استراتژی معکوس


مدیریت دارایی و تامین مالی

یکی از روش‌های تحلیل بازار، استفاده از رویکرد استراتژی‌های مومنتوم و معکوس است؛ ازجمله استراتژی‌های مومنتوم و معکوس صنعت که سعی می‌کند با استفاده از اطلاعات گذشته، عملکرد آتی را در رابطه با بازده سرمایه‌گذاری در صنعت‌های مختلف بورس اوراق بهادار پیش‌بینی و بازده بیشتر ایجاد کند؛ بنابراین مومنتوم صنعت ادعا می‌کند صنایعی که در . بیشتر یکی از روش‌های تحلیل بازار، استفاده از رویکرد استراتژی‌های مومنتوم و معکوس است؛ ازجمله استراتژی‌های مومنتوم و معکوس صنعت که سعی می‌کند با استفاده از اطلاعات گذشته، عملکرد آتی را در رابطه با بازده سرمایه‌گذاری در صنعت‌های مختلف بورس اوراق بهادار پیش‌بینی و بازده بیشتر ایجاد کند؛ بنابراین مومنتوم صنعت ادعا می‌کند صنایعی که در گذشتۀ نزدیک عملکرد و بازده خوب یا بدی داشته‌اند در آینده نیز این بازده را ارائه خواهند کرد. برای بررسی سودمندی استراتژی‌های ذکرشده، جامعۀ آماری پژوهش شامل 37 صنعت در بازۀ زمانی 1386 تا 1396 در مقاطع ماهانه بوده که در 60 استراتژی در بازه‌‌های زمانی مختلف، تشکیل و نگهداری سبدها، آزمون برابری میانگین‌های سبدها و آزمون همسانی واریانس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که هرکدام از این رویکردها در دورۀ زمانی مشخصی، برتر است. در قالب دوره‌های کوتاه‌تر، به‌ویژه پنج دورۀ تشکیل و نگهداری یک‌ماهه و سه‌ماهه، تشکیل نه‌ماهه و نگهداری شش‌ماهه، تشکیل 12‌ماهه و نگهداری یک‌ماهه و سه‌ماهه، مومنتوم صنعت سودمندی معناداری نسبت به معکوس صنعت داشته است؛ اما در مواردی که دورۀ نگهداری طولانی‌تر ( بیش از یک سال) می‌شود، استراتژی معکوس بازده بیشتری نسبت به استراتژی مومنتوم داشته است.

استراتژی معکوس

بررسی عملکرد استراتژی های معکوس طی سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران و فعالان بازار سهام قرار گرفته و اگرچه شواهد بسیاری مبنی بر سودمندی این نوع استراتژی ها در دست است، اما بیشتر آنها مربوط به بازار سهام آمریکا و کشورهای اروپایی است. این پژوهش بر آن بود تا عملکرد این استراتژی ها را در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1378 تا 1385 مورد بررسی قرار دهد. مطابق با استراتژی های معکوس، برای کسب سود بیشتر می بایست سهام با ارزش را که دارای ویژگیهایی همچون نسبت پایین قیمت به درآمد، درصد سود تقسیمی بالا، نسبت پایین اهرم مالی نوع اول و دوم هستند را خریدری نمود و سهام رشدی که دارای خصوصیاتی متضاد با سهام معکوس هستند را به فروش رساند تا بدون تحمل هیچ گونه ریسک اضافی بازده بالاتری کسب نمود. در این پژوهش عملکرد استراتژی های مذکور در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی مذکور با استفاده از بازده پرتفوی هایی متشکل از سهام با شاخصهای فوق الذکر و به کمک مقایسه میانگین صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که در بازه زمانی مذکور، سهام با ارزش با نسبت پایین قیمت به درآمد، درصد سود تقسیمی بالا و اهرم مالی نوع اول بالاتر معناداری نسبت به سهام رشدی نداشته اند؛ اما در مورد سهام شرکت های با نسبت پایین اهرم مالی نوع دوم تفاوت معنی داری بین شرکت های با اهرم مالی نوع دوم پایین و بالای آن دارد. عملکرد مجموعه استراتژی های معکوس نیز از لحاظ آماری معنی دار بوده است. واژه های کلیدی: استراتژی های معکوی، سهام با ارزش ، نسبت قیمت به درآمد ، درصد سود تقسیمی ، اهرم مالی نوع اول، اهرم مالی نوع دوم ، بی قاعدگی های بازار.

