محاسبه حجم تعادلی


تصویر شماره 1 - تیرآهن مناسب برای ساختمان دو طبقه

نیروی شناوری

هرگاه جسمی در سیالی به طورکامل غوطه ور شود یا شناور باشد از طرف سیال نیروی هایی به آن وارد می شود که برآیند این نیروها را نیروی شناوری می نامند. نیروی شناوری همواره به طور قائم و رو به بالا اثر می‌کند.

درواقع می توان گفت که نیروی شناوری برابر است با برآیند تمام نیروهای هیدورلیکی عمودی است که سیال به جسم وارد می کند.

توجه داشته باشید که این نیرو فقط اثر سیال بر جسم را نشان می دهد و نیروهای دیگری هم مانند نیروی وزن و نیروی تکیه گاه می توانند موجود باشند .

فرض کنیم که یک جسم چهار گوش داریم که کاملا در آب فرو رفته است.

در آن صورت 5 نیرو بر آن وارد می شود:

1) نیرو حاصل از گرانش وزن به سمت پایین

2) نیرو حاصل از فشار سیال به وجه سمت چپ که توزیع خطی و به شکل ذوزنقه است و در جهت سمت راست است.

3) نیرو حاصل از فشار سیال به وجه سمت راست که توزیع خطی و به شکل ذوزنقه است و در جهت سمت چپ است.

4) نیرو حاصل از فشار سیال به وجه پایین که توزیع ثابتی و به شکل مستطیل است و در جهت سمت بالا است. F 2 = A P 2 = b a ρ H 2 =AP_=ba\rho H_>>

5) نیرو حاصل از فشار سیال به وجه بالا که توزیع ثابتی و به شکل مستطیل است و در جهت سمت پایین است. F 1 = A P 1 = b a ρ H 1 =AP_=ba\rho H_>>


نیروی دوم و سوم به دلیل اینکه از طرف یک سیال و در یک وجه با مساحت برابر و در خلاف جهت هم وارد می شوند خنثی می شوند.

اگر شکل هندسی ما غیر همگن و غیر یکنواخت بود و یا یک طرف جسم یک سیال و طرف دیگر آن یک سیال دیگر وجود داشت , آنگاه این دو نیرو خنثی نمی شدند.

1) اگر شکل هندسی ما غیر همگن و غیر یکنواخت بود باز برآیند نیرو های هیدرولیکی عمودی که سیال به جسم وارد می کند برابر است با نیروی شناوری که سیال به جسم وارد می کند که برابر است با حاصل ضرب حجم آن قسمت جسم که مغروق شده است در وزن مخصوص سیال.

2) اگر بالای جسم یک سیال و پایین جسم یک سیال دیگر وجود داشت در آن صورت از اصل سوپرپوزیش یا جمع آثار استفاده می کنیم و مجموع نیروی های شناوری که دو سیال به جسم وارد می کنند را بدست می آوریم.

3) اگر جسم طوری در سیال غرق شود که :

الف ) وجه بالایی جسم در سیال غرق نشده باشد در آن صورت نیروی شناوری که سیال به جسم وارد می کند برابر است با همان نیرو ی حاصل از فشاری که سیال به وجه پایین آن وارد می کند.

ب ) وجه پایینی جسم در سیال غرق نشده باشد در آن صورت نیروی شناوری که سیال به جسم وارد می کند برابر است با همان نیروی حاصل از فشاری که سیال به وجه بالایی آن وارد می کند.

یکی از مزایای محاسبه نیروی شناوری به جای محاسبه ی تک تک نیروی های هیدرولیکی عمودی این است که در مواجعه با اجسامی که شکل هندسی پیچیده ای دارند , محاسبه حجم غرق شده برای محاسبه ی نیروی شناوری بسیار آسان تر و کم وقت گیر تر از محاسبه ی تک تک نیرو های هیدرولیکی عمودی است.

همه ی توضیحات داده شده برای زمانی است که سیال ما ساکن و تراکم ناپذیر باشد. در صورتی که سیال ساکن نباشد در بخش های بعدی توضیح داده شده است اما اگر تراکم پذیر باشد باید تغییرات وزن مخصوص سیال به ازای هر میزان پایین رفتن جسم در سیال نیز محاسبه کرد.

با توجه به سنگین تر بودن مایعات نسبت به گازها, نیروی شناوری حاصل از مایعات خیلی بیشتر از گازها است.

یک سوال در مورد نیروی شناوری : ویرایش

چرا وقتی غواص به اعماق شیرجه می رود آب نیرویی به سمت بالا بر او وارد می کند؟
نیروی شناوری ناشی از اختلاف فشار هیدرواستاتیک است. آب از همه جهات بر بدن غواص فشار وارد می کند، اما این فشار ار طرف یایین به بالا بیشتر است زیرا طرف پایین در عمق بیشتری قرار دارد. چون آب از بالا به پایین و از پایین به بالا فشار می آورد نیروی رو به بالا از نیروی رو به محاسبه حجم تعادلی پایین بیشتر است . اختلاف میان این دو نیرو همان نیروی شناوری است. ظرفی را در نظر می گیریم که در یک طرف آن لوله ای وجود دارد و در آن تا لوله آب می ریزیم . سپس یک جعبه مستطیل شکل در داخل آب می گذاریم. این جعبه مقداری آب برابر حجم خود را جا به جا می کند و آب از لوله بیرون می ریزد.

