محاسبه جریان نقدینگی


دو بخش مجزا به عنوان محاسبه درآمد و هزینه در مجموع بخش مالی بوم کسب و کار ما را تشکیل می‌دهند. مهمترین استفاده‌ای که از این اطلاعات مالی می‌کنیم، ارزیابی و امکان سنجی کسب و کارمان است. برآورد درآمد و هزینه به ما می‌گوید که آیا کاری که می‌خواهیم شروع کنیم در نگاه اول (و روی کاغذ) امکان پذیر است یا خیر؟

راهکار سیستم مدیریت/ کنترل هزینه (Cost Management)

فرآیندهای مدیریت/ کنترل هزینه پروژه (Cost Control) در راهکار نرم‌افزاری یونیفایر یکی از جامع‌ترین ماژول‌ها می‌باشد که با استفاده از فراخوانی همزمان فرآیندهای چندگانه امکان اطلاع از آخرین وضعیت هزینه‌ها را در سطح پورتفلیو، طرح و پروژه فراهم می‌سازد. به عبارتی دیگر ماژول کنترل هزینه پروژه در سیستم نرم‌افزاری پریماورا یونیفایر می‌تواند با تمامی فرآیندهای مالی مانند بودجه‌ریزی، قرارداد، صورت وضعیت، تغییرات یکپارچه شده و گزارش‌های جامعی از آخرین وضعیت درآمدها و هزینه‌ها در پروژه ارائه دهد. همچنین در این راهکار امکان ایجاد توزیع‌های هزینه محاسبه جریان نقدینگی روی تعهدات به صورت زمانبندی شده وجود داشته و سازمان و پروژه را قادر می‌سازد گزارشهای جریان نقدینگی (Cashflow) را ایجاد نماید.

تفاوت کنترل هزینه در Unifier و P6

ممکن است سوالی که برای برخی از مدیران و کارشناسان ایجاد شود جایگاه کنترل هزینه در Unifier در مقایسه با نرم‌افزار پریماورا P6 است. برای شفاف شدن موضوع فرض کنید میخواهید در نرم‌افزار P6 کنترل هزینه و یا مدیریت هزینه انجام دهید. به چالشهای لیست شده در ذیل فکر کنید:

 1. آیا امکان ثبت درآمدهای پروژه مستقل از هزینه های پروژه در سیستم نرم‌افزاری P6 وجود دارد.
 2. آیا امکان ثبت مبالغ قراردادی در P6 وجود دارد.
 3. آیا میتوان تغییرات هزینه برای هربخش را ردیابی نمود.
 4. آیا میتوان در هر سطحی از WBS و یا Activity هزینه‌های واقعی انجام شده را ثبت نمود.
 5. آیا میتوانید گزارشهایی از صورت وضعیت ها و یا تعهدات هزینه‌ای تهیه نمایید.
 6. آیا میتوان پرداختی‌هایی مثل پیش پرداخت، علی‌الحساب‌ها را به صورت مستقل ثبت نمود.

سوالات فوق برخی از چالشهایی می‌باشند که انجام آنها در نرم‌افزار Primavera P6 بسیار پیچیده و بعضا ناممکن می‌باشد. اگر بخواهیم خلاصه دلیل آن را بیان کنیم باید بگوییم رویکرد کاملاً متفاوت است. در نرم‌افزارهای زمانبندی مانند P6 و یا Microsot Project بودجه‌ریزی، ثبت هزینه‌های واقعی با رویکرد کاملاً متفاوتی انجام شده و معمولاً با سیستم‌هایی همچون مدیریت ارزش کسب شده (EVMS- Earned Value Management System) اقدام به برآورد، بودجه‌ریزی، محاسبه ارزش‌کسب شده و هزینه واقعی پروژه و نهایتاً محاسبه واریانس‌ها، شاخص‌های عملکرد و پیش‌بینی ها انجام می‌شود.

سیستم کنترل هزینه پروژه در Unifier، سازمان‌ها را قادر می‌سازد با رویکردی فرآیند محور تمامی برآوردها و تراکنش‌های مالی در پروژه را در فرآیندهای کسب و کار اختصاصی مدیریت نموده و گزارش‌های تجمیعی در سطوح مختلف را تولید نماید.

دفتر هزینه Cost Sheet در نرم افزار Primavera Unifier

کنترل هزینه به روش دفتر هزینه Cost Sheet شامل مراکز هزینه و ستون‌های مالی و هزینه‌ای

فرآیندهای قابل پیاده‌سازی در سیستم کنترل هزینه پریماورا یونیفایر

مدیریت بودجه پروژه (Budgeting)

بودجه‌ریزی اولیه (Initial Budget)

 • ثبت ردیف‌های بودجه در قالب درخواست و یا موارد تصویب شده
 • جریان کاری تأیید بودجه
 • توزیع ردیف‌های بودجه در مراکز هزینه

تغییرات بودجه (Budget Change)

 • درخواست تغییر بودجه (کاهش و یا افزایش)
 • جریان کاری تأیید تغییرات بودجه
 • توزیع ردیف‌های تغییرات بودجه در مراکز هزینه

انتقال بودجه (Budget Transfer)

 • درخواست انتقال بودجه از یک آیتم به آیتم دیگر
 • جریان کاری تأیید انتقال بودجه
 • توزیع ردیف‌های انتقال بودجه در مراکز هزینه

تأمین بودجه (Payment from Owner)

 • ثبت صورت وضعیت ارسالی و درخواست‌های پرداخت اضافه کاری و ادعا
 • جریان کاری نهایی سازی، ارسال و دریافت صورت وضعیت‌ها
 • توزیع ردیف‌های ادعایی صورت وضعیت در مراکز هزینه

تأمین بودجه غیر قراردادی (Revenue)

 • ثبت درآمدها و تامین اعتبارهای غیر قراردادی در پروژه
 • جریان کاری نهایی سازی تا دریافت
 • توزیع ردیف‌ها در مراکز هزینه

مدیریت تعهدات (Commitments)

قراردادهای تعهدی (Contracts)

 • ثبت قراردادها و مشخصات آن در فرم‌های تعریف شده
 • ثبت مفاد قرارداد و ردیف‌های محدوده کار
 • توزیع مبلغ ردیف‌های قرارداد در مراکز هزینه
 • توزیع جریان نقدینگی قرارداد (Cash Flow)
 • جریان کاری تأیید قرارداد
 • الحاق فایل‌ها و اسناد مرتبط با قرارداد

تغییرات قراردادی تعهدی (Change Order)

 • درخواست تغییر محدوده
 • ثبت ردیف‌های درخواست تغییرات
 • توزیع ردیف‌های تغییرات قرارداد در مراکز هزینه
 • جریان کاری تأیید تغییرات

صورت وضعیت‌ها (Payment Application)

 • ثبت صورت وضعیت در سیستم با مشخص نمودن مرجع قرارداد و ردیف‌های مربوطه
 • توزیع هزینه ردیف‌های صورت وضعیت در مراکز هزینه
 • جریان کاری تأیید صورت وضعیت

ثبت سفارشات خرید (Purchase Order)

 • ثبت سفارش خریدها و مشخصات آن در فرم‌های تعریف شده
 • ثبت مفاد سفارش خرید و ردیف‌های محدوده
 • توزیع مبلغ ردیف‌های سفارش خرید در مراکز هزینه
 • توزیع جریان نقدینگی سفارش خرید (Cash Flow)
 • جریان کاری تأیید سفارش خرید
 • الحاق فایل‌های و اسناد مرتبط با سفارش خرید