The performance استراتژی معکوس of contrarian strategies continues to attract attention from stock markets researchers and practitioners. While there is much evidence on the profitability of value strategies, most of this evidence pertains to the US and Euro stock markets. This study examines the performance of these strategies in Tehran stock exchange as sample during 7 years from 1378-1385 (Iranian Calendar). According to these strategies, value stocks with characteristics such as low financial leverage2(FL2) have to be bought and growth stocks with reversed characteristics toward value stocks to be sold so that more profit without additional risk could be taken. This study tested the validity of the aforementioned strategies, by examining the performance of portfolios of stocks formed on the basis of the above criteria, and mean exam. The results showed that value stocks with low financial leverage2 significantly higher returns toward growth stocks with no additional level of risk taken.

« مقایسه استراتژی های سرمایه گذاری خرید و نگهداری، مومنتوم و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران »

هدف از انجام این تحقیق بررسی سودآوری استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم، معکوس و استراتژی خرید و نگهداری و مقایسه میانگین بازده این سه استراتژی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است. سودآوری این راهبردها که در مقابل فرضیه بازار کارا قرار می گیرد، در بسیاری از بازارهای توسعه یافته و برخی بازارهای نوظهور مانند آمریکا، بریتانیا، هلند، دانمارک و ژاپن به اثبات رسیده است. به منظور بررسی سودآوری این استراتژی های سرمایه گذاری و انتخاب بهترین استراتژی در دوره سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، پس از مطالعه ادبیات موضوع و بررسی نتایج تحقیقات انجام شده پیرامون این موضوع، با استفاده از داده های واقعی از بازده شاخص کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مورد بررسی و بکارگیری روش های آماری مناسب، سودآوری این استراتژی ها و مقایسه و انتخاب بهترین استراتژی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی سودآوری این استراتژی ها و انتخاب بهترین استراتژی بایستی به سوالات زیر پاسخ داد: اول اینکه آیا استراتژی های سرمایه گذاری می تواند بازده غیرنرمالی بدست آورد و دوم اینکه در دوره زمانی 5 ساله کدام شده است و درستی این فرضیات بر روی شاخص آزمون شده است. استراتژی میانگین بازده بیشتری نسبت به بقیه کسب می کند. به منظور پاسخ دادن به این سوالات سه فرضیه به شرح زیر تدوین گردید: فرضیه اول: میانگین بازده حاصل از بکارگیری استراتژی سرمایه گذاری معکوس در دوره نگهداری از میانگین بازده حاصل از استراتژی مومنتوم بیشتر است. فرضیه دوم: میانگین بازده حاصل از بکارگیری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم در دوره نگهداری از میانگین بازده حاصل از استراتژی خریدو نگهداری کمتر است. فرضیه سوم: میانگین بازده حاصل از بکارگیری استراتژی سرمایه گذاری معکوس در دوره نگهداری از میانگین بازده حاصل از استراتژی خریدو نگهداری بیشتر است. این سه استراتژی بر روی شاخص کل بازار در دوره 5 ساله پیاده همانطور که تحقیقات قبل سودآور بودن استراتژی مومنتوم را درمقایسه با استراتژی معکوس نشان داده اند در اینجا هم استراتژی مومنتوم نسبت به معکوس عملکرد بهتر و بازده بیشتری را کسب کرده است و سودآوری خیلی زیادی داشته است اما با این حال در مقایسه با استراتژی خرید و نگهداری این استراتژی در جایگاه دوم قرار می گیرد. برعکس تحقیقات انجام شده در ایران، سرمایه گذاران نهادی هلند تمایل زیادی به استفاده از استراتژی معکوس دارند چون در بازار هلند برای آنها بازده بیشتری کسب کرده است اما سرمایه گذاران بنگاه های املاک و مستغلات در بازارهای نزدک و نیویورک و امکس به این نتیجه رسیده اند استراتژی سرمایه گذاری ارزش بهتر از استراتژی مومنتوم است مخصوصا برای افق زمانی بلندمدت و بیشتر از دو سال، این استراتژی بازده بیشتری را برای سرمایه گذاران بدست آورده است. همچنین بررسی انجام شده روی شاخصهای آمریکا، بریتانیا و ژاپن به این نتیجه رسیده اند که ترکیب دو استراتژی ارزش و مونتوم نتیجه بهتری نسبت به استفاده از استراتژی مومنتوم به تنهایی دارد. تحقیق بازار سهام دانمارک هم مثبت بودن و بالا بودن بازده استراتژی مومنتوم را تایید می کند چون سرمایه گذاران موفقیت این استراتژی را در این بازار تجربه کرده اند.