شناوری که به صورت کامل یا جزئی وارد سیالی شده است، سیال نیرویی برابر جرم سیال جابجا شده بر جسم شناور وارد می‌کند به زبان دیگر:هر کس که بخواهد توپی را وارد آب کند حتماً با یک نیروی بازگرداننده قوی مواجه شده است. این نیرو که جهتش رو به بالا است به عنوان "نیروی شناوری" شناخته می‌شود. تمام سیالات به هر جسمی که در آنها قرار می‌گیرد نیرویی وارد می‌کنند. همچنین منشأ نیروی شناوری از آنجا حاصل می‌شود که فشار با افزایش عمق زیاد می‌گردد.

هر سیالی به جسمی که در آن قرار گرفته (جزئی یا کامل) نیروی شناوری وارد می‌کند. اندازهٔ این نیرو برابر وزن سیال جابجا شده است.

نکتهٔ جالب اینکه شکل جسم فرو رفته در آب اهمیت ندارد و مستقل از شکل ظاهری جسم، نیروی شناوری رفتار یگانه دارد و از قانون ارشمیدس پیروی می‌کند.

وقتی نیروی ارشمیدس از نیروی وزن بیشتر باشد جسم روی سطح آزاد شاره شناور می‌شود و وقتی نیروی وزن جسم از نیروی ارشمیدس بیشتر باشد جسم درون شاره غرق می‌شود. شاره لزوماً آب نیست و می‌تواند هر مایع یا گازی باشد. پس:

نیروی شناوری=جرم سیال جابجا شده

F y = F 2 − F 1 − W ′ = γ A v ( h 2 − h 1 ) − γ V ′ = γ ( V t o t a l − V ′ ) = γ V s u b _>=_>-_>-'=\gamma >\left(_>-_>\right)-\gamma '=\gamma \left(<_>-'\right)=\gamma <_>>

در اینجا نکات زیر قابل ذکر است:

۱)نیروی شناوری در راستایY نیرو اعمال می کندو مولفه افقی ندارد.

۲)همانطور که می‌بینیم در بدست آوردن فرمول بالا از جرم جسم مغروق صرف نظر کرده‌ایم.

۳)برای دو رابطه زیر سه حالت ممکن است که رخ دهد:

۱_۳)اگرBبزرگترازWباشد برآیند نیروهای وارد بر جسم مغروق به سمت بالا است و جسم روی سطح سیال شناور می‌شود.

۲_۳)اگرBبرابر باW باشدحالت تعادل است واگر جسم زمانی که کامل غرق شده به این حالت برسد زیر آب می‌ماند واگر زمانی که روی سطح آب است به این حالت برسد روی آب شناور می‌ماند.

۳_۳)اگرBکوچکتر از Wباشد جسم مغروق به کف سیال می‌رسد.

۴)اگر جسم روی سطح سیال به حالت تعادل برسد برای بدست آوردن حجم مغروق در سیال بدین صورت عمل می‌کنیم که حجم مغروق مکان هندسی خطوطی است که در جسم مغروق قرار می‌گیرند به طوری که قسمت پایین خطوط که در مجاور جسم هستند در جسم قرار گیرند.


هرگاه جسم در داخل سیالی با وزن مخصوص تابع عمق قرار گیرد, مقدار نیروی شناوری برابر خواهد بود با وزن سیال جابه جا شده. در این حالت مرکز شناوری, مرکز حجم حجم جابه جا شده نیست, بلکه گرانیگاه حجم جابه جا شده است.

پرسش ۱: در شکل روبرو، نیروی شناوری Fb و نیروی وزن W وارد بر چند جسم نشان داده شده است. با توجه به نیروی خالص وارد بر هر جسم، وضعیت آن را به کمک یکی از واژه های شناوری، غوطه وری، فرورفتن و بالارفتن توصیف کنید.

ph10 s3 arashmidos 05 اصل ارشمیدس و نیروی شناوری

برای بادکنک داریم Fb>W بنابراین بادکنک بالا می رود.

برای قطعه چوب داریم Fb=W بنابراین قطه چوب روی آب شناور می ماند.

برای قطعه فلزی کوچک داریم Fb=W بنابراین قطعه در آب غوطه ور می ماند.

پرسش ۲: شکل زیر ظرفی محتوی آب را نشان می دهد که روی یک ترازوی عقربه ای قرار دارد. شخصی انگشت خود را وارد آب می کند. توضیح دهید عقربه ترازو چه تغییری می کند.

ph10 s3 arashmidos 06 اصل ارشمیدس و نیروی شناوری

پاسخ پرسش ۲: با فرو رفتن انگشت در آب، حجمی از آب جابه جا شده و به انگشت نیروی شناوری به سمت بالا وارد می شود. طبق قانون سوم نیوتون نیروی واکنش نیروی شناوری وارد بر دست به کف ترازو وارد می شود و موجب می شود ترازو عدد بیشتری را نشان دهد.