فاکتور (Invoice)

 • ثبت صورت وضعیت در سیستم با مشخص نمودن مرجع سفارش خرید و ردیف‌های مربوطه
 • توزیع هزینه ردیف‌های صورت وضعیت در مراکز هزینه
 • جریان کاری تأیید صورت وضعیت

تغییرات سفارش خرید (Purchase Order Amendment)

 • درخواست تغییر در بندهای سفارش
 • توزیع ردیف‌های تغییرات سفارش در مراکز هزینه
 • جریان کاری تأیید تغییرات

هزینه‌های غیرقراردادی (Payments)

 • ثبت درخواست پرداخت
 • توزیع ردیف‌های درخواست پرداخت در مراکز هزینه
 • جریان کاری تأیید درخواست پرداخت

کنترل هزینه پروژه و جریان نقدینگی پروژه (Cost Control)

جدول هزینه (Cost Sheet)

 • خواندن اطلاعات مرتبط با ارزش کسب شده شامل PV، EV و BAC از برنامه زمانبندی
 • توزیع تمامی هزینه‌های تعهدی، تغییرات و انجام شده در مراکز هزینه
 • خواندن اطلاعات سندهای مالی و آرتیکل‌های توزیع شده در مراکز هزینه از سیستم مالی راهکاران
 • تولید گزارش جدول هزینه Cost Sheet و ارائه با فرمت‌های مختلف
 • گزارش‌ها و تحلیل‌ها در سطح پروژه و Cost Sheet با قابلیت Drill Down تا سطوح تفصیلی هزینه
 • گزارش‌ها و تحلیل‌ها در سطح سازمان و Cost Sheet با قابلیت Drill Down تا سطوح تفصیلی هزینه

جریان نقدینگی (Cash Flow)

 • نمودارهای جریان نقدینگی با اطلاعات مرتبط با برنامه زمانبندی (PV, EV)
 • نمودارهای جریان نقدینگی تعهدات
 • نمودارهای هزینه‌های انجام شده
 • نمودارهای هزینه‌های پرداخت شده
 • نمودارهای درآمدهای درخواست شده
 • نمودارهای درآمدهای وصول شده
 • نمودارهای تجمیعی از تمامی اطلاعات و گزارش‌های مربوطه در سطح پروژه و سازمان

جریان نقدینگی cash flow در primavera unifier

جریان نقدینگی شامل بودجه، تعهدات و هزینه های واقعی

درباره ما

primavera.ir پیاده ساز و ارائه دهنده بهترین راهکارهای مدیریت پروژه مبتنی بر Oracle Primavera با بیش از 15 سال تجربه در صنایع نفت و گاز، معدنی، ساخت و فناوری اطلاعات

صورت جریان وجوه نقد به زبان ساده

از جمله کار هایی که صورت جریان وجوه نقد آن ها را به تصویر می کشد ، به نمایش گذاشتن تغییرات پولی یا همان وجوه نقدی می باشد. مثلا می تواند سرمایه گذاری کوتاه مدت و موجودی های حساب بانکی و غیره … را تبدیل به پول نقد نماید، که همان منعکس کننده فعالیت های یک کسب و کار محسوب می شود و از جمله مراحل مهم و شروع کننده آموزش حسابداری صنعتی و طریقه یادگیری درست تجزیه و تحلیل صورت های مالی به شمار می رود. در ادامه این مقاله از شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن با ما همراه باشید.

فهرست مطالب این صفحه

فواید استفاده از صورت جریان وجوه نقد:

حسابداری صورت های مالی را می توان به طور کلی در چهار دسته به صورت زیر دسته بندی کرد.

 • صورت سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع
 • تراز نامه
 • صورت جریان وجوه نقد

در دوره قبل از انقلاب در ایران، صورت های مالی تنها خلاصه و محدود به تراز نامه، صورت سود و زیان و صورت سود و زیان انباشته می شد. صورت سود زیان که بر پایه حسابداری تعهدی می باشد، ممکن است در بعضی مواقع توانایی به تصویر کشیدن سود خالص جریان نقد عملیات را نداشته باشد و گاها امکان این امر وجود دارد که شرکت ، سود خالص و رو به رشد داشته باشد. اما با توجه به اینکه در ایجاد جریان نقد توانایی لازم را ندارد، گرفتار مشکلات اساسی و ورشکستگی می شود. بهتر است برای رفع این گونه مشکلات از صورت جریان وجوه نقد که بر مبنای نقدی می باشد استفاده شود، و به طور کلی می توان گفت جزو گزارش های مالی سه ماهه محسوب می شود که شرکت های سهامی در بورس، هر یک موظف به اعلام آن به صورت دوره ای می باشند.

فواید تهیه صورت جریان وجوه نقد در یک سازمان:

استفاده از این گزارش مالی سه ماهه برای سازمان ها می تواند فوایدی چون:

 • به عنوان ابزاری کارآمد در جهت برآورد توان ایجاد گردش وجوه نقد در آینده
 • برآورد کردن میزان توان تامین تعهدات پرداخت سود و همچنین نیاز واحد به تامین مالی خارجی
 • استفاده به عنوان ابزاری در جهت تعیین کردن عملکرد مالی یک سازمان
 • استفاده از آن به همراه دیگر صورت های مالی اساسی در جهت سنجش انعطاف پذیری مالی
 • برآورد کردن تفاوت بین سود حسابداری و دریافتی ها و پرداختی ها
 • مورد استفاده در جهت برآورد جریان های نقدی آتی
 • برآورد کردن آثار عارضه های غیر نقدی مرتبط با فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی

به همراه داشته باشد.

اهمیت استفاده از صورت جریان وجوه نقد

اهمیت استفاده از صورت جریان وجوه نقد:

در ظاهر شرکتی مشغول به فعالیت است و به نظر کاملا سود آور می رسد، اما در بطن عمل امکان این امر وجود دارد که تعهدات مالی شرکت به طریق معقول آن اجرا نگردد. در این بین برخی وقایع همچون تخلف در پرداخت به کارکنان و طلب کاران و یا فروشندگان می تواند شرکت را از کسب کار خود که همان هدف اصلی شرکت محسوب می شود، دور نماید. به همین منظور در جهت داشتن شکلی از جریان نقدی در زمانی مشخص، بهتر است اقدام به تهیه صورت جریان وجوه نقد نمائید. تا در صورت لزوم با نگاه کردن به این محاسبه جریان نقدینگی صورت جریان در دوره زمانی مشخص، سبب آماده سازی شرکت برای پرداخت صورت حساب ها و انجام تعهدات مالی شوید.

منبع های اصلی جریان ورودی خروجی وجوه نقد از بخش هایی تشکیل شده است که می توان به شکل :

 • فعالیت و کارهای سرمایه گذاری
 • فعالیت و کارهای تامین مالی
 • فعالیت های عملیاتی
 • تبدیل ارز
 • داد و ستد های غیر نقدی
 • مالیات بر درآمد که تنها از جریان خروجی برخوردار است
 • راندمان سرمایه گذاری و سود پرداختی به جای تامین مالی بیان کرد.