منابع مشابه

راهبرد سرمایه گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

دو راهبرد سرمایه گذاری که در بازارهای سهام توسط مدیران سرمایه گذاری به‎کار گرفته می شود، راهبرد سرمایه گذاری توالی و راهبرد سرمایه گذاری معکوس است. راهبرد سرمایه-گذاری معکوس توصیه می کند سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند (سهام برنده) به فروش رسیده و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته اند (سهام بازنده) خریداری شوند. در عمل این راهبرد برای تشکیل سهام و سبدی از دارایی‎ها استفاده می‎شود. هدف اصلی ا.

مقایسه بازدهی و ریسک در روش تکنیکال با استراتژی سرمایه گذاری مجدد و ترازشده و خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق با هدف مقایسه بازدهی و ریسک در روش­های تکنیکال انتخابی با دو استراتژی سرمایه­گذاری مجدد و ترازشده و روش خرید و نگهداری به عنوان یک روش غیرفعال سرمایه­گذاری، در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا پایان1391 انجام شده است. پس از جمع­آوری اطلاعات مربوط به 15 شرکت فعال، از نرم­افزار صفحه­گسترده اکسل2010، جهت طبقه­بندی اطلاعات­ و محاسبه متغیرها استفاده گردید و درنهایت، اطلاعات حاصل با ا.

ارزیابی راهبرد سرمایه گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد سرمایه گذاری معکوس است که راهبردی جدید در خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی خاص به شمار می آید. در بازارهای سهام دو راهبرد سرمایه گذاری توالی و معکوس به کار می رود. براساس راهبرد سرمایه گذاری معکوس، سهامی که در گذشته عملکرد موفقی داشته (برنده) فروخته شده و سهامی که عملکرد ضعیف و نا موفقی داشته (بازنده)، خریداری می شود. مقاله حاض.

بررسی سودمندی راهبرد سرمایه گذاری معکوس برای کسب بازده در بورس اوراق بهادار تهران

در ادبیات بازارهای سرمایه و مالیه رفتاری، با توجه به واکنش های متفاوت سرمایه گذاران و به منظور افزایش بازده حاصل از سرمایه و کسب بازده مازاد بر بازده مورد انتظار، راهبردهای سرمایه گذاری مختلفی معرفی و توصیه شده است، یکی از این راهبردها، راهبرد سرمایه گذاری معکوس است، که مبتنی بر فرضیۀ واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران می باشد. اطلاع از نحوه کاربرد راهبرد سرمایه گذاری معکوس می تواند به سرمایه گ.

سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران

بر اساس استراتژی مومنتوم (حرکت) بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب با افق زمانی مورد نظر ، بازدهی اضافی بدست آورد و این دیدگاه بر خلاف فرضیه بازار کارا است. در این پژوهش به بررسی سود آوری استراتژی مومنتوم و تأثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. جامعه آماری تمام شرکتهای فعال در بازار بورس .

بررسی سودمندی استراتژی های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش با استفاده از بازده های ماهانه، اندازه و حجم معاملات 45 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387 تا 1390، رابطه میان بازده های کنونی، اندازه و حجم معاملات برای پیش بینی بازده های آتی مطالعه شده و همچنین به صورت ضمنی مسئله کارایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش شناسی جیگادیش و تیتمن (1993) و دبانت و تالر (1985) صورت پذیرفته اس.

