if و else و switch و . )، در متلب

خطاهای رایج در متلب

برنامه نویسی شیء گرا (object oriented programming) در متلب

سیمولینک (Simulink) در متلب

GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب

کار با فایل ها و پوشه ها، در متلب

تاریخ و زمان، در متلب

توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب

بردارها و ماتریس های خاص، در متلب

توابع خاص، در متلب

حافظه (Memory)، در متلب

برنامه های متلب آماده برای دانلود

Excel و متلب

راهنما (Help)، در متلب (MATLAB)

مباحث عمومی در متلب

گزینه ها

رسم نمودار میله ای (Bar Graph) عمودی، با تعیین رنگ های متفاوت برای هر میله (Bar)، با دستور bar و مشخصه CData ، در متلب (MATLAB)

در کلید شماره 2522 ، چگونگی رسم نمودار میله ای (Bar Graph) عمودی، با استفاده از دستور bar در متلب (MATLAB) را شرح دادیم. هنگام رسم یک نمودار میله ای (Bar Graph) عمودی، به صورت پیش فرض، تمامی میله ها (Bar)، تنها با یک رنگ نمایش داده می شوند. اما ممکن است که بخواهیم هر میله (Bar) با یک رنگ متفاوت نمایش داده شود و همچنین رنگ هر میله (Bar) را هم خودمان تعیین نماییم.

برای این منظور، می توانیم از مشخصه CData استفاده نماییم.

در مثال زیر، چگونگی تعیین رنگ های متفاوت برای هر میله (Bar) را نشان داده ایم :

3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نمودار میله ای Bar Plot

مقدمه ای بر نمودار میله ای Bar Plot :

نمودارها شیوه ­ای جذاب برای ارائه نتایج و اطلاعات هستند و امکان به دست آوردن اطلاعات را در فرصتی کوتاه فراهم می­آورند. این نمودارها برای تفسیر به اطلاعات تخصصی نیاز ندارند و به راحتی قابل درک می­باشند و دریافت اطلاعات از نمودار راحت تر نسبت به دریافت اطلاعات از جدول است. نمودارها را می­توان به دو دسته نمودارهای تک متغیره و ن مودارهای چند متغیره تقسیم کرد. نمودارهای دایره­ ای، ستونی و هیستوگرام از رایج­ترین نمودارهای تک متغیره هستند. در این مطلب قصد بررسی نمودار ستونی را داریم که در شکل زیر یک نمونه از نمودار ستونی را مشاهده می­کنید.

نمودار میله ای Bar Plot

نمودار ستونی یا نمودار میله ای Bar Plot

نمودار ستونی شامل مجموعه ­ای از ستون­هاست که با فاصله یکنواختی در کنار هم قرار می­گیرند و عرض این ستون­ها با هم برابرند و هر ستون مختص یک طبقه از متغیر و طول آن متناسب با فراوانی یا درصد آن طبقه است. نمودار میله‌ای، نموداری است که در آن برای نشان دادن مقدار روی محور xها (محور طول‌ها) نمودار میله ای bar مستطیل‌هایی به کار می‌رود. در محور افقی گروه­ هایی که قرار است با هم مقایسه شوند مشخص می­شود و در محور عمودی عددهایی متناسب با تعداد هر گروه مشخص می­شود. در شکل زیر سه رنگ موجود است که هرکدام نشان دهنده ­ی یک گروه است و گروه­ها روی محور افقی هر کدام با نام گروه مشخص شده­اند و در محور عمودی مقادیر مربوط به گروه­ها مشخص است. طول هر ستون برابر مقدار متغییرهاست. این نمودار مربوط به بررسی سهم فروش 3 برند خودرو خارجی در بازار ایران است. این 3 برند شامل رنو، هیوندای و نیسان است. بر اساس جدول می­توان به این نتیجه رسید که بیشترین فروش خودرو خارجی از بین این سه برند متعلق به رنو می­باشد و کمترین فروش متعلق به برند نیسان است.

نمودار میله ای Bar Plot

این روشی بسیار خوب برای نمایش اندازه‌های نسبی است، چون می‌توانیم با نگاهی مختصر دریابیم که کدام گروه­ها مقادیر بیشتر و کدام گروه­ها مقادیر کمتری دارند. همچنین از نمودارهای میله‌ای می‌توانیم برای نمایش اندازه نسبی بسیاری از چیزها، انواع کالاها، تعداد مشتریان یک مغازه در روزهای مختلف و یا موارد بی‌شمار‌ دیگر استفاده کنیم.