تحلیل صورت جریان وجوه نقد چه کاربردی دارد؟

از طریق تحلیل گردش وجوه نقد امکان این عمل مهیا می شود تا به راحتی بتوان تشخیص داد که سرمایه های یک واحد اقتصادی به چه صورتی خرج می شود، و همچنین چگونگی ورود سرمایه به این حرفه را کاملا مشخص می کند. تحلیل صورت جریان وجوه نقد سبب می شود تا تمام وجوه نقد شرکت کاملا مشخص شده و موجباتی را فراهم آورد تا تصمیم گیری های کارآمد تری برای رشد بهتر و بیشتر کسب و کار صورت گیرد. یکی دیگر از محسنات تحلیل در گردش وجوه ، این امکان را به مدیران شرکت می دهد تا با دردسترس داشتن اعتبارات کافی علاوه بر ارزیابی گردش های نقدی که بر طبق هزینه ها و درآمد های پیش بینی شده آن ها می باشد، برنامه ریزی های دقیق تری نیز در تاخیر پرداختی ها و بدهی ها داشته باشند و همچنین برای افزایش هزینه ها بتوانند اصول کارآمد تری را اعمال نمایند. این نکته را باید مد نظر قرار دهید که انجام ندادن اصول درست مدیریتی در این زمینه می تواند منجر به عدم توانایی در پرداخت بدهی ها شود، و دیگر اموری چون هزینه ها ، امتیازات و کارمزد ها را نیز گرفتار تغییراتی کند.

صورت گردش در وجوه نقد را می توان در دو روش ارائه داد.

 • روش مستقیم
 • روش غیر مستقیم

روش مستقیم ، نمایشگر اقدامات مخصوص سرمایه و همچنین جریان فعالیت های عملیاتی می باشد. به این صورت که پول مصرف شده را از موجودی دریافتی کم می کند، مانند:

 • فروش + حساب های دریافتی در شروع دوره – حساب های دریافتی در پایان دوره = نقدینگی های حاصل از فروش
 • میزان درآمد خدمات + حساب های دریافتی در آغاز دوره – حساب های دریافت شده در پایان دوره = نقدینگی های حاصل از ارائه خدمات
 • هزینه حقوق + حقوق های پرداخت شده در آغاز دوره – حقوق های پرداخت شده در آخر دوره = نقدینگی های پرداخت شده برای حقوق و دستمزد
 • هزینه مواد اولیه + اعتبار شروع دوره – اعتبار آخر دوره = نقدینگی های پرداختی بابت مواد اولیه

بررسی صورت جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم اندکی پیچیده تر می باشد، شروع آن با درآمد خالص و عامل هایی که در کمتر کردن ارز دخیل هستند ، می باشد. در ابتدا باید این نکته را مد نظر قرار داد که ۶ عامل در زمان بررسی گردش وجوه نقدی به روش غیر مستقیم ، بر روی سود عملیاتی که از صورت سود و زیان محاسبه می شود، تاثیر به سزایی دارد. که عبارت اند از:

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI

در ابتدا باید بدانید که اندیکاتور MFI مخفف کلمه Money Flow Index است. به طور کلی معنی این عبارت شاخص جریان و یا شاخص گردش نقدینگی است. MFI را می‌توان یک اسیلاتور در نظر گرفت که با استفاده از حجم معاملات و قیمت ساخته و در بیشتر اوقات هم به عنوان RSI وزن داده می‌شود. در واقع باید بدانید که این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها به حساب می‌آید. به خروج نقدینگی یا حتی جریان ورود را به حالت یک شاخص در بازار نشان می‌دهد. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار

حال می خواهیم بدانیم که بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار چه اهمیت و ارزشی دارد؟ باید بدانید که یک نوع تئوری اقتصادی حجم پول در بازار وجود دارد که طبق این تئوری هر زمان که حجم پول در بازار بیشتر شود، قدرت خرید هم افزایش پیدا می کند. این موضوع نشان می‌دهد که با افزایش پول و ورود نقدینگی دیگر فروشندگان تمایلی به عرضه سهام خود با قیمت پایین ندارند. جالب است بدانید که در واقع همین افزایش تقاضا در بازار و عدم فروش سهم‌ها با قیمت پایین باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند.

البته باید بدانید که عکس این موضوع هم کاملاً وجود دارد. از زمانی که نقدینگی از بازار خارج می‌شود در پی آن تقاضا هم به همان میزان کمتر می‌شود و این موضوع باعث می‌شود تا قیمت سهم‌ها کاهش پیدا کند. در ادامه می‌خواهیم این تئوری را در بازارهای سرمایه بررسی کنیم. تا به اینجا متوجه شده‌ایم که خروج پول از بازار می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ها و ورود پول هم باعث افزایش قیمت‌ها شود. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات در مورد اندیکاتور MFI به شما بدهیم. قطعاً با مطالعه این مقاله اطلاعات خوب و جامعی در این رابطه بدست می آورید.

بررسی جامع اندیکاتور ام‌اف‌آی

جالب است بدانید که این اندیکاتور هم به اندیکاتور RSI شباهت دارد و تفاوتی که در بین این دو اندیکاتور وجود دارد، در ارتباط با محاسبه آنها در استفاده از حجم در فرمول آن است. در واقع به این صورت است که در اندیکاتور RSI زمانی که اعداد به بالای مرز 70 قرار می گیرند اشباع خرید و زمانیکه اندیکاتور به زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد اشباع فروش اتفاق می‌افتد. در مورد اندیکاتور MFI به این صورت است که زمانی که اندیکاتور به اعداد بالای ۸۰ برسد اشباع خرید و زمانی که به عدد ۲۰ یا زیر آن برسد اشباع فروش به وجود می آید. در ادامه می‌خواهیم بدانیم که کاربرد اندیکاتور MFI چیست و برای چه مواقعی از آن استفاده می شود؟ با ما همراه باشید تا اطلاعات دقیقی بدست آورید.

نگاهی به کاربرد اندیکاتور MFI

با توجه به توضیحاتی که در قسمت بالاتر به شما داده ایم متوجه می شویم که با اندیکاتور MFI می توان ناحیه‌های اشباع خرید و حتی اشباع فروش را به خوبی متوجه شد. اگر با اندیکاتور MFI به خوبی آشنا شوید در واقع سیگنال خاصی از این اندیکاتور ها به دست خواهید آورد.

اگر به تصاویر مربوط به این نوع اندیکاتور ها توجه داشته باشید به طور واضح مشخص می‌شود زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خود خارج می شود، روند سهم هم تغییر می کند. در واقع برای تحلیل اندیکاتور MFI می‌توان از خط روند استفاده کرد. شما باید برای این اندیکاتور خط روند بکشید و از زمانی که در ناحیه‌هایی این خط روندها شکسته می‌شوند باید خیلی سریع و راحت سیگنال ورود و خروج از سهم را بگیرید. حتما برای شما هم سوال است که چگونه می‌توان این خط روندها را ترسیم کرد؟ یا حتی چگونه می توان از ترسیم خط روندهای اندیکاتور MFI در کنار تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟ در واقع باید بدانید که استفاده از ترسیم این خط روندها در کنار تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌‌کند که بتوانید بهترین تصمیم‌ها را در ناحیه ورود و خروج از سهم بگیرید.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور ام‌اف‌آی می‌توان به واگرایی مثبت و منفی در سهام استفاده کرد برای مثال گاهی واگرایی مثبت اندیکاتور MFI در یک سهم باعث رشد قیمت آن سهم می‌شود. در ادامه می‌خواهیم به چگونگی محاسبه اندیکاتور MFI بپردازیم.