رموز معاملات معکوس + 3 قانون اساسی معامله معکوس در بازار ارز دیجیتال

یک تریدر مرموز در حال استفاده از استراتژی معامله معکوس

بازار ارزهای دیجیتال بازاریست سرشار از استراتژی های مختلف و گاها حتی عجیب و شگفت آور که یادگیری و دانستن درباره ی هرکدام از این استراتژی ها می توان مسیر ترید را به طور کلی دگرگون کرد. معامله معکوس یکی از این استراتژی ها بوده که اغلب با واکنش بیش از حد همراه می باشد.

یکی از تمرکز های دکتر سیگنال در بازار های مالی ارز دیجیتال، آموزش تریدر های موفق در زمینه ترید ارز دیجیتال میباشد که یکی از این استراتژی های مهم، یادگیری معامله معکوس میباشد که با یادگیری آن میتوانید به یکی از بزرگترین استراتژی های مارکت مسلط شوید که شما میتوانید با شرکت در دوره های آموزشی ارز دیجیتال دکتر سیگنال این استراتژی را بیاموزید و سطح دانایی و توانایی خود را افزایش دهید.

معامله معکوس چیست؟

همانطور که گفته شد بعضا استراتژی های بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر تاثیر گذار بودن، عجیب و شگفت آور نیز هستند؛ برای مثال استراتژی معامله معکوس اغلب با واکنش نشان دادن بیش از اندازه همراه است! عملکرد استراتژی معامله معکوس به اینصورت است که افراد سرمایه گذار با واکنش نشان دادن بیش از حد به روند مثبت و صعودی بازار ارزهای دیجیتال، باعث بالاتر رفتن بیش از حد ارزش یک نوع ارزدیجیتال شده و با تقاضای بیش از حد، ارزش ارزدیجیتال را بالاتر از ارزش واقعی خود میبرند. حال آیا فکر می کنید معامله معکوس فقط به اخبار و روند مثبت بازار مربوط می شود؟ مسلما خیر! افراد سرمایه گذار با واکنش نشان دادن بیش از حد به اخبار منفی درباره ی یک نوع ارزدیجیتال باعث افزایش عرضه ی آن شده ( به اینصورت که افرتدی که دارای آن ارزدیجیتال هستند ترغیب به فروش آن ارزدیجیتال می شوند ) و در نتیجه باعث رسیدن ارزش ارزدیجیتال به کمتر از قیمت و ارزش واقعی آن ارزدیجیتال می شوند.

پس می توان نتیجه گرفت که : ایده ی اصلی معامله معکوس این است که اکثر افرادی که در بازار ارزدیجیتال ترید می کنند اشتباه می کنند پس باید بر خلاف آن ها عمل کرد و نظر های آن هارا در رابطه با بازار ارزهای دیجیتال نادیده گرفت و تنها بر نظر و عقیده خود پافشاری کرد.

یک دختر با موهای بلوند و عینکی با شیشه های بیت کوین که از معامله معکوس پولدار شده

مزیت استراتژی معامله معکوس چیست؟

اکثر افراد فکر میکنند که تنها مزیت استراتژی معامله معکوس افزایش بیش از حد و یا کاهش بیش از حد ارزش یک نوع سهم و یا ارزدیجیتال می باشد اما گاها این روش کمک شایانی به تغییر روند اشتباه بازار و برگشتن بازار به جای درست و اصلی خود می کند و بنابراین نمی توان گفت که معامله معکوس تنها کاربردش اغراق در ارزش سهم یا ارز دیجیتال می باشد.

چگونه می توان استراتژی معکوس را عملی کرد؟

برای استفاده از روش و استراتژی معامله معکوس، افراد تریدر ابتدا بازار ارزدیجیتال مورد نظر خود را بررسی کرده و بر اساس روند و رفتاری که ارزدیجیتال در یک دوره ی زمانی مشخص داشته، تصمیم می گیرند که درست در چه زمانی معامله معکوس را عملی کرده و روش معامله معکوس را آغاز کنند. برای مثال تریدر ها سرمایه گذاران هنگامی که می بینند قیمت یک ارزدیجیتال رو به بالاتر رفتن است و در عوض متقاضیان کمی برای این نوع از ارزدیجیتال وجود دارد سعی می کنند با بیش از حد واقعی نشان دادن ارزش ارزدیجیتال افراد و تریدر های بیشتری را به جمع متقاضیان آن نوع ار ارزدیجیتال اضافه کنند.