نمودار های میله‌ای یا نمودار میله ای Bar Plot در مواردی مناسب نمودار میله ای bar هستند که داده‌ها گروه­بندی شده باشند. در داده‌های پیوسته‌ای بهتر است از هیستوگرام استفاده شود. همچنین به طور معمول بین ستون‌ها در نمودار‌های میله‌ای فواصل مناسبی قرار می‌گیرند تا شبیه هیستوگرام نباشند و باعث اشتباه نشوند. در شکل زیر نمودار سمت راست نشان دهنده­ ی نمودار هیستوگرام است و نمودار سمت چپ نشان دهنده­ ی نمودار میله ­ای است.

نمودار میله ای Bar Plot

نمودارهای میله ­ای می­توانند انواع مختلفی داشته باشند. ستون­ها یا میله های رسم شده در این نمودار به صورت افقی و هم به صورت عمودی رسم می­شوند و در تفسیر نمودار تفاوتی ایجاد نمی­کنند.

نمودار میله ای Bar Plot

از نمودارهای میله ­ای یا نمودار میله ای Bar Plot ، همچنین می­توان برای مقایسه پیچیده ­تر داده ­ها با نمودارهای میله­ ای گروه بندی شده و نمودارهای میله­ ای انباشته استفاده کرد. در یک نمودار میله ­ای انباشته شده، برای هر گروه چند دسته­ در میله وجود دارد.

به عنوان مثال، یک فرد صاحب سه فروشگاه است. یک نمودار میله ­ای انباشته شده با میله­ های رنگی مختلف برای نمایش هر فروشگاه تهیه کند: محور افقی 3 ماه­ از سال و محور عمودی درآمد را نشان می­دهد. نمودار میله ای انباشته، میله هایی را نشان می­دهد که گروه­های مختلف را بر روی یکدیگر نشان می­دهند. ارتفاع میله حاصل نتیجه ترکیبی گروه­ها را نشان می­دهد. با این حال، نمودارهای میله ­ای انباشته برای مجموعه داده ­هایی که برخی گروه­ها دارای مقادیر منفی هستند، مناسب نیستند. در چنین مواردی نمودار میله ای گروهی ارجح است.

نمودار میله ای Bar Plot

نمودار زیر میانگین نمودار میله ای bar حقوق پرسنل قسمت­های مختلف یک شرکت را نشان می­دهد. گروه بندی پرسنل شامل بخش­های مانند حسابداری، مالی، مدیریت و فروش است. میانگین بیشترین میزان حقوق مربوط به مدیریت بعد از آن متعلق پرسنل بخش فروش است و کمترین میزان مربوط به پرسنل بخش حسابداری است.

نمودار میله ای Bar Plot

نمودار ستونی زیر تعداد سفارشات دریافت شده از سه ایستگاه متفاوت را در سه ماه اول به تفکیک ماه ها مقایسه می­نماید، دقت کنید که هر رنگ نشان دهنده ­ی اطلاعات یک ماه بخصوص است. با مشاهده ­ی این نمودار به سرعت می­توان نتیجه گرفت که در ماه ژانویه بیشترین سفارش متعلق به ایستگاه شماره 2 می­باشد و کمترین سفارش متعلق به ایستگاه شماره 3 در این ماه می­باشد. و به طور کلی کمترین سفارش متعلق به ایستگاه شماره 1 در ماه مارس می­باشد.

نمودار میله ای Bar Plot

یکی از راه ­های نمایش اطلاعات در نمودار ستونی نمایش مقادیر واقعی ستون ها به همراه خطی است که هدف یا مقدار هدف را نشان می دهد. در نمودار نشان داده شده در این مثال، فروش روزانه به صورت ستونی ترسیم شده است و یک خط فروش هدفمند 500 دلار در روز را نشان می­دهد. و به راحتی می­توان سطح فروش را با خط هدف مقایسه کرد.

نمودار میله ای Bar Plot

جمع­بندی نمودار میله ای Bar Plot

طبق مطالب بالا نمودارهای ستونی یا نمودار میله ای Bar Plot روشی است که برای مقایسه مقادیر گروه ­های مختلف استفاده می­شود. مقادیر هر گروه توسط یک میله عمودی یا افقی نشان داده می شود. نمودارهای میله ای دارای یک دامنه گسسته از دسته­ ها هستند و معمولاً مقیاس بندی می­شوند تا تمام داده ها در نمودار جای بگیرند. وقتی ترتیب طبیعی دسته ها در مقایسه وجود نداشته باشد، می توان نوارهای نمودار را به هر ترتیب مرتب کرد. این نمودار بسیار پرکاربرد و خوانا است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.