فرمول محاسبه

در ادامه این مقاله میخواهیم به آموزش محاسبه اندیکاتور MFI بپردازیم که چگونه می‌توان از آن استفاده کرد و تعداد مشخص را بدست آورد؟ به طور کلی باید بدانید که دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها در یادگیری این اندیکاتور ها خیلی هم اهمیت ندارد اما بعضی از افراد تمایل دارند به طور دقیق و کامل نحوه محاسبه اندیکاتور ها را فرا بگیرند. همانطور که قبلا هم توضیح داده ایم، اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است و تفاوت اصلی آنها در حجم معاملات است. بسیاری از از تحلیلگران معتقدند هستند که اندیکاتور MFI دقیقاً همان اندیکاتور RSI است. توجه داشته باشید که محاسبات اندیکاتور MFI بسیار راحت و آسان است.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI به این صورت است که در مرحله اول قیمت بسته با توجه به بیشترین و کمترین قیمت جمع می‌شود و عدد به دست آمده هم بر ۳ تقسیم می‌شود؛ به این عدد که در این محاسبات به دست می‌آید قیمت تاپیکالی گفته می‌شود.

در مرحله دوم هم جریان نقدینگی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که این جریان به سه دسته جریان مثبت و جریان منفی و جریان خنثی تقسیم‌بندی می‌شود. در ادامه هر کدام از این جریان ها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم تا با مفهوم کلی آنها آشنا شوید.

آشنایی با جریان نقدینگی مثبت

هنگامی که قیمت تاپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سهم بالاتر باشد، در این حالت جریان نقدینگی را مثبت می‌گویند.

آشنایی با جریان نقدینگی منفی

هنگامی که قیمت تاپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سن پایین تر و یا کمتر باشد در این حالت جریان نقدینگی را منفی می‌نامند.

آشنایی با جریان نقدینگی خنثی

هنگامی که قیمت تاپیکالی یک سهم نسبت به قیمت روز گذشته همان سهم هیچ گونه تغییری نداشته باشد در این حالت این وضعیت را جریان نقدینگی خنثی می‌نامند. در ادامه سعی داریم به بررسی موضوع نحوه محاسبه جریان نقدینیگ و نحوه محاسبه جریان نسبت نقدینگی بپردازیم.

نحوه محاسبه جریان نقدینگی و نسبت آن

در مراحل بعدی برای به دست آوردن جریان نقدینگی ابتدا باید قیمت تاپیکالی را بر حجم ضرب کرد در قسمت بعدی باید به سراغ نحوه محاسبه نسبت نقدینگی برویم که در این صورت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر جریان نقدینگی منفی به دست می‌آید.

با توجه به توضیحاتی که داده‌ایم، تمامی داده‌های مورد نیاز برای محاسبه MFI را در دست داریم. در این صورت به راحتی می‌توانیم جریان نقدینگی را بر اساس فرمول به دست آوریم. البته حتما شما هم شنیده‌اید که تحلیل‌گران تکنیکال نیاز به انجام محاسبه MFI ندارند و تنها به علت آموزش و درک بهتر این موضوعات و نحوه محاسبه آن آموزش داده می‌شود. ادامه این مقاله سعی داریم اطلاعاتی در مورد سیگنال اندیکاتور MFI را به شما ارائه دهیم.

اندیکاتور MFI

تحلیل سیگنال اندیکاتور MFI

همانطور که متوجه شده‌ایم، اندیکاتور MFI شباهت بسیار زیادی به اندیکاتور RSI دارد؛ ام‌اف‌آی هم مانند اندیکاتور RSI در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسانات خود را برقرار می‌کند. اگر بخواهیم به سطح های پر اهمیت در این اندیکاتور اشاره کنیم، باید به سطوح ۲۰ و ۸۰ بپردازیم. در واقع ناحیه ۸۰ هم ناحیه اشباع ورود نقدینگی است و ناحیه زیر ۳۰ هم همان ناحیه خروج نقدینگی به حساب می آید. در ادامه بهتر است اطلاعاتی در موردسیگنال فروش و سیگنال خرید اندیکاتور MFI به شما بدهیم.

بررسی سیگنال فروش اندیکاتور MFI

قسمت های اولیه این مقاله در مورد سیگنال فروش اندیکاتور MFI به صورت مختصر توضیح داده ایم. زمانی که شاخص نمودار MFIرشد خود را شروع کند از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی خواهد شد . در این حالت مشخص است که جریان نقدی پول وارد بازار شده است.

با گذشت زمان قیمت‌ها بالا می‌رود در نتیجه عرضه‌کنندگان انگیزه می‌گیرند و بعد از مدتی افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار به وجود می آید. شما به عنوان یک تحلیلگر باید با نشانه‌های فروش آشنا باشید. زمانی نشانه‌ها پررنگ‌تر می‌شوند که نمودار MFI از ناحیه اشباع ورود نقدینگی خارج شود. در این حالت این نمودار سطح ۸۰ را از بالا به پایین می شکند. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به خروج نقدینگی به احتمال زیاد قیمت سهم افت می‌کند.

بررسی سیگنال خرید اندیکاتور MFI

در واقع فروش های پی در پی همراه با خروج نقدینگی از بازار باعث کاهش قیمت سهم‌ها می‌شوند. در نتیجه با توجه به افزایش ارزندگی و افت قیمت‌ها باز هم در بین سرمایه‌داران انگیزه خرید به وجود می‌آید و با گذشت زمان شاهد ورود نقدینگی در بازار خواهیم بود. همین موضوع باعث می‌شود که نمودار MFI حرکت خود را شروع کند و از ناحیه خروج نقدینگی به حالت عادی خود بازگردد. در این بین می‌خواهیم بدانیم که چه زمانی سیگنال خرید به وجود می‌آید؟ هر زمان که سطح ۲۰ به واسطه خط MFI از پایین به بالا شکسته شود، در واقع سیگنال خرید بوجود آمده است از موقعیت استفاده کنید و خرید خود را انجام دهید.

شناخت واگرایی و همگرایی در MFI

امکان بررسی ضعف در روند یکی از ویژگی‌های شاخص و مثبت اندیکاتور MFI به حساب می آید. جالب است بدانید که این نوع اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها در کف و حتی در قله‌ها دارای دقت بسیار بالایی است. همانطور که می‌دانید بررسی واگرایی در اندیکاتورها دارای اهمیت بسیار زیادی است و در نتیجه در زمینه تشخیص قدرت روند MFI می‌تواند کمک شایانی کند.

تا چه میزان می توان به اندیکاتور ام‌اف‌آی اعتماد کرد؟

در واقع باید بدانید که تحلیل‌های بسیار زیادی در بازار های مالی وجود دارند که می توانند راه را برای شما هموارتر کنند. همه ما می‌دانیم که تمامی بازار های مالی علاوه بر کسب سود دارای ریسک هایی هم هستند و در واقع با دانستن این موضوع وارد بازارهای سرمایه می شویم. همانطور که توضیح داده ایم بهتر است برای سیگنال خرید و فروش یک سهم چندین تحلیل را مد نظر بگیریم تا درصد موفقیت خود را افزایش دهیم. اما به طور کلی باید بدانید که هیچ کدام از این تحلیل ها در بازار سرمایه به صورت صددرصد نیستند.

در مورد اندیکاتور MFI‌ هم همین موضوع صدق می کند. این اندیکاتور تنها به شما کمک می کند تا استراتژیهای بهتری در تصمیمات خود داشته باشید. قطعا افرادی که دارای علم و آگاهی در زمینه بازارهای مالی و تحلیلات آنها هستند، بسیار موفق تر از افرادی عمل می کنند که تنها با شانس و بدون هیچگونه علمی وارد این بازار می‌شوند. در نتیجه شما قبل از سرمایه گذاری در بازارهایی مانند بازار بورس، بازار ارز دیجیتال، بازار فارکس و … بهتر است ابتدا به دنبال آموزش و یادگیری در این زمینه ها باشید.