بهترین کانال سیگنال ارز دیجیتال یک موقعیت فوق العاده برای کسب تجربه میباشد، به اینصورت که شما با اتکا به تحلیل تریدرهای بزرگ بیت کوین وسایر ارزهای دیجیتالی، میتوانید مدتی را به ترید بر اساس اصول و دانش افراد باتجربه بسپارید، و در این مدت با بررسی بازار و نگاه کردن به روند آن و همچنین کسب تجربه، به یک تریدر ماهر صرافی بایننس تبدیل شوید که ماهانه بالای 80% سرمایه خود، سود دریافت میکند.

سکه های بیت کوین روی هم قرار گرفته

افرادی که استراتژی معامله معکوس استراتژی معکوس را اجرا می کنند چه ویژگی هایی دارند؟

این افراد افرادی با روحیه ی ریسک پذیر بالایی بوده و دائما در حال دنبال کردن اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال هستند؛ افرادی که از روش معامله معکوس استفاده می کنند اغلب افراد به روزی هستند که سعی دارند هر روزه اطلاعات قدیمی خود را به روز و بر اطلاعات جدیدی نیز بی افزایند، این افراد روحیه ی شجاعی داشته و از عمل کردن مطابق رفتار دیگران ترسی ندارند! آیا شما نیز آمادگی بکار بردن این روش را دارید؟

اصول انجام استراتژی معامله معکوس چیست؟

با توجه به توضیحاتی که تا کنون درباره ی معامله معکوس خواندید ممکن است تصور کنید که مبنای استراتژی معامله معکوس فقط شایعه پراکنی و اغراق بوده که البته نمی توان منکر این قضیه شد؛ اما باید بدانید که همین به اصطلاح اغراق و شایعه پراکنی نیز اصول و قواعد ویژه و خاص خود را دارد که هم اکنون با این قواعد آشنا خواهیم شد:

2 تریدر در حال بررسی معامله معکوس

قانون اول

عجول باشید و قبل از پخش شدن و همه گیر شدن خبری راجع به ارزدیجیتال مورد نظر خود، روش معامله معکوس را استارت زده و اجرا کنید؛ با همه گیر شدن خبر درباره ی یک نوع ارزدیجیتال ممکن است قیمت آن بلافاصله تغییر کرده و شما مجبود به عوض کردن استراتژی خود شوید.

قانون دوم

مانند کودکان لجوج عمل کرده و درخلاف جهت شنای دیگران شنا کنید؛ جو عمومی را در نظر گرفته و آنالیز کنید، اگر میزان فروش بالا رفته وقت آن است که دست به خرید بزنید و اگر میزان خرید بالا رفته وقت آن است که ارزدیجیتال مورد نظر خود را به فروش رسانده و استراتژی معامله معکوس را عملی سازید؛ این روش نسبت به روش های دیگر پر ریسک تر بوده و بهتر است اگر از روحیه ی ریسک پذیر بالایی برخوردار نیستید این روش را انتخاب نکنید.

قانون سوم

خودرای باشید و این را بدانید که مهم ترین و تاثیر گذار ترین نظر نظر شماست؛ تحت هیچ عنوان نظر دیگران را نسبت به نظر نهایی خود ارزشمند تر ندانید مگر تحلیل های تریدرهای موفق از بازارهای مالی با آن هم با توجه به سوابق تحلیل های استراتژی معکوس تریدر مورد نظر و با تکیه بر مطالعه و تحقیق.