پرسش ۳: جرم قطعه های آهنی در شکل زیر با یکدیگر برابر است. دریافت خود را از این شکل بیان کنید.

ph10 s3 arashmidos 07 اصل ارشمیدس و نیروی شناوری

پاسخ پرسش ۳: با تغییر شکل یک قطعه می توان حجم شاره جابه جا شده را افزایش داد. وقتی جسم به صورت مکعب است، حجم کمتری نسبت به حالت دیگر، از شاره را جابه جا می کند. بنابراین Fb

پرسش ۴: یک قطعه چوبی را روی آب درون ظرفی قرار می دهیم. یک محاسبه حجم تعادلی وزنه آهنی را یک بار روی چوب قرار می دهیم (شکل الف) و بار دیگر از زیر چوب آویزان می کنیم (شکل ب). در کدام حالت، چوب بیشتر فرو می رود؟

ph10 s3 arashmidos 08 اصل ارشمیدس و نیروی شناوری

پاسخ پرسش ۴: در حالت الف قطعه چوب بیشتر فرو می رود. در شکل ب چون قطعه آهنی هم در شاره فرو می رود، شاره بیشتری نسبت به شکل الف جابه جا می شود. بنابراین نیروی شناوری در شکل ب بیشتر از شکل الف است. و موجب می شود چوب در شکل ب بالاتر قرار گیرد.

تمرین های مفهومی از اصل ارشمیدس:

تمرین ۱: توضیح دهید چرا برخی از افراد می توانند روی آب دریاها و اقیانوس ها شناور بمانند (مطابق شکل زیر) ولی قادر نیستند روی دریاچه های آب تازه (دریاچه هایی که از آب باران تشکیل شده است)، شناور بمانند؟

ph10 s3 arashmidos 09 اصل ارشمیدس و نیروی شناوری

تمرین ۲: دو بلوک چوبی با حجم برابر و چگالی های مختلف مطابق شکل زیر یکی شناور و دیگری غوطه ور است. کدام بلوک جرم بیشتری دارد؟ برای کدام بلوک نیروی شناورسازی بیشتر است ؟

ph10 s3 arashmidos 10 اصل ارشمیدس و نیروی شناوری

تمرین ۳: توضیح دهید که زیردریایی ها چطور بالا می آیند، پایین می روند، و در عمق ثابت باقی می مانند.

تمرین ۴: آیا نیروی شناورساز وارد بر یک زیردریایی، که در زیر آب است، در همه اعماق یکسان است؟

تمرین ۵: توضیح دهید که چرا بالون فقط تا ارتفاع معینی بالا می رود؟

تمرین ۶: بشکه آبی از یک ترازوی فنری آویزان است. آیا اگر قطعه آهنی را که از تاری آویزان است در آب غوطه ور کنیم، وزنی که ترازو نشان می دهد تغییر میکند؟

روش اندازه گیری و محاسبه وزن کارتن

وزن جعبه سه نمونه به طور جداگانه مورد آزمایش قرار گرفت و مقدار متوسط ​​سه مقدار وزن یعنی وزن یک جعبه کارتن برای این دسته محاسبه شد.

2. روشی برای تست سریع وزن جعبه

سخت ترین عامل اندازه گیری وزن جعبه ، میزان رطوبت کارتن است. بسیاری از کارخانه های تولید کارتن یا مشتری توسط زمان تحویل یا شرایط آزمایش محدود می شوند و توزین بدون تعادل دما و رطوبت انجام می شود ، که منجر به انحراف زیادی از مقدار واقعی می شود. در اینجا ، ما روشی را برای آزمایش دقیق وزن جعبه بدون تعادل دما و رطوبت ارائه می دهیم.

3. اصل اندازه گیری سریع وزن جعبه

تعداد زیادی از داده های تجربی نشان می دهد که پس از تعادل کامل دما و رطوبت استاندارد ، مقدار رطوبت کارتن حدود 8٪ است ، در حالی که وزن خشک کارتن بدون تغییر است. بنابراین ، ما می توانیم وزن واقعی کارتن را فقط با اندازه گیری وزن و مقدار آب جعبه بدون تعادل دما و رطوبت محاسبه کنیم.

4. ابزار اندازه گیری

آزمایش تعادل الکترونیکی ، اجاق گاز یا دیجیتال آب با دقت بیش از 1G. از فر می توان برای آزمایش میزان رطوبت کارتن استفاده کرد ، اما آزمایش آن هنوز یک ساعت طول می کشد. دستگاه تست رطوبت مادون قرمز دیجیتال می تواند بلافاصله میزان رطوبت کارتن را بخواند و دقت آن می تواند به بیش از 1٪ برسد که می تواند نیاز به آب آزمایش دقیق را برآورده کند.

5. روش اندازه گیری:

سه کارتن به طور تصادفی از یک دسته کارتن به عنوان نمونه آزمایش انتخاب شدند.