چگونگی آموزش اندیکاتور MFI

برای آموزش MFI‌ راه و روش‌های بسیار مختلفی وجود دارد که می‌توانید آنها را مورد بررسی قرار دهید. مطالعه موضوعی است که هیچ‌وقت نباید از آن به دور باشید. در وقت های اضافه خود سعی کنید کتاب‌های مناسبی را تهیه کنید و به بررسی این مباحث بپردازید. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی چندین راه و روش برای آموزش و یادگیری اندیکاتور MFI بپردازیم.

مطالعه کتاب‌های مختلف

در واقع یکی از این راه و روش ها مطالعه کتابهای مرتبط با موضوع اندیکاتور MFI است که بسیاری از تحلیل گران بزرگ آنها را نوشته‌اند. همانطور که گفته‌ایم، کتاب‌های بسیار زیادی وجود دارند اما نباید به سراغ هر کتابی بروید. زیرا در برخی از کتاب‌ها تنها اطلاعات اشتباه قید شده است. برخی از کتاب‌ها هم به صورت بسیار پیچیده و دشوار این موضوعات را مورد بررسی قرار داده٬اند که شما با مطالعه آنها تنها سردرگم خواهید شد.

حتی ممکن است از این مباحث هم زده شوید و یادگیری را کنار بگذارید. به همین علت توصیه می شود که تنها به سراغ کتاب‌های معتبر و ارزشمند بروید که نکات را به ساده ترین روش ممکن برای شما نوشته باشد. در ادامه این مقاله اطلاعاتی بیشتری در مورد کلاس‌های حضوری و غیر حضوری (آنلاین) به شما می دهیم.

کلاس‌های آنلاین و حضوری

برخی از افراد تمایل دارند که استادی را برای خود انتخاب کنند تا به صورت حضوری آموزش ببینند. اما همانطور که می دانید امروزه تمامی کارها به صورت آنلاین انجام می شود. مبحث یادگیری هم به صورت آنلاین به بهترین شیوه ممکن انجام می‌شود و شما می‌توانید به این صورت تحلیل های مختلف را به بهترین شکل ممکن آموزش ببینید. در واقع بسیاری از استادان بزرگ فیلم های آموزشی خود را در رسانه‌ها منتشر کرده اند. البته برخی از این فیلم های آموزشی را باید خریداری کنید. اگر شما به تازگی وارد آموزش تحلیل های مختلف بازار سرمایه شده اید ابتدا می توانید از فیلم های آموزشی رایگان که وجود دارند بهره مند شوید.

مشورت با افراد با تجربه

اگر در اطراف شما افراد باتجربه وجود دارند برای نحوه آموزش و یادگیری با آنها مشاوره داشته باشید تا بتوانید بهترین و کار را انتخاب کنید. زمانی که شما در هر کاری با افراد با تجربه مشورت کنید در واقع با هزینه‌ای کمتر و حتی زمان کمتر به اهداف خود خواهید رسید. بازارهای مالی علاوه بر تحلیل‌های مختلف و علم و دانش نیاز تجربه هم دارند که شما بتوانید موفق عمل کنید.

در این مقاله برای شما در مورد نحوه استفاده از اندیکاتور MFI توضیح داده‌ایم. در ابتدا سعی کردیم که به شما بگوییم که این اندیکاتور به چه معناست و چه کاربردی دارد و اگر بخواهیم به زبان ساده تر توضیح دهیم& باید بگوییم که شما می‌توانید با استفاده از این نوع اندیکاتور در بورس سیگنال بگیرید و زمانیکه این اندیکاتور را انتخاب می‌کنید با یک نمودار صفر تا صد برخورد می‌کنید. هنگامی که سهم به عدد ۲۰ نزدیک شود، نشانه سیگنال خرید و هر زمان که به عدد ۸۰ نزدیک شود، نشانه سیگنال فروش است.

در واقع باید بدانید که نوعی خرید و فروش کاذب وجود دارد به این صورت که در عدد ۸۰ خریدها کاذب و در عدد ۲۰ هم فروش ها کاذب است. افراد زیادی وجود دارند که تمامی خرید و فروش های خود را بر اساس همین اسیلاتور انجام می دهند. در بسیاری از نوسان‌گیری‌ها هم می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. اما به طور کلی باید بدانید که برای خرید و فروش یک سهم تنها استفاده از یک تحلیل کار منطقی نیست و شما باید از تحلیل‌های مختلفی برای سیگنال خرید و فروش خود استفاده کنید. با در نظر گرفتن تمامی این موارد قطعاً شما در طی مدت زمانی تجربه‌هایی را هم به دست می آورید که این تجربه‌ها کمک بزرگی به شما خواهند کرد.

تجزیه و تحلیل مالی طرح توجيهی

تجزیه و تحلیل مالی طرح توجيهی

برای شناسایی شاخص های مالی و اقتصادی طرح ها لازم است که در گزارشات توجیهی، تجزیه و تحلیل مالی طرح صورت گیرد. از آنجایی که هدف اجرای طرح ها، کسب درآمد و سود می باشد، لذا باید بتوان میزان سوددهی به صرفه را تخمین زد.

بنابراین برای رسیدن به معیار و شاخص مناسب برای تعیین میزان سود طرح ها، بایستی شاخص های مالی و اقتصادی قبل مورد استفاده قرار گیرند.

تجزیه و تحلیل مالی طرح توجيهی:

همان گونه که پیش تر ذکر شد، هدف نهایی اجرای طر های کسب و کار، ایجاد درآمد حاصل از فروش و کسب سود می باشد که برای اطلاع از آن لازم است که معیار سنجش و شاخص مناسبی در نظر گرفته شود.

دیتا های لازم برای محاسبه شاخص های مالی و اقتصادی، هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های تولید می باشند که در قسمت مطالعات فنی گزارش پیش بینی ارائه می شوند.

در این بخش از گزارش با استفاده از هزینه های سرمایه گذاری، جداول و اطلاعات زیر تهیه و تنظیم می شود:

 • هزینه های تولید
 • درآمد سالانه پیش بینی شده برای طرح
 • صورت حساب سود (زیان)
 • صورت گردش وجوه نقد
 • ترازنامه پیش بینی شده
 • سایر جداول مالی و اقتصادی

در واقع می توان گفت که در تجزیه و تحلیل مالی یک طرح توجیهی سعی بر این است که وضعیت مالی پروژه مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این مرحله، وضعیت درآمد و هزینه ها در طول سال مشخص شده و سرمایه مورد نیاز تعیین می گردد سپس جریان نقدینگی در طی سال های قبلی مورد بررسی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که در تجزیه و تحلیل مالی پروژه ها، تحلیل طرح در شرایط عملیاتی، انجام تحلیل حساسیت و تحلیل ریسک نیز صورت می گیرند.