یادتان باشد که بسیاری از افراد در دنیای ترید با توجه به استراتژی معامله معکوس عمل کرده و به سودهای بالایی نیز رسیده اند؛ اما این بدان معنا نیست که هرکس با دانستن روش پیاده سازی این استراتژی با شنا کردن خلاف مسیر جریان و یا اغراق و بزرگ نمایی در ارزش یک نوع ارزدیجیتال، بتواند به سود بالایی برسد،؛ بلکه استتفاده از معامله معکوس نیازمند شناخت دقیق بازار، آنالیز ارزهای دیجیتال و تحلیل و بررسی سیگنال های ارزدیجیتال بوده و کار ساده ای نیست.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

روانشناسی ترید

4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استراتژی معکوس استرس در ترید

ترید کردن بیت کوین

6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

نمایش بیت کوین قرار داده شده روی یک موبایل و نمودار بیت کوین

صفر تا صد آموزش ترید در بایننس و ریسک های سرمایه گذاری در بایننس

کانال تحلیل ارز دیجیتال

بهترین کانال تحلیل ارز دیجیتال وبیت کوین

مدیرییت ریسک به همراه محتاطانه کار کردن و تریدیدن

مدیریت ریسک و سرمایه + 3 عامل فردی موثر در مدیریت ریسک و سرمایه

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

استراتژی معاملات ارز دیجیتالی

تصویر شاخص دوره آموزشی مباحث کامل معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

دوره آموزشی شکارچی رمز ارزهای پر پتانسیل

دسته‌ها
نوشته‌های تازه
  • 5 ویژگی مهم و نحوه انجام معاملات فرکانس بالا HFT
  • پلتفرم Wanchain ، قیمت به روز ، ویژگی های پلتفرم ون چین
  • 4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال
  • شبکه نیترو (NITRO) چیست؟ هدف اصلی ساخت شبکه نیترو را بدانید.
  • 8 اشتباه رایج در سرمایه گذاری ارزدیجیتال که ممکن است سرمایه تان را نابود کند

دکتر سیگنال بازار ارزهای استراتژی معکوس دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

راز و رمزهای استراتژی سرمایه گذاری معکوس

شاخص

بارون روثشیلد (Baron Rothschild) یک نجیب‌زاده انگلیسی که در قرن ۱۸ میلادی می‌زیست و عضوی از خانواده مشهور روثشیلد است، یک سخن مشهور دارد:“زمان خرید وقتیست که خون در خیابان‌ها جاریست” خیلی‌ها این جمله از او را نقل قول می‌کنند، در حالیکه جمله کامل به این شکل است: زمان خرید وقتیست که خون در خیابان‌ها جاریست، حتی اگر خون خودت باشد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) و به نقل از بورسینس، خانواده روثشیلد با خرید دارایی‌ها در زمان وجود هراس و وحشت عمومی که ناشی از نبرد واترلو در مقابل ناپلئون بناپارت بود، ثروت عظیمی بدست آوردند.

این جمله، اهمیت استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس را می‌رساند، تفکری که معتقد است وقتی بدترین اتفاقات در بازار رخ می‌دهد، فرصت‌های بهتری برای کسب سود به وجود می‌آید.

بیشتر مردم، فقط به دنبال این هستند که دارایی‌های در حال رشد را وارد سبد دارایی خود کنند، اما همانطور که وارن بافت می‌گوید ” در بازار سهام، برای چیزی که همه افراد روی آن خوش‌بین هستند بهای زیادی می‌پردازید”.

به عبارت دیگر، اگر همه افراد موافق تصمیم سرمایه‌گذاری شما هستند و دارایی را می‌خرید که همه نسبت به رشد آن خوش‌بین هستند، به احتمال قوی آن مورد، تصمیم سرمایه‌گذاری خوبی نخواهد بود.

شنا برخلاف جهت آب

افراد مخالف جمعیت، سعی می‌کنند رفتاری مخالف جمع داشته باشند. این افراد که به اصطلاح Contrarian نامیده می‌شوند، زمانی هیجان‌زده می‌شوند که استراتژی معکوس سهام یک شرکت قوی و بنیادی، به شکلی که استحقاق آنرا ندارد کاهش می ‌یابد.

در اینجاست که آنها با توجه به این فرضیه که بازار اغلب در حال اشتباه است، برخلاف جهت آب شنا می‌کنند و برعکس اکثریتی که در حال فروش سهام هستند، شروع به خرید سهام می‌کنند.

هرچقدر نوسان قیمت شدیدتر باشد، این مخالفان، اعتقاد بیشتری نسبت به اشتباه بودن قیمت بازار پیدا می‌کنند.