B به ترتیب وزن جعبه را از سه نمونه وزن کرده و مقدار متوسط ​​را بگیرید. مقدار اندازه گیری شده وزن مرجع است که در MC به گرم بیان می شود:

C. محتوای آب سه نمونه را جداگانه اندازه گیری کنید ، مقدار متوسط ​​را بگیرید و مقدار اندازه گیری شده در W بیان شود ، واحد٪&است ؛

D سرانجام ، مقدار MC اندازه گیری شده و مقدار W در فرمول جایگزین می شوند ، سپس مقدار استاندارد پس از تعادل دما و رطوبت را می توان محاسبه کرد ، در M بیان می شود.

فرمول محاسبه الکترونیکی وزن استاندارد جعبه:

سه نمونه از یک دسته کارتن گرفته شد. میانگین وزن جعبه l285 گرم و مقدار متوسط ​​آب 13٪ بود. وزن جعبه پس از تیمار تعادل دما و رطوبت محاسبه شد.

7. روش محاسبه وزن جعبه

روش محاسبه وزن کارتن ساده است ، یعنی وزن کاغذ خام هر لایه تخته موجدار را جداگانه اضافه کنید و وزن چسب را در تخته اضافه کنید ، سپس می توانید وزن کارتن را بدست آورید. وزن سطح ، کاغذ میانی و داخلی مساحت صفحه راه راه است که در وزن کاغذ اصلی ضرب می شود و وزن کاغذ گودال محصول منطقه صفحه راه راه ، ضریب کشش موج دار و وزن است از مقاله اصلی وزن کلاسور را می توان از جدول پارامترها بدست آورد.

محاسبه حجم تعادلی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / قیمت پایانی در بورس چیست و چگونه محاسبه میشود؟

قیمت پایانی در بورس چیست و چگونه محاسبه میشود؟

قیمت پایانی در بورس چیست و چگونه محاسبه میشود؟

خیلی اوقات پیش می آید که قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم در یک روز معاملاتی باهم برابر نباشند و این موضوع خیلی تعجل آور و دور از ذهن نیست چون این دو قیمت از نظر محاسبه ای و مفهومی متفاوت از یکدیگر هستند. ما در ادامه قصد داریم به بررسی قیمت پایانی چیست؟ و تفاوت قیمت پایانی سهم با قیمت آخرین معامله، بپردازیم

قیمت پایانی چیست؟

قیمت پایانی در واقع میانگینی از قیمت های معامله شده سهم در ساعات معاملاتی و در یک روز معاملاتی طبق حجم معاملات می باشد. معامله سهم در ابتدای روز بعد، طبق قیمت پایانی، آغاز میگردد.

قیمت پایانی چیست؟

توجه داشته باشید که همیشه قیمت پایانی سهم، با آخرین قیمت سهم برابر نخواهد بود چون قیمت سهام شرکت‌ها، زمانی قادر خواهند بود بیشترین مقدار افزایش یا کاهش روزانه‌ را تجربه کنند که حجم بسیار زیادی از آن سهم در طول ساعت معاملاتی مورد معامله قرار بگیرد. برای بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام یکی از گزینه های تاثیر گذار همین قیمت پایانی در بورس است.

در واقع سامانه معاملاتی بورس بعد از اینکه مقدار میانگین موزون قیمت سهم در طول یک روز معاملاتی، را محاسبه نمود به بررسی این موضوع میپردازد که میزان حجم معاملات سهم به اندازه حجم مبنا بوده یا نه؟

رابطه حجم مبنا و حجم معاملات و تاثیر آن بر قیمت پایانی

  • اگر میزان حجم معاملات سهمدست کم برابر با حجم مبنا باشد، در این صورت قیمت پایانی سهم را همان میانگین موزون محاسبه شده، در نظر میگیرند و در سامانه معاملات ثبت می‌گردد.
  • در صورتی که میزان حجم معاملات سهم کمتر از حجم مبنا باشد به اندازه همان مقدار نسبت، از مقدار کاهش یا افزایش قیمت سهم هم کم میشود و قیمت پایانی هم بر همین اساس محاسبه و در نهایت در سامانه معاملات ثبت میگردد.

بر اساس آنچه گفته شد در می یابیم که وقتی مقدار معاملات سهم از حجم مبنا کمتر باشد، مقدار و درصد افزایش یا کاهش قیمت سهم نیز کمتر از حداکثر میزان افزایش یا کاهش تعیین شده براساس مقررات خواهد بود.

لازم به ذکر است قیمت پایانی سهم براساس میانگین وزنی قیمت سهم در طول یک روز معاملاتی، تعیین می‌شود.

میانگین وزنی چیست و نحوه محاسبه آن؟

میانگین وزنی چیست و نحوه محاسبه آن؟

برای محاسبه مقدار میانگین وزنی باید یک مجموعه عامل‌های نابرابر و برای هر یک از عامل‌ها، وزن یا ارزش معینی در نظر بگیرید و آن عامل را در وزن مشخص ضرب نمایید و در نهایت جمع این ارقام حاصل شده را بر مجموع وزن‌ها تقسیم نمایید.