تعیین منابع مورد نیاز طرح:

منابع مورد نیاز برای طرح ها به 3 دسته کلی تقسیم می شوند که در تدوین طرح توجیهی باید آنها را مورد توجه قرار داد:

1_ سرمایه گذاری ثابت:

سرمایه ثابت یکی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح به شمار می رود که اقلام تشکیل دهنده آن به شرح زیر می باشند:

 • هزینه تحقیق، آزمایش ها و مطالعات اولیه
 • هزینه ماشین آلات، تجهیزات، ساختمان و تاسیسات کمکی
 • هزینه سازمان دهی، حق امتیاز (لایسنس) و…
 • هزینه زمین، منابع طبیعی و هزینه های عملیاتی همچون مسطح کردن زمین
 • هزینه دوره راه اندازی
 • هزینه تاسیسات مقدماتی همچون هزینه کارگران، انبار و دفاتر
 • هزینه بهره برداری طی دوره اجرای طرح
 • هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه مانند بیمه آتش سوزی در طی اجرای طرح

2_ سرمایه در گردش:

سرمایه در گردش (Working Capital)، منابع مورد نیاز برای دوره بهره برداری از طرح می باشد. از آنجایی که در فعالیت های صنعتی، ماشین آلات، تاسیسات و… و در فعالیت های خدماتی، وجود دفاتر و تجهیزات اداری به تنهایی برای تولید محصول و کالا کفایت نمی کند، لذا بایستی در فعالیت های صنعتی مواد اولیه لازم، قطعات یدکی و مواد مختلف، انبار شود و همچنین در فعالیت های خدماتی نیز لازم است که افراد مناسب جذب شوند.

در طول روند تولید، برخی از کالا ها در حال تولید، برخی از کالا ها ساخته شده و در مرحله فروش هستند و برخی از کالا ها نیز سفارش داده شده اند. بنابراین همواره بدهکارانی وجود دارند که نشان دهنده نیاز به یک سرمایه جاری می باشد.

سرمایه در گردش، در واقع همان سرمایه جاری مورد نیاز برای تولید و توزیع می باشد که با توجه به تعریف، شامل تمامی دارایی های جاری از جمله موجودی اولیه، محصول نیمه ساخته و تولید شده، وجوه نقد موجود در صندوق و حساب های بانکی، پیش پرداخت ها به فروشندگان و… می گردد.

نکته 1: از نگاه بانکداران و حسابدار ها، سرمایه در گردش خالص، معادل تفاضل دارایی های جاری و بدهی های جاری می باشد.

نکته 2: معمول ترین خطایی که در تخمین هزینه های پروژه ها صورت می گیرد و باعث شکست می گردد، تخمین غیرصحیح و ناکافی سرمایه در گردش می باشد.

روش های محاسبه سرمایه در گردش:

برای محاسبه سرمایه در گردش که یکی از مهم ترین اقدامات می باشد، دو روش مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است.

روش مستقیم: در روش مستقیم برای محاسبه سرمایه در گردش، بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر می شوند که دارایی های جاری شامل تمامی دارایی هایی است که به راحتی می توان آنها را فروخت یا مصرف نمود که شامل موارد زیر می باشند:

 • پول نقد
 • معادل های نقدی (Cash Equivalents) یا اوراق سرمای گذاری دارای سررسید کمتر از 3 ماه
 • حساب های دریافتنی
 • موجودی انبار
 • اوراق بهادار قابل فروش
 • بدهی های پیش پرداخت شده

همچنین بدهی های جاری در واقع همان تعهدات مالی کوتاه مدت شرکت می باشد که بایستی به مدت یک سال یا در یک چرخه عملیاتی عادی، تسویه گردند و متداول ترین آنها، اسناد پرداختنی و حساب های پرداختنی هستند.

روش غیرمستقیم: در این روش، برای محاسبه سرمایه در گردش از هزینه تولید سالانه استفاده می شود که بر این اساس بایستی به روش زیر عمل کرد:

 1. هزینه تولید سالانه با ظرفیت کامل، تقسیم بر 365 شود تا هزینه تولید روزانه به دست آید.
 2. زمان سفارش محصول بایستی طبق روز تعیین شود.
 3. مدت زمان نگهداری موجودی در انبار بر اساس روز برآورد شود.
 4. میانگین مدت زمان مورد نیاز برای تولید محصول بر اساس روز برآورد شود.
 5. مدت ‌زمان نگهداری محصول ساخته شده در انبار برآورد گردد.
 6. میانگین دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ها تخمین زده و تفاضل محاسبه جریان نقدینگی این مقدار محاسبه گردد.
 7. تعداد روزهای تعیین شده در بند ‌های 2 تا 6 جمع و عدد به دست آمده در هزینه تولید روزانه محاسبه شده و سپس در بند اول ضرب گردد.

نتیجه: پس از طی مراحل فوق، حدود تقریبی سرمایه در گردش مورد نیاز مشخص می گردد.

3_ هزینه های پیش بینی نشده:

هزینه های پیش بینی نشده (هزینه های متفرقه)، در تمامی پروژه ها وجود دارند. در واقع می توان گفت که هزینه های هیچ طرحی به صورت کامل از پیش تعیین نشده است، زیرا در محیط پیرامون عدم قطعیت وجود دارد و همچنین همواره برآوردها همراه با خطا صورت می گیرند.

بنابراین لازم است که بخشی از منابع به عوامل پیش بینی نشده اختصاص یابند تا طرح توجیهی از دقت کافی برخوردار گردد.

تهیه صورت درآمد:

می توان گفت که مهم ترین بخش در تجزیه و تحلیل مالی طرح های توجیهی، تخمین صورت وضعیت درآمد می باشد که نشان دهنده میزان فروش سودآور مورد انتظار می باشد.

در واقع صورت وضعیت درآمد، عملیات کسب و کار را طی یک مدت معین با کمک فرمول زیر تخمین می زند.

“سود خالص پس از کسر مالیات = فروش – میزان برگشتی و تخفیف ها – هزینه های کالاهای فروخته شده”

” – هزینه های عملیاتی + سایر درآمدها – هزینه های بهره – مالیات بر درآمد”

پیشگامان بی نهایت مطالعه مقاله مدیریت ریسک را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

تهیه صورت درآمد

تهیه صورت درآمد

تهیه صورت نقدینگی:

هدف ارائه صورت های نقدینگی، نمایش میزان جریانات نقدی ورودی و خروجی در کسب و کار مورد نظر می باشد که به کارفرما کمک می کند میزان نقدینگی مورد نیاز دوره ها، میزان بدهی ها و صورت حساب ها را شناسایی نموده و اقدام به پرداخت آنها نماید.

از طرفی پرداخت کنندگان وام می خواهند بدانند که وام گیرنده به اندازه کافی نقدینگی برای پرداخت اقساط خود دارد یا خیر. بنابراین تهیه صورت های مالی برای کارفرما و سرمایه گذار بسیار مهم می باشد که به کمک این صورت وضعیت می توان به مزایای زیر دست یافت.

 • شناسایی میزان موجودی نقد مورد نیاز برای شروع کسب و کار
 • برنامه ریزی برای زمان های پرداخت اقساط وام و دوره تنفس
 • حصول اطمینان از وجود داشتن جریان نقدی مورد نظر برای تمامی پرداختی ها و بدهی های پیش رو

نکته: بنابراین توصیه می شود که در نوشتن طرح توجیهی، صورت نقدینگی برای سال قبل از بهره برداری و سال اول، به صورت ماهانه و برای سال های بعد به صورت فصلی تهیه و تنظیم شود. زیرا برنامه ریزی برای سال های ابتدایی بایستی دقیق تر انجام شود.

تهیه ترازنامه:

ترازنامه در کسب و کارهایی که آغاز شده اند، نشان دهنده وضعیت موجود و ر پروژه ها و طرح هایی که به بهره برداری نرسیده اند، نشان دهنده وضعیتی از زمان خاصی از دوره بهره برداری خواهد بود. در واقع ترازنامه نشان می دهد که کسب و کار در چه وضعیتی قرار دارد که به صورت وضعیت درآمدی و جریان نقدینگی بستگی دارد.