خرید خوب در بازار آشفته

سرمایه‌گذارانی که به استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس معتقدند، بهترین سرمایه‌گذاری‌های خود را در زمان آشفتگی بازار انجام می‌دهد.

در سقوط بازار سهام آمریکا در سال ۱۹۸۷، شاخص داوجونز در یک روز ۲۲ درصد سقوط کرد. در بین سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ ارزش بازار سهام در ۲۲ ماه، ۴۵ درصد کاهش یافت.

حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نیز باعث نزول شدید بازارهای سهام شد.

نمونه‌های زیادی از این سقوط ‌ها وجود دارد و در این زمان‌هاست که سرمایه‌گذاران مخالف جمع، بهترین سرمایه‌گذاری‌های خود را می‌یابند.

بازار نزولی سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ به وارن بافت فرصت خرید خوبی در سهام واشنگتن‌پست بخشید، این سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد بازدهی خیره‌کننده‌ای داشت و ۱۰۰ ها برابر رشد داشت.

در آن زمان، وارن بافت اظهار داشت که سهام آن شرکت را با یک تخفیف خیلی خوب خریداری کرده و با وجودیکه ارزش بازار واشنگتن‌پست در آن زمان فقط ۸۰ میلیون دلار بود، میزان دارایی شرکت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار ارزش داشت.

بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دنیا برای مدتی متوقف شد. سهام شرکت بوئینگ که بزرگ‌ترین سازنده هواپیماهای تجاری است تا یکسال بعد از آن تراژدی نزولی بود ولی بعد از آن، در طول پنج سال بعد، قیمت سهام این شرکت بیش از ۴ برابر شد.

سر جان تمپلتون و سهام شرکت‌های ورشکسته

سرمایه‌گذار مشهور، سر جان تمپلتون سرپرستی صندوق رشد تمپلتون ( Templeton Growth Fund ) را از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۹۲ بر عهده داشت و سپس آنرا به فروش رساند.

هر ۱۰ هزار دلاری که در سال ۱۹۵۴ در سهام کلاس A این صندوق سرمایه‌گذاری شده بود در سال ۱۹۹۲ به ۲ میلیون دلار رشد کرد. این بازدهی که با سرمایه‌گذاری مجدد سودهای پرداخت شده حاصل شده بود، معادل سود حدود استراتژی معکوس ۱۴.۵ درصدی سالیانه است (که در بازار سهام آمریکا بازدهی قابل توجهی محسوب می‌شود).

تمپلتون، یکی از پیشروان سرمایه‌گذاری در جهان بود و یکی از سرمایه‌گذاران معتقد به استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس محسوب می‌شد. تمپلتون در کشورها و شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کرد که حداکثر بدبینی نسبت به آنها وجود داشت.

به عنوان مثالی از استراتژی تمپلتون، او در آغاز جنگ جهانی دوم، بخشی از سهام همه شرکت‌های سهامی عام اروپایی که بسیاری از آنها ورشکست شده بودند را خریداری کرد.

او حتی اینکار را با پول قرض گرفته شده انجام داد و بعد از ۴ سال، سهام شرکت‌ها را با سود بسیار خوبی به فروش رساند.

سخن آخر

باید در نظر داشت که سرمایه‌گذاری معکوس با ریسک همراه است. درست است که بسیاری از سرمایه‌گذاران با استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس، برخلاف جهت آب شنا کردند ولی نباید نقش تحقیق و بررسی جدی را نادیده گرفت.

بنابراین سرمایه‌گذاری معکوس صرفا به این معنی نیست که در بازارهای مختلف، وقتی بازار نزولی می‌شود شما خرید کنید. بلکه نیاز به تحقیق جدی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود این نزول و سقوط شدید، صرفا اشتباه عوام است.

باید بتوان دلیل اصلی نزول قیمت را تشخیص داد و با آینده‌نگری صحیح تصمیم درست را گرفت.

طبیعتا اگر سرمایه‌گذار حرفه‌ای پی ببرد که در پشت پرده سقوط و نزول، یک دلیل بنیادی محکم وجود دارد و این سرمایه‌گذاری آینده‌ای نخواهد داشت، سرمایه خود را وارد بازار نخواهد کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.