اگر مثلث تعادل، قیمت پایانی فرض شود و قیمت‌های معامله شده با حجم یکسان باشد میانگین قیمت در نقطه مرکز، سطح تعادل را برقرار کرده است، اما اگر قیمت‌ها با حجم‌های متفاوتی معامله شوند میانگین قیمت برای برقراری سطح تعادل نزدیک می‌شود به آن قیمتی که بیشتر معامله روی آن انجام شده است.

حجم مبنا و تاثیر آن بر روی قیمت پایانی سهام

حجم مبنا و تاثیر آن بر روی قیمت پایانی سهام

توجه به این نکته ضروری است که در بازار بورس اوراق بهادار، شرکت‌های بورسی دارای حجم مبنا هستند و حجم مبنا روی قیمت پایانی سهم تاثیرگذار خواهد بود.

سامانه معاملاتی بازار بورس پس از اینکه میانگین قیمت سهم در طول روز را که به صورت اتوماتیک و لحظه‌ای محاسبه می‌شود، محاسبه مینماید و به بررسی حجم معاملات با حجم مبنا میپردازد.

در صورتی میزان حجم معاملات سهم به میزان کمترین مقدار حجم مبنا باشد، میانگینی که محاسبه می شود تحت عنوان قیمت پایانی سهم در تابلوی معاملات ثبت میگردد

ولی در صورتی که حجم معاملات سهام از حجم مبنا کمتر باشد به همان نسبت از مقدار کاهش یا افزایش قیمت پایانی سهم کاسته خواهد شد و این قیمت در تابلوی معاملات ثبت خواهد شد.

حجم مبنای شرکت های فرابورسی:

طبق قانون موجود در سازمان فرابورس ایران مقدار حجم مبنای شرکت‌های فرابورسی یک میباشد و به همین دلیل است که سهام قادر خواهد بود تا با اولین معامله قیمت پایانی آن را به بیشترین و کمترین قیمت خودش برساند.

در صورتی که در بازار فرابورس سهامی در یک روز معاملاتی قیمت‌های متفاوت با حجم‌های مختلف معامله شود، قیمت پایانی این شرکت طبق همان میانگین وزنی که در فوق ذکر شد، حرکت خواهد نمود.

نحوه محاسبه قیمت پایانی در بورس

فرمول کلی قیمت پایانی به صورت زیر می باشد و در ادامه به بررسی و مقایسه آن با حجم مبنا در ۳ حالت خواهیم پرداخت.

محاسبه قیمت پایانی در ۳حالت بیشتر کمتر و مساوی با حجم مبنا

بر اساس آنچه که در مطالب فوق اشاره کردیم قیمت پایانی در واقع نوعی میانگین وزنی قیمت هم محسوب خواهد شد،

حالت۱- حجم معامله شده کمتر از حجم مبنا باشد:

نحوه محاسبه قیمت پایانی در بورس

نحوه محاسبه قیمت پایانی در بورس

حالت ۲- حجم معامله شده مساوی یا بیشتر از حجم مبنا باشد.

محاسبه قیمت پایانی در 3حالت بیشتر کمتر و مساوی با حجم مبنا

مثالی برای تعیین قیمت پایانی

به طور مثال، قیمت سهمی در ابتدای ساعت معاملاتی روز یکشنبه، ۲۰۰ تومان است و مقدار میانگین قیمت معاملات این سهم در طول ساعات مطالعه روز یکشنبه ۲۰۶ تومان باشد در نتیجه میانگین قیمت سهم در آخرین ساعت معاملاتی روز شنبه، در مقایسه با ساعات ابتدایی، ۶ تومان یعنی به میزان ۳ درصد رشد داشته است.

حالا در صورتی که تعداد سهام معامله شده در آن شرکت در طول ساعات معامله روز یکشنبه، با حجم مبنا برابر باشد، در روز یکشنبه قیمت پایانی سهم ، همان ۲۰۶ تومان می باشد، اما در صورتی که تعداد سهام معامله شده آن شرکت، فقط به اندازه نصف حجم مبنای تعیین شده برای این سهم باشد، مقدار افزایش سهم از ۶ تومان، کاهش پیدا میکند و به ۳ تومان میرسد و قیمت پایانی سهم هم در روز یکشنبه، معادل با ۲۰۳ تومان خواهد بود.

تفاوت قیمت پایانی سهم با قیمت آخرین معامله

قیمت آخرین معامله به آخرین قیمتی گفته می‌شود که در طول یک دوره زمانی به طور مثال یک روز کاری محاسبه حجم تعادلی معامله شده باشد. نام دیگر قیمت آخرین معامله، قیمت بسته شدن و معادل انگلیسی آن Close Price میباشد.

و قیمت پایانی میانگینی از قیمت های معامله شده سهم در ساعات معاملاتی و در یک روز معاملاتی طبق حجم معاملات می باشد. توجه داشته باشید که حتما نباید قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله یکسان باشد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

جزوه مسائل تعادل شیمیایی ( استاد صحابی )

بخش مسائل فصل دوم شیمی پیش دانشگاهی یکی از قسمت هایی است که مورد توجه طراحان کنکور سراسری می باشد.