ترازنامه تمامی منابع درآمدی و همچنین سهم شرکا و مالکین را شامل می شود که لازم است برای ارزیابی سودآوری آن، ترازنامه حداقل 5 سال اول طرح تهیه و تنظیم گردد که ترازنامه سال اول به صورت ماهانه تهیه می شود.

پس از تهیه آن و همچنین تشکیل جداول مالی و اقتصادی، شاخص های تاثیر گذار شناسایی می گردند که در تصمیم گیری اجرا و عدم اجرای طرح، موثر خواهند بود. بنابراین لازم است که اهداف و شاخص های تعریف شده در تحلیل های مالی و اقتصادی با یکدیگر متفاوت باشند.

تحلیل سودآوری تجاری:

در تهیه یک طرح توجیهی لازم است که سودآوری تجاری طرح از دو دیدگاه زیر بررسی گردد:

1_ سنجش سودآوری سرمایه گذاری:

در برخی مواقع ممکن است آلترناتیو های دیگری نیز مورد کنکاش قرار گیرند که سنجش سودآوری برای انتخاب بهترین آلترناتیو مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین ممکن است که تحلیلگر، سنجش های سودآوری برای یک پروژه یا پروژه های مورد مطالعه خود را از را های زیر به دست آورد.

 • سنجش های سودآوری با ارزش غیر زمانی
 • درآمد خالص حاصل از دارایی ها
 • درآمد سال اول حاصل از سرمایه گذاری اولیه
 • متوسط درآمد خالص حاصل از متوسط سرمایه گذاری
 • سنجش های سودآوری با لحاظ ارزش زمانی پول
 • روش های جریان نقدی تخفیف داده شده
 • ارزش فعلی
 • نرخ بازگشت داخلی
 • نسبت منافع به مخارج

2_ تحلیل مالی:

تحلیل مالی در طرح های توجیهی، در دو بخش تحلیل نقدینگی و تحلیل ترکیب سرمایه انجام می گیرد که تحلیل نقدینگی به وسیله تحلیل صورت جریان وجوه نقد انجام می شود. همچنین منظور از ترکیب سرمایه، مشخص نمودن نحوه تامین سرمایه می باشد که قسمتی از سرمایه توسط کارفرما و بخش دیگری از آن به وسیله اخذ وام، اعطای سهام و یا صدور اوراق قرضه فراهم می شود.

تهیه بوم مدل کسب و کار – بخش ششم: محاسبه هزینه و درآمد

این بخش از آموزش تهیه بوم مدل کسب و کار مربوط به محاسبه هزینه و درآمد کسب و کارمان است. در این مقاله به طور خلاصه و در عین حال کاربردی، به جزئیات مربوط به هزینه و درآمد کسب و کار می‌پردازیم.

بخش مالی بوم مدل کسب و کار چیست؟

بسیاری از افراد تهیه بخش مالی بوم کسب و کار را فرآیندی مشابه حسابداری می‌دانند. در صورتی که یک تفاوت مهم و کلیدی بین این دو وجود دارد. حسابداری عبارت است از محاسبه، ثبت و تحلیل داده‌هایی که در جریان کسب و کار تولید شده‌اند. این عملیات باید با دقت کامل و در نظر گرفتن تمام جزئیات انجام شود. حسابدارها حتی کرایه تاکسی و یا هزینه خرید دستمال کاغذی را هم در محاسبات خود لحاظ می‌کنند.

در صورتی که در این محاسبه جریان نقدینگی مرحله از تهیه بوم مدل کسب و کار داده‌ها براساس پیش بینی که ما از آینده داریم تولید می‌شوند و به هیچ وجه به دقت داده‌های حسابداری نیستند. در عین حال مهم است که این پیش بینی براساس آموخته‌ها و تجربه‌های حسابداری باشد.

دو بخش مجزا به عنوان محاسبه درآمد و هزینه در مجموع بخش مالی بوم کسب و کار ما را تشکیل می‌دهند. مهمترین استفاده‌ای که از این اطلاعات مالی می‌کنیم، ارزیابی و امکان سنجی کسب و کارمان است. برآورد درآمد و هزینه به ما می‌گوید که آیا کاری که می‌خواهیم شروع کنیم در نگاه اول (و روی کاغذ) امکان پذیر است یا خیر؟

بنابراین در صورتی که در فکر پیدا کردن یک سرمایه گذار برای کسب و کار هستید، در برآورد درآمد و هزینه‌های کسب و کارتان دقت ویژه‌ای داشته باشید.

در ادامه فرآیند کاربردی در محاسبه و برآورد مالی کسب و کارهای کوچک را بررسی می‌کنیم. نتایج این بررسی در تهیه بوم مدل کسب و کار به ما کمک خواهند کرد.

محاسبه هزینه و درآمد

برآورد هزینه‌ها

در این بخش از محاسبه هزینه و درآمد لازم است به این فکر کنید که کسب و کار شما چه هزینه‌هایی را به همراه دارد؟ معمولا کسب و کارها شامل دو دسته هزینه هستند. دسته اول هزینه‌های استارتاپ یا شروع کار که مربوط به قبل از راه اندازی کسب و کار است، مانند هزینه خرید لوازم و تجهیزات. دسته دوم شامل هزینه‌های عملیاتی است که بعد از راه اندازی کسب و کار به وجود می‌آیند، مانند دستمزدها و هزینه تهیه مواد مصرفی.

هزینه‌های شروع یا استارتاپ را می‌توان در قالب موارد زیر دسته بندی کرد:

 • هزینه‌های ثبت شرکت، ثبت برند، تهیه وبسایت و غیره
 • هزینه دریافت مجوزها و لایسنس‌های مورد نیاز
 • هزینه پیش اجاره یا خرید محل
 • هزینه تجهیزات مورد نیاز
 • هزینه نصب و راه اندازی تجهیزات

این احتمال وجود دارد که برخی از این هزینه‌ها شامل حال شما نشود که در این صورت چه بهتر! اما ممکن است هزینه‌هایی وجود داشته باشند که ما آنها در اینجا آن را ذکر نکرده باشیم. بنابراین در محاسبه هزینه و درآمد لازم است که فهرست دقیقی از هزینه‌های خود را تهیه و برآورد نمایید.

اما دسته دوم هزینه‌ها که با شروع به کار به وجود می‌آیند را می‌توان به صورتی که در ادامه آمده در نظر گرفت:

 • حقوق و دستمزد
 • هزینه تبلیغات و بازاریابی
 • هزینه انشعابات و مواد اولیه مورد نیاز
 • هزینه ملزومات مصرفی
 • هزینه تعمیر و نگهداری
 • هزینه سرویس‌های مورد نیاز مانند حمل و نقل، آموزش و غیره.

حالا این امکان وجود دارد که مجموع هزینه‌های ماهانه و یا شش ماهه کسب و کارتان را تعیین کنید.

ممکن است تصور کنید نیازی به برآورد دقیق این هزینه‌ها نیست و یک تخمین حدودی هم کفایت می‌کند. به این نکته دقت کنید که بسیاری اوقات تفاوت یک کسب و کار موفق و ناموفق توجه نکردن به همین جزئیات است.

در محاسبه جریان نقدینگی قدم بعدی از محاسبه هزینه و درآمد ، به محاسبه عواید و سود کسب و کار می‌پردازیم.