توضیحات جزوه مسائل تعادل شیمیایی

در این بخش جزوه مسائل تعادل شیمی پیش دانشگاهی جهت دانلود اماده شده است. فصل تعادل شیمیایی یکی از فصل های مهم و کاربردی در شیمی پیش دانشگاهی محسوب می شود که 3 الی 4 محاسبه حجم تعادلی تست را به صورت مستقیم به خود اختصاص می دهد اما مسائل محاسباتی این فصل ، عمده ترین و مهم ترین بخش این فصل محسوب می شود که متاسفانه به دلیل محاسباتی بودن این فصل خیلی اوقات این فصل و فصل های مشابه از دامنه مطالعاتی دانش پژوهان حذف می شود اما این پاک کردن صورت مسئله است که وقتی به مشکلی بر می خوریم بجای آنکه به فکر حل مشکل باشیم ، به فکر حذف مشکل می افتیم که این شیوه قطعا مورد تایید نیست .

جزوه مسائل تعادل شیمیایی ( استاد صحابی )

سوالات جزوه مسائل تعادل شیمیایی

این زمینه خیلی از دانش پژوهان عزیز به چند دلیل از سوالات محاسباتی محاسبه حجم تعادلی این فصل صرف نظر می کنند ، اما این دلایل عبارتند از :

ضعف در انجام کلیات محاسبات در شیمی - ضعف و عدم تسلط بر روی روند حل سوالات تعادلات شیمیایی وعدم آشنایی به تیپ بندی های طرح سوال در این زمینه - زمان بر بودن حل مسائل تعادلی

نکته قابل توجه این است که ما تا زمانی که اصول و محاسبات پایه ایی در شیمی را بلد نباشیم حتی امکان ورود به محاسبات این فصل و فصل های مشابه را نخواهیم داشت چرا که ما مفهوم شیمی محاسباتی را نمی دانیم ، پس لازمه حل مسائلی از این دست تسلط بر محاسبات پایه ایی یعنی همان استوکیومتری می باشد ، پس دوستان توصیه ما را در این زمینه مبنی بر یادگیری اصول محاسباتی کاملا جدی بگیرید.همچنین شما می توانید نحوه مطالعه ی شیمی کنکور را نیز که توسط استاد صحابی آماده شده است مطالعه نمایید.

در جزوه مسائل تعادل شیمیایی ما سعی کردیم حل مسائل تعادلی را از پایه آموزش دهیم و حتی المکان شما عزیزان را با تیپ بندی های مختلف حل سوال آشنا کنیم. البته لازم به ذکر است که تسلط پیدا کردن بر روی این فصل یک مقدار زمان بر بوده و نیاز به حل مسائل و تست های متنوعی دارد اما محاسبه حجم تعادلی با حل تست های آموزشی که در این جزوه توضیح دادیم شما عزیزان به یک تسلط بلقوه خواهید رسید اما برای به بلفعل تبدیل شدن این تسلط بایستی تست های کنکور را حل کنید پیشنهاد ما حل تست های سال های 85 تا 93 می باشد .

امیدواریم که مطالعه این جزوه سر آغازی بر تسلط شما بر این مبحث مهم کنکوری باشد.اما سعی بنده و تیم ما در دپارتمان شیمی همکلاسی بر این است که دیگر جزوات پیش دانشگاهی را طی روزهای آتی بر روی سایت قرار دهیم تا شما عزیزان در کنکور 97 دغدغه کمتری از این بابت داشته باشید.

محاسبه تیرآهن برای ساختمان دو طبقه

محاسبه ی تیرآهن مورد نیاز برای ساخت یک ساختمان به نوع اسکلت آن وابسته است. در ساختمان های با اسکلت بتنی از میلگرد برای تقویت بتن استفاده می شود. در حالی که بخش عمده ای از ساختمان های اسکلت فلزی را تیرآهن تشکیل می دهد. تیرآهن یکی از مهمترین مقاطع فولادی ست که در ساخت سازه های به خصوص بلند مرتبه نقش اساسی دارد و می تواند به خوبی نیروهای خمشی و برشی وارد شده بر سازه را تحمل کند. در خصوص محاسبه تیرآهن مورد نیاز برای یک ساختمان دو طبقه باید به این نکته توجه داشت که این محاسبات به صورت دقیق می بایست توسط مهندسان سازه انجام شود. با این وجود با توجه به شرایط ساختمان و ابعاد آن می توان به صورت سرانگشتی محاسباتی در این راستا انجام داد.

محاسبه تیرآهن مورد نیاز برای ساختمان دو طبقه

تیرآهن یکی از اجزای مهم در ساختمان سازی محسوب می‌شود. تیرآهن در تحمل نیروهای خمشی و برشی وارده محاسبه حجم تعادلی بر سازه نقش اساسی را بازی می‌کند و به همین دلیل محل قرار گرفتن آن در اسکلت ساختمان اهمیت بسیاری دارد.

یکی از موارد که به خصوص پیش از آغاز ساخت یک بنا برای سازندگان اهمیت دارد برآورد تقریبی مقدار متریال و هزینه ی ساخت بناست. با توجه به اینکه حجم و وزن تیرآهن مورد نیاز برای ساخت‌وسازهای چندین طبقه‌‌ی امروزی زیاد است و قیمت آهن‌آلات و همینطور قیمت تیرآهن کیلویی محاسبه می‌شود، پس سهم قابل توجهی از هزینه‌ی ساخت ساختمان‌های امروزی صرف خرید تیرآهن می‌شود. بنابراین بلافاصله پس از مشخص شدن نوع ساختمان لازم است نوع تیرهای مورد نیاز و همینطور تعداد و وزن هر کدام از آن‌ها محاسبه شود تا بتوانیم هزینه‌ی ساخت ساختمان مورد نظر را دقیق‌تر برآورد کنیم. این محاسبات حاوی اطلاعات بسیار مفیدی برای تصمیم‌گیران پروژه‌های ساختمانی است و می‌تواند به آن‌ها در اتخاذ تصمیم بهینه کمک کند. همانطور که گفته شد برای تصمیم درست باید قیمت تیرآهن مورد نیاز را درست تخمین بزنیم که لازمه‌ی آن این است که برآورد درستی از تعداد و وزن تیرآهن مورد نیاز در دست داشته باشیم. در ادامه‌ی مقاله به تشخیص نوع و تعداد تیرآهن مناسب برای ساختمان دو طبقه می‌پردازیم و پس از آن روش صحیح محاسبه وزن و قیمت تیرآهن را شرح می‌دهیم. در عین حال همواره می‌توانید ضمن تماس با شرکت مدیران آهن و متصل شدن به کارشناسان ما هر اطلاعاتی که در مورد تیرآهن نیاز دارید را به طور رایگان دریافت کرده، از قیمت روز تیرآهن مطلع شده و در نهایت اقدام به خرید تیرآهن مورد نظر خود کنید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

تیرآهن مناسب برای ساختمان دو طبقه

سال‌هاست که از تیرآهن در اسکلت‌های فلزی برای ساخت برج‌ها، سازه‌های فلزی و همینطور ساختمان‌های چند طبقه و بلند استفاده می‌شود. اگر چه به دلیل بالا بودن قیمت تیرآهن اسکلت‌های بتنی به صرفه‌تر از اسکلت‌های فلزی است اما به دلیل خواص فوق‌العاده‌ای که به خاطر وجود تیرآهن در این نوع اسکلت وجود دارد هنوز هم خیلی‌ها ترجیح می‌دهند از این نوع اسکلت در ساختمان‌‌سازی استفاده کنند.

تیرآهن مناسب برای ساختمان دو طبقه

تصویر شماره 1 - تیرآهن مناسب برای ساختمان دو طبقه

اسکلت بتنی یا اسکلت فلزی؟!

اسکلت فلزی برتری‌های زیادی نسبت به اسکلت بتنی دارد که در زیر به آن اشاره می‌کنیم:

اسکلت بتنی قابل استفاده برای سازه‌های بلند نیست و اگر طبقات یک ساختمان زیاد باشد نمی‌توان از آن‌ استفاده کرد درحالی که اسکلت فلزی در ساختمان‌های بلند و با طبقات زیاد نیز به کار می‌رود.

از اسکلت‌های فولادی می‌توان سال‌های سال استفاده کرد بدون اینکه استحکام و مقاومت ساختمان کاهش یابد اما اسکلت‌های بتنی عمری محدود دارند و پس از آن که عمر مفیدشان به پایان رسید ساختمان ایمنی لازم را نداشته و غیر قابل استفاده می‌شود و لازم است جهت استفاده مجدد تخریب شود.

پیاده‌سازی اسکلت فلزی در ساخت‌وساز سریع‌تر و آسان‌تر از اسکلت بتنی است و بنابراین برای پروژه‌هایی که سرعت در ساخت سازه‌ی مورد نظر اهمیت دارد مناسب‌ترند. نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی و همینطور قیمت آهن‌آلات نظیر قیمت تیرآهن و میلگرد، کندی و تعلل در ساخت ساختمان را با هزینه‌های گزافی روبه‌رو کرده و به همین علت سرعت ساختمان‌سازی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وزن ساختمانی که بر پایه‌ی اسکلت فلزی بنا گذاشته شده به مراتب کمتر از وزن ساختمانی است که از اسکلت بتنی در آن استفاده شده است و بنابراین استفاده از اسکلت فلزی در ساختمان وزن آن را کاهش داده و در نتیجه نیروهای فشاری وارده بر ساختمان کاهش می‌یابد که خود این عامل در استحکام بیشتر ساختمان موثر است.

تیرآهن به عنوان یک مقطع فولادی کاملا همگن است اما بتن به اندازه‌ی فولاد همگن نیست بنابراین اسکلت‌های فولادی سازه‌های همگن‌تر و متعادل‌تری هستند.