محاسبه هزینه و درآمد

برآورد درآمدها

پیش بینی می‌کنید مقدا درآمد شما چقدر باشد؟ آیا الگوهای مشابه را بررسی کرده‌اید؟ آیا از تعداد مشتری‌های بالقوه که تصور می‌کنید محصول شما را خریداری کنند باخبر هستید؟

محاسبه درآمد مستقیما به پیش بینی شما از مقدا فروش محصول ارتباط دارد. مبلغی که شما در ازای فروش محصولاتتان دریافت می‌کنید درآمد ناخالص یا gross revenue نام دارد. بنابراین درآمد ناخالص عبارت است از کل درآمد حاصل از فروش محصول و خدمات قابل ارائه بدون کسر هزینه‌ها.

به عنوان مثال، تصور کنید شما محصول تولیدی خود را به قیمت یک میلیون تومان به فروش می‌رسانید. این مبلغ برابر با درآمد ناخالص کسب و کار شما است. چون هنوز هزینه‌هایی مانند مواد اولیه، حمل و نقل و یا مالیات از آن کسر نشده‌اند.

برای این که بدانیم سود ما چقدر خواهد بود، لازم است هزینه‌های عملیاتی را از درآمد محاسبه شده کسر کنیم.

حسابدارها و مدیران مالی این کار را طی چند مرحله انجام می‌دهند. به عنوان مثال یک بار هزنیه‌های مواد اولیه و ساخت محصول و یا ارائه خدمات را از درآمد ناخالص کسر می‌کنند و آن را سود ناخالص می‌نامند. سپس هزینه‌هایی چون دستمزد و مالیات را از این رقم کسر می‌کنند.

در ابتدای کار و برای طرح ریزی یک کسب و کار کوچک کافی است که تمام هزینه‌ها را تا حد ممکن با دقت، مطالعه و مشورت، پیش بینی نمایید و سپس از درآمدتان کسر کنید تا بدانید مقدار سود حاصل از این کسب و کار چقدر است. این داده به دست آمده را سود خالص یا net profit می‌نامیم. در صورت امکان عالی است اگر بتوانید از مشاوره یک مدیر مالی با تجربه هم بهره ببرید.

جریان نقدینگی

جریان نقدینگی (به انگلیسی: Cash Flow) جزء دیگری از بخش مالی بوم مدل کسب و کار را شامل می‌شود. جریان نقدینگی نشان دهنده توازن بین درآمدها و هزینه‌های کسب و کار شما است. لازم است که از پیش برآورد کنید که در هر مقطع از شروع کسب و کار خود چه هزینه‌هایی را متحمل خواهید شد و چه درآمدهایی را کسب خواهید کرد.

معروف است که می‌گویند جریان نقدینگی مانند دماسنج یک کسب و کار عمل می‌کند. با توجه به توضیحی که در بالا هم ارائه شد، می‌توان معنای این جمله را بهتر درک کرد. ممکن است برآورد کنید که برای شروع کسب و کارتان به مبلغ A تومان سرمایه نیاز دارید. جریان نقدینگی به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا شما از همان ابتدا تمام این مبلغ را نیاز دارید یا این که زمان‌های مختلف تنها به بخشی از این مبلغ احتیاج دارید؟

همین موارد در مورد درآمدها هم مطرح است. ممکن است بگویید که من در سال اول مبلغ B تومان درآمد خواهم داشت. اما لازم است مشخص شود که این درآمد در چه زمانی و یا در چند مرحله به دست شما خواهد رسید؟ به عنوان مثال آیا شما از طریق پیش فروش محصول (در فروش سفارشی) درآمد کسب خواهید کرد و یا پس از تولید محصول (در فروش نقدی)؟

دوره بازگشت سرمایه

اگر یادتان باشد بخشی از هزینه‌هایی که محاسبه کردیم را هزینه‌های استارتاپ یا به نوعی همان سرمایه اولیه برای شروع کارمان در نظر گرفتیم که هنوز از درآمد ناخالص کسر نکرده‌ایم.

بعد از گذشت چند ماه یا چند سال، جمع سود به دست آمده از کسب و کار، برابر با هزینه‌های شروع کسب و کار (یا همان سرمایه اولیه) می‌شود. به این بازه زمانی که ممکن است چندین ماه یا چندین سال طول بکشید، دوره بازگشت سرمایه می‌گویند (اطلاعات بیشتر).

محاسبه هزینه و درآمد

استفاده از داده‌ها در بوم مدل کسب و کار

بعد از محاسبه هزینه و درآمد و رسیدن به یک پیش بینی قابل قبول در این مورد، باید بدانیم که چطور می‌توانیم از این داده‌ها در تدوین بوم مدل کسب و کارمان استفاده کنیم.

در ابتدای کار لازم است به این نکته دقت کنیم که هزینه‌های مورد نیازمان چگونه و از چه محلی قابل تامین هستند. آیا لازم است برای دریافت وام و تسهیلات اقدامی بکنیم؟ آیا می‌توانیم افرادی را به عنوان سرمایه گذار و شریک وارد این کسب و کار کنیم؟ همچنین داده‌های به دست آمده می‌توانند به ما بگویند که در هر مرحله از شروع کار چه هزینه‌هایی را متحمل خواهیم شد و می‌توانیم برای تامین همین مبالغ اقدام کنیم.

داده‌های مربوط به درآمدها به ما می‌گویند که چه زمانی به سود می‌رسیم و همچنین چه زمانی تمام سرمایه اولیه کسب و کارمان به طور کامل جبران می‌شود. باز هم یادآوری می‌کنم که داده‌هایی که ما به دنبال آنها هستیم داده‌های دقیق از جنس حسابداری نیستند و بیشتر جنبه مدیریتی دارند. اما چه بهتر اگر تا حد امکان دقیق و با در نظر گرفتن حداکثر جزئیات باشند.

پرسش‌های متداول

دو بخش مجزا به عنوان محاسبه درآمد و هزینه در مجموع بخش مالی بوم کسب و کار ما را تشکیل می‌دهند. مهمترین استفاده‌ای که از این اطلاعات مالی می‌کنیم، ارزیابی و امکان سنجی کسب و کارمان است. برآورد درآمد و هزینه به ما می‌گوید که آیا کاری که می‌خواهیم شروع کنیم در نگاه اول (و روی کاغذ) امکان پذیر است یا خیر؟

درآمد ناخالص عبارت است از کل درآمد حاصل از فروش محصول و خدمات قابل ارائه بدون کسر هزینه‌ها. به عنوان مثال، تصور کنید شما محصول تولیدی خود را به قیمت یک میلیون تومان به فروش می‌رسانید. این مبلغ برابر با درآمد ناخالص کسب و کار شما است. چون هنوز هزینه‌هایی مانند مواد اولیه، حمل و نقل و یا مالیات از آن کسر نشده‌اند.

جریان نقدینگی (به انگلیسی: Cash Flow) جزء دیگری از بخش مالی بوم کسب و کار را شامل می‌شود. جریان نقدینگی نشان دهنده توازن بین درآمدها و هزینه‌های کسب و کار شما است. لازم است که از پیش برآورد کنید که در هر مقطع از شروع کسب و کار خود چه هزینه‌هایی را متحمل خواهید شد و چه درآمدهایی را کسب خواهید کرد.

بعد از گذشت چند ماه یا چند سال، جمع سود به دست آمده از کسب و کار، برابر با هزینه‌های شروع کسب و کار (یا همان سرمایه اولیه) می‌شود. به این بازه زمانی که ممکن است چندین ماه یا چندین سال طول بکشید، دوره بازگشت سرمایه می‌گویند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.