فولاد به نسبت بتن از خاصیت ارتجاعی بیشتری برخوردار است و در نتیجه ساختمان‌هایی که با اسکلت‌های فلزی شکل گرفته‌اند قرص و محکم‌ترند و تحمل آن‌ها در برابر نیروهای کششی و جانبی وارده بر سازه در حوادث طبیعی مانند زلزله بیشتر است.

در یک تقسیم‌بندی کلی تیرآهن‌هایی که در ساخت‌وساز از آن استفاده می‌کنیم به سه گروه اصلی، کلاف و فرعی تعلق دارند و سه نوع از متداول‌ترین و پرکاربردترین تیرآهن‌ها در ساخت‌وساز تیرآهن‌های IPE، INP و IPB است که از نظر ابعاد، طول بال و استاندارد با یکدیگر فرق داشته و کاربردهای متفاوتی نیز دارند.

 اسکلت بتنی یا اسکلت فلزی

تصویر شماره 2 - اسکلت بتنی یا اسکلت فلزی

اسکلت ساختمان دو طبقه

اسکلت‌بندی ساختمان دو طبقه مانند هر سازه‌ی ساختمانی دیگری اصول و مراحلی دارد که در ادامه به محاسبه حجم تعادلی طور خلاصه به آن می‌پردازیم. فرقی نمی‌کند با سازه‌ی فولادی سروکار داشته باشیم یا سازه‌ی بتنی در هر حال مرحله‌ی اول بنا کردن اسکلت ساختمان، گودبرداری است و اگر ساختمان دارای زیزمین هم باشد گودبرداری زیادتر انجام می‌شود. پس از گودبرداری و انجام آزمایش بر روی خاک و نمونه‌برداری از آن نوبت به بتن‌ مگر می‌رسد. بتن‌ریزی با هدف ایجاد سطحی صاف به عنوان زیربنای اصلی ساختمان انجام می‌گیرد چرا که کل اسکلت ساختمان بر روی کف سوار می‌شود و از این نظر کاملا صاف بودن کف حائز اهمیت است و در استحکام و تعادل سازه نقش اساسی دارد. در این مرحله نوبت محاسبه حجم تعادلی به آرماتوربندی می‌رسد که باز هم برای سازه‌های فولادی و بتنی مشابه و ضروری است. بعد از آرماتوربندی، محل قرارگیری صفحات و ستون‌ها مشخص شده، قالب‌گیری نیز انجام می‌شود و همه‌چیز برای بتن‌ریزی پی آماده می‌شود. نکته‌ی مهم این مرحله این است که باید پیش از بتن‌ریزی، بتن به خوبی در میکسرها مخلوط شده، یکنواخت و کاملا همگن شده باشد و حین بتن‌ریزی و پس از آن عملیات مرطوب‌سازی همواره تداوم داشته باشد. در مرحله بعد صفحات روی آرماتورها قرار می‌گیرند تا تیرها بر روی آن‌ها قرار گیرند. در مرحله‌ی صفحه‌گذاری بتن شل با فشار لابه‌لای این صفحات تزریق می‌شود تا اتصال انجام شده و فضای خالی در زیر این صفحات باقی نماند که به این عملیات اصطلاحا هواگیری گفته می‌شود و بدین منظور انجام می‌گیرد که پس از کار گذاشتن ستون هیچ نشستی در این صفحات اتفاق نیافتد. مرحله‌ی بعدی اجرای ستون‌هاست که با استفاده از جرثقیل و علم‌کردن تیرآهن و گذاشتن آن‌ها بر روی صفحات انجام می‌گیرد که برای طبقه‌ی دوم تیرآهن‌های کمتری را به تیرآهن‌های طبقه‌ی اول جوش می‌دهند. پس از آن تیرها بنا نهاده می‌شوند و عملیات تیرچه‌ریزی انجام می‌شود تا سقف و کف ساختمان بر روی این تیرها قرار گیرد. آخرین مرحله‌ی برپا داشتن اسکلت فلزی ساختمان دو طبقه اجرای باربندها و در نهایت نصب راه‌پله‌های بین طبقه‌ی اول و دوم است.

اسکلت ساختمان دو طبقه

تصویر شماره 3 - اسکلت ساختمان دو طبقه

بیشتر بخوانید:

فرمول محاسبه وزن تیرآهن

برای اینکه بتوانیم وزن تیرآهن مورد نیاز در یک پروژه‌ی ساختمانی را ارزیابی کرده و بدست آوریم ابتدا باید نوع آن را مشخص کرده و با استفاده از وزن مخصوص آن‌ نوع در جدول اشتال و استفاده از فرمول زیر وزن تیرآهن مربوطه را بدست آوریم.

وزن تیرآهن = طول تیرآهن (متر) * وزن مخصوص تیرآهن (با توجه به جدول اشتال)

برای نمونه وزن سه نوع تیرآهن زیر را بر اساس فرمول بالا و استفاده از جدول اشتال محاسبه کرده‌ایم